Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Farmakoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Santa Purviņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Farmakoloģija

Mērķis

Sniegt zināšanas par specifisku farmakoterapiju, atbilstoši studiju procesā notiekošo orgānu sistēmu patoloģijai. Gūt zināšanas par terapijā lietoto zāļu ietekmi uz slimības mehānismiem un patoģenēzi.
Mērķis ir panākt, lai studenti prastu pielietot zināšanas par zāļu vielu darbības mehānismiem un integrēt farmakoterapeitiskās stratēģijas attiecīgās situācijas ārstēšanā, paredzēt ārstēšanas rezultāta notikumu gaitu. Studentiem jāizprot mehānismi, jāzina indikācijas un kontrindikācijas, nelabvēlīgie blakusefekti, mijiedarbība, toksicitāte, jāorientējas katra preparāta farmakokinētiskās īpatnībās.

Priekšzināšanas

Anatomija, fizioloģija, patoloģija, bioķīmija, farmakoloģija, iekšķīgo slimību pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Raksturot un izskaidrot medikamentu grupu un aktīvo vielu darbības mehānismu principus un farmakokinētikās īpatnības, indikācijas, nozīmīgākās blakusparādības, kontrindikācijas. Raksturot un izskaidrot medikamentu grupu būtiskākos mijiedarbības riskus un ietekmi uz efektivitāti, toksicitāti (ja attiecināms).

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs aprakstīt farmakoterapeitisko grupu preparātus, formulēt to darbības mehānismus, indikācijas un kontrindikācijas, kā arī blakusparādības, pamatot un argumentēt savu viedokli par izvēlēto ārstēšanu, modulēt pielietoto terapiju dažādās klīniskās situācijās. Argumentēti diskutēt par farmakoterapeitiskās stratēģijas lietderību konkrētu slimību patoloģiju gadījumos; kritiski analizēt farmakoterapeitisko stratēģiju lietderību orgānu sistēmu slimību kontekstā.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi:
1. Izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas un kompetenci klīniskajā farmakoloģijā un zāļu lietošanā.
2. Atbilstoši konkrētajai situācijai izvēlēties piemērotākos medikamentus individualizētā dozēšanas shēmā, lai nodrošinātu optimālu pacientu ārstēšanu un slimību profilaksi.
3. Izvērtēt ārstēšanas riskus un ieguvumus.
4. Patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par medikamentiem, to pielietošanu un izmantošanu ārstniecības procesā.
5. Parādīt zinātnisku pieeju aktuālo jautājumu risināšanā, kā arī prast orientēties specifiskajā literatūrā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.