Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ieva Rugina

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:04.01.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_090LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi; Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ieva Rugina
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas4
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Priekšzināšanas psiholoģijā, psihiatrijā, ergoterapijā.
Mērķis:
Pielietot iepriekš apgūtās teorētiskās zināšanas praktiski, pilnveidot praktiskās iemaņas, nostiprināt savu kompetenci, lai spētu patstāvīgi strādāt kā ergoterapeits ar personām, kurām ir garīgās attīstības aizture.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Uz klientu vērstas prakses principu ievērošana, terapeitisku attiecību veidošana. Alternatīvās komunikācijas izmantošana.Lekcijas1.00klīniskā bāze
2Pacientu/klientu ar garīgās attīstības traucējumiem novērtēšana, nodarbes veikšanas grūtību identificēšana, problēmu un resursu analīze.Lekcijas1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Zinātniskā raksta konspekta sagatavošana un prezentācija.
Vērtēšanas kritēriji:
Klīnisko gadījumu prezentācija, atbilstoši noformēta dokumentācija. Nobeiguma pārbaudījums – eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Students spēs atrast, izvēlēties ergoterapeita taktiku darbā ar klientiem, kuriem ir dažādas garīgās attīstības aiztures pakāpes.
Prasmes:Students spēs sistematizēti savākt informāciju, novērtēt klientu, ievērot ētikas normas un konfidencialitāti. Komunicēt, veidot terapeitiskas attiecības un sadarboties ar klientu, citiem profesionāļiem. Plānot, dokumentēt terapijas procesu un novērtēt tā efektivitāti. Pratīs organizēt un vadīt grupu nodarbības. Spēs plānot un izmantot efektīvi laiku.
Kompetences:Spēs noformulēt un analizēt personu ar garīgās attīstības aizturi nodarbes veikšanas grūtības, izstrādāt un realizēt terapijas plānu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Jennifer Creek. Occupational therapy and Mental Health. Churchill Livingstone, third edition, 2002. Learning Disabilities: 415 – 431.
2Skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem praktiskās darbības pieredzes veidošanās speciālajā internātpamatskolā : monogrāfija / Ilga Prudņikova ; Rēzekne : [Rēzeknes Augstskola], 2012.
3Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. http://likumi.lv/doc.php?id=68488
4Latvijas ergoterapeitu asociācijas Ētikas kodeks.
Papildus literatūra
1„Dzīves apstākļu normalizēšana personām ar garīga rakstura un citiem funkciju traucējumiem”. K.Grunevalda red., Velku fonds, 2003
Citi informācijas avoti
1Iepriekšējos studiju kursos izmantotā literatūra.