Pārlekt uz galveno saturu
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Zane Liepiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_093LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:6.00ECTS:9.00
Zinātnes nozare:Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Zane Liepiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas4
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Psiholoģijas pamati, neatliekamā medicīniskā palīdzība I un II, somatiskās saslimšanas, geriatrija/ gerontoloģija, ergonomika, kursa darbs, tehnikso palīglīdzekļu aprites sistēma, ergoterapija psihiatrijā.
Mērķis:
Pilnveidot un nostiprināt iegūtās zināšanas studiju kursos somatiskās saslimšanas un geriatrija un gerontoloģija un pielietot klīniskajā praksē darbā ar pacientiem/ klientiem, kuriem ir dažādi funkcionāli traucējumi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Lekcijas1.00auditorija
2Ievads par klīnisko praksi somatiskajā medicīnā ILekcijas1.00auditorija
3Klīniskā prakse somatiskajā medicīnāNodarbības30.00klīniskā bāze
4Seminārs "Klīnisko gadījumu analīze"Nodarbības2.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Literatūras studijas, klīniskās prakses portfolio, klīnisko gadījumu analīze un prezentāciju pēc ergoterapijas prakses procesa struktūras vadlīnijām.
Vērtēšanas kritēriji:
Prakses portfolio novērtējums (25%), klīniskā gadījuma analīze (25%), noslēgumā kombinēts eksāmens- mutvārdos klīniskā gadījuma analīze un praktisko iemaņu pārbaude (50%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Sekmīgas kursa apguves rezultātā students spēs: - atpazīt nodarbes veikšanas grūtības pieaugušiem un veciem cilvēkiem; - izskaidrot un pamatot ergoterapeita taktiku dažādu somatisku saslimšanu gadījumā. - raksturot ergoterapijas prakses procesu pacientiem ar somatiskām saslimšanām.
Prasmes:Sekmīgas kursa apguves rezultātā students spēs ar prakses vadītāja pārraudzību: - pielietot ergoterapeita prakses procesā nodarbes veicināšanas prasmes; - novērtēt nodarbes veikšanas grūtības pieaugušiem un veciem cilvēkiem; - analizēt novērtēšanas datus un interpretēt novērtējumu; - formulēt īstermiņa un ilgtermiņa terapijas mērķus; - izstrādāt terapijas plānu ar pārraudzību; - realizēt terapijas plānu ar pārraudzību; - novērtēt un dokumentēt terapijas rezultātu, - sagatavot rakstiskas un mutiskas rekomendācijas.
Kompetences:Studējošais, izmantojot apgūtās zināšanas un prasmes, spēs realizēt ergoterapijas prakses procesu ar pārraudzību darbā ar pacientu/ klientu un tuviniekiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Studiju kursā Somatiskās saslimšanas paredzētā literatūra.
2Radomski M.V., Trombly Latham C.A., Occupational Therapy for Physical Dysfunction 7th ed., Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2014.
3Nacionālais Veselības dienests. Ergoterapeita tehnoloģijas; pieejams internetā: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/datu-bazes/rstniecb-izmantojamo-…
4Latvijas Ergoterapeitu asociācija. Vadlīnijas ergoterapijā darbam ar personām pēc insulta, Rīga, 2012.
Papildus literatūra
1Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra. Pacienta pārvietošanas metodes, kas izmantojamas, lai novērstu balsta un kustību aparāta arodslimības veselības aprūpē; pieejams internetā: https://osha.europa.eu/lv/publications/e-facts/efact28
2College of Occupational Therapists. Occupational therapy for adults undergoing total hip replacement. Practice guideline.2012; pieejams internetā: http://www.cot.co.uk/sites/default/files/general/public/P17…
3Latvijas Ergoterapeitu asociācijas Ētikas kodekss, pieejams internetā: http://ergoterapija.lv/?page_id=29
4Labklājības ministrija. Ergoterapeita profesijas standarts; pieejams internetā: http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/profesiju_standa…