Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Zane Liepiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_094LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:8.00ECTS:12.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Rehabilitācija; Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Zane Liepiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas6
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas6
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Iepriekšējos studiju gados iegūtās zināšanas un prasmes nozares teorētiskajos un profesionālās specializācijas studiju kursos.
Mērķis:
Klīniskās prakses mērķis ir attīstīt un nostiprināt profesionālo kompetenci, lai spētu realizēt ergoterapeitisko iejaukšanos dažādos prakses kontekstos atbilstoši ergoterapeita profesijas standartam, izmantojot Latvijā apstiprinātas ergoterapijas tehnoloģijas un uz pierādījumiem balstītu praksi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads klīniskajā praksē somatiskajā medicīnā IILekcijas3.00MITC
3Seminārs "Klīnisko gadījumu analīze"Nodarbības2.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Literatūras studijas, klīnisko gadījumu semināri, klīnisko gadījumu analīze un prezentācija pēc ergoterapijas prakses procesa struktūras vadlīnijām.
Vērtēšanas kritēriji:
Savlaicīgi iesniegta klīniskās prakses dokumentācija atbilstoši prakses kontekstam, rakstiska klīniskā gadījuma analīze pēc ergoterapijas prakses procesa struktūras vadlīnijām un prezentācija seminārā. Ergoterapijas tehnoloģiju pārbaude.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Sekmīgas kursa apguves rezultātā students spēs: - atpazīt nodarbes veikšanas grūtības dažādu vecuma grupu pacientiem; - izskaidrot un pamatot ergoterapijas prakses procesa atšķirības dažādos sabiedrības un prakses kontekstos; - raksturot ergoterapijas prakses procesu pacientiem ar somatiskām saslimšanām; - izskaidrot un pamatot ergoterapeita taktiku dažādu somatisku saslimšanu gadījumā.
Prasmes:Sekmīgas kursa apguves rezultātā students spēs: - pielietot ergoterapeita prakses procesā nodarbes veicināšanas prasmes; - novērtēt pacienta nodarbes statusu, cerības un potenciālu izmaiņām; - analizēt pirmreizējos novērtēšanas datus un interpretēt novērtējumu; - izglītot pacientu, tuviniekus un citus rehabilitācijas komandas locekļus par novērtēšanas rezultātiem; - formulēt īstermiņa un ilgtermiņa terapijas mērķus; - izstrādāt terapijas plānu saskaņā ar ilgtermiņa un īstermiņa terapijas mērķiem; - realizēt uz pierādījumiem balstītu terapijas plānu ar pacienta aktīvu līdzdalību; - pielietot Latvijā apstiprinātas ergoterapijas tehnoloģijas; - novērtēt un dokumentēt terapijas rezultātu, analizēt novērtēšanas datus un interpretēt novērtējumu; - sagatavot rakstiskas un mutiskas rekomendācijas.
Kompetences:Studējošais, izmantojot apgūtās zināšanas un prasmes, spēs realizēt ergoterapijas prakses procesu darbā ar pacientu/ klientu un tuviniekiem somatiskajā medicīnā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Nacionālais Veselības dienests. Ergoterapeita tehnoloģijas; pieejams internetā: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/datu-bazes/rstniecb-izmantojamo-…
2Steiner, W.A. et al, Use of the ICF Model as a Clinical Problem-Solving Tool in Physical
3Therapy and Rehabilitation Medicine, Physical Therapy, Volume 82, Number 11,2002
4Pasaules Veselības Organizācija. Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija, Rīga, 2003; pieejams internetā: http://whqlibdoc.who.int/publications/2001/9241545429_lav.p…
5Latvijas Ergoterapeitu asociācija. Vadlīnijas ergoterapijā darbam ar personām pēc insulta, Rīga, 2012.
6Werner A Steiner et al., Use of the ICF Model as a Clinical Problem-Solving Tool in Physical Therapy and Rehabilitation Medicine, Physical Therapy . Volume 82 . Number 11 . November 2002
7NRC „Vaivari”. Rehabilitācija multiprofesionālas komandas ietvaros bērniem ar īpašām vajadzībām. 2011.Mācību materiāls sagatavots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansētā projekta Nr.LV0065 „Nacionālais daudzfunkcionālais atbalsta centrs Vaivaros bērniem ar īpašām vajadzībām” ietvaros; pieejams internetā: https://www.yumpu.com/lv/document/view/5857995/macibu-mater…
Papildus literatūra
1College of Occupational Therapists. Occupational therapy for adults undergoing total hip replacement. Practice guideline.2012; pieejams internetā: http://www.cot.co.uk/sites/default/files/general/public/P17…
2College of Occupational Therapists. Occupational therapy with people who have had lower limb amputation. Evidence-based guidelines. 2011; pieejams internetā: http://www.cot.co.uk/sites/default/files/publications/publi…
3Aragon A., Kings J. Occupational therapy for people with Parkinson's disease. Best practice guidelines, College of Occupational Therapists. 2010; pieejams internetā: http://www.cot.co.uk/sites/default/files/publications/publi…
4Labklājības ministrija. Ergoterapeita profesijas standarts; pieejams internetā: http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/profesiju_standa…
Citi informācijas avoti
1Nacionālais Veselības dienests, Kopējais reģistrēto klīnisko vadlīniju saraksts, pieejams internetā: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/420-kliniskas-vadlinijas/klinisk…