Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Agita Melbārde-Kelmere
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Padziļināt studējošo izpratni par klīnisko pētījumu plānošanu, vadību, dokumentēšanu un rezultātu ziņošanu atbilstoši starptautiskiem ētikas un kvalitātes standartiem. Apgūt Labas klīniskās prakses pamatprincipus. Apgūt zināšanas par pētāmo personu tiesībām un pienākumiem. Veicināt zināšanu un prasmju apguvi klīnisko pētījumu jomā, un spēju praksē pielietot atbilstošu profesionālo terminoloģiju.

Priekšzināšanas

Kvalitātes vadības pamatprincipi, zinātniski pētniecisko rakstu meklēšanas un analīzes iemaņas.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs zināšanas un izpratni par klīnisko pētījumu plānošanu, vadību, dokumentēšanu un rezultātu ziņošanu atbilstoši starptautiskiem ētikas un kvalitātes standartiem. Apgūs Labas klīniskās prakses pamatprincipus. Zinās pētījumā iesaistīto pušu, tai skaitā pētāmo personu, tiesības un pienākumus. Apgūs atbilstošu profesionālo terminoloģiju.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs pastāstīt par klīnisko pētījumu plānošanu, dizainu, kvalitātes kontroles principiem, iesaistītajām pusēm un viņu pienākumiem. Nodarbībās apgūs prasmi pielietot praksē iegūtās zināšanas klīnisko pētījumu jomā. Pratīs atrast un izmantot normatīvos aktus, kas reglamentē klīniskos pētījumus. Pratīs komunicēt ar pētāmajām personām par viņu tiesībām un pienākumiem. Atbilstoši lietos klīnisko pētījumu profesionālo terminoloģiju.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti attīstīs kompetenci – spēju veiksmīgi piedalīties un darboties klīniskajos pētījumos un nodrošināt atbilstošu pētāmo personu aprūpi.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības1MaģistrsObligātsGita Siliņa, Agita Melbārde-Kelmere