Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Elita Poplavska
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Farmācija
Zinātnes nozare:Farmācija

Mērķis

1. Iepazīstināt ar galvenajiem medicīnisko pētījumu zinātniskajiem, statistiskajiem un ētiskajiem principiem.
2. Apgūt publikāciju rezultātu kritisku izvērtēšanu.
3. Attīstīt iemaņas pētījumu plānošanā un protokola izstrādē.
4. Sniegt ieskatu par pētījumu organizāciju un farmaceita lomu pētniecībā.

Priekšzināšanas

Informātika, matemātika.

Rezultāti

Zināšanas

Aprakstīs klīnisko pētījumu veidus, zinās dažādu metožu priekšrocības un trūkumus, pārzinās kritērijus pēc kuriem izvērtēt klīnisko pētījumu metodes, identificēs ētiskos principus klīniskajos pētījumos un to nozīmi.

Prasmes

1. Pratīs atšķirt klīnisko pētījumu veidus.
2. Pratīs izvērtēt metodes atbilstību uzstādītajiem pētniecības jautājumiem.
3. Pratīs izvērtēt metožu kvalitāti.
4. Pratīs novērtēt izmantotās statistiskās analīzes metodes, statistiskā pierādījuma spēku.
5. Pratīs identificēt un izvērtēt ētikas problēmjautājumus klīniskajos pētījumos.

Kompetences

Spēs patstāvīgi izvērtēt klīnisko pētījumu kvalitāti publikācijās, interpretēt rezultātus un to pielietojamību praksē. Spēs identificēt un izanalizēt ētiskās problēmas.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.