Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Inga Gūtmane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Farmācija; Klīniskā farmācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Farmācija; Klīniskā farmācija

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi un izpratnes veidošanu par klīnisko pētījumu organizēšanu un uzraudzību, norisi, tajos iesaistītajām pusēm, kā arī par klīnisko pētījumu nozīmi un to vietu jaunu zāļu līdzekļu izstrādes procesā.

Priekšzināšanas

Farmakoloģija, farmakoterapija, klīniskā farmācija.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus:
• izklāstīt klīnisko pētījumu norises fāzes;
• izskaidrot klīnisko pētījumu norises procesu un dažādu klīniskajos pētījumos iesaistīto pušu lomu tajos;
• izvērtēt klīnisko pētījumu dokumentācijas atbilstību prasībām un standartiem;
• izprast klīnisko pētījumu nozīmīgumu jaunu zāļu līdzekļu ieviešanai tirgū.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
• izvērtēt klīnisko pētījumu norisi atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un starptautiskajām vadlīnijām;
• secināt par klīnisko pētījumu kvalitāti atbilstoši to dizainam un veikšanas īpatnībām;
• izveidot un plānot klīniskos pētījumus.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi:
• iesaistīties klīnisko pētījumu veikšanā, darbojoties Ētikas komisijā un pētījumu uzraudzībā;
• organizēt un piedalīties klīnisko pētījumu datu ievākšanā, apstrādē, interpretācijā un publiskošanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Klīniskā farmācija, FFMp1MaģistrsIerobežota izvēle