Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Baiba Pumpiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:08.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VPUPK_047LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Izglītības vadībaMērķauditorija:Pedagoģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Baiba Pumpiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristīne Mārtinsone
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppkatrsu[pnkts]lv, vppkatrsu[pnkts]lv, +371 67061590
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Apgūti studiju kursi: "Supervizora profesionālā darbība", "Individuālā supervīzija", "Grupas supervīzija".
Mērķis:
Attīstīt izpratni par organizācijas kā sistēmas darbības principiem. Veidot prasmi veikt organizācijas attīstības vajadzību izvērtēšanu. Plānot procesu, izvēlēties atbilstošas organizācijas un komandas supervīzijas metodes. Izvirzīt supervīziju efektivitātes novērtēšanas kritērijus.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Organizācijas komponenti un to raksturojošie aspekti, attīstības modeļi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Organizācijas kultūra, tās līmeņi un ietekme supervīzijā. Komunikācija uzņēmumā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Profesionālās nozares un/vai institūcijas specifika, vajadzību un resursu izvērtējums.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Supervīzijas process organizācijā kā rīcībpētījums: organizācijas diagnostika, pārmaiņu vadība, novērtēšana.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
5Vadības teorijas, vadības instrumenti. Vadības stili, līmeņi, funkcijas.Lekcijas1.00auditorija
6Komanda kā organizācijas apakšsistēma, raksturīgās problēmas. Ētikas dilemmas. Komandas supervīzijas mērķi un metodes.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgi lasa norādītos avotus un veic piezīmes, gatavojas grupu darbam. Veic detalizētu gadījuma analīzi: organizācijas situācijas un/vai komandas izvērtējumu un sastāda organizācijas un/vai komandas attīstības plānu, argumentēti raksturojot izvēlētās darba metodes.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktivitāte grupu darbā. Gadījuma analīze: rakstiski sagatavo organizācijas izvērtējumu un sastāda organizācijas attīstības plānu, argumentēti raksturojot izvēlētās darba metodes. Sagatavo prezentāciju.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Mutisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Izskaidro organizāciju veidojošos komponentus un raksturojošos aspektus. Raksturo organizāciju kultūru, tās līmeņus un ietekmi supervīzijā. Analizē organizācijas darba vidi un tās attīstības vajadzības nozares kontekstā. Nosauc un raksturo organizācijas supervīzijas kā rīcībpētījuma procesa sastāvdaļas un soļus. Raksturo vadības pieeju veidus un analizē vadības instrumentu efektivitāti atbilstoši organizācijas specifikai. Izskaidro pārmaiņu vadības principus. Pārzina pretestību pārmaiņām veidus, salīdzina pretestības pārvarēšanas taktikas. Nosauc komandai raksturīgās problēmas, izskaidro komandas supervīzijas mērķus un salīdzina dažādas supervīzijas metodes darbam ar komandu, organizāciju.
Prasmes:Plāno un veic organizācijas/komandas situācijas gadījuma izvērtējumu, analizē ar organizācijas/komandas attīstības posmu saistītos iespējamos izaicinājumus un kultūras ietekmi uz situāciju, nosaka potenciāli pilnveidojamās jomas, sastāda organizācijas/komandas argumentētu attīstības plānu, izvēlas un apraksta atbilstošas supervīzijas darba metodes.
Kompetences:Veic organizācijas situācijas un/vai komandas izvērtējumu. Nosaka attīstības vajadzības un sastāda organizācijas attīstības plānu. Spēj argumentēti raksturot izvēlētās darba metodes, to mērķi. Izdara argumentētus secinājumus par vadības procesu pilnveides vajadzībām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Cempbell, D., Coldicutt, T., & Kinsella, K. (1994). Systemic Work With Organizations: A New Model for Managers and Change Agents. H.Karnac Books Ltd.
2Hawkins, P., & Smith, N. (2006). Coaching, Mentoring and Organizational Consultancy. Open University Press.
3Levi, D. (2001). Group Dinamics for Teams. Sage Publications Inc.
4Reņģe, V. (2007). Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Apgāds Zvaigzne ABC.
5Rollinson, D. (2008). Organisational behaviour and analysis: an integrated approach (4th ed.). London: Pearson education Limited.
6Copeland, S. (2005). Counselling supervision in organisations. London: Routledge
7Peter J. Pecora, David A. Cherin, Emily J. Bruce (2009) Strategic Supervision: A Brief Guide for Managing Social Service Organizations. London: Sage Publications Ltd.
8Carl D. Glickman, Stephen P. Gordon, Jovita M. Gross- Gordon (2013).SuperVision and Instructional Leadership: A Developmental Approach. Pearson
Papildus literatūra
1Ešenvalde, I. (2007). Pārmaiņu vadība. Rīga: Jāņa Rozes apgāds.
2Hanovs, D., Laicāne, M., Mihailovs, I.J. (2009). Dažādības vadība multietniskā vidē. Rīga: Drukātava.
3Mārtinsone, K., Vāverniece, I., Mihailovs, I.J. (2010). Multikulturālie aspekti supervīzijā. No: Mārtinsone, K. (Sast.) Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā. Rīga: Drukātava.
4Proctor, B. (2008). Group Supervision: A Guide to Creative Practice. (2nd ed.). London: SAGE Publications Ltd.
5Supervīzija sociālajā darbā: Supervizora rokasgrāmata. (2007). Rīga: Latvijas Universitāte.
6Zhou, J., & Shally, C.E. (2008). Handbook of organizational creativity. New York: Lawrence Erlbaum Associates.
Citi informācijas avoti
1Journal of Supervision
2Journal of Clinical Supervision
3Journal of Supervision and Training