Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Baiba Pumpiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:08.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VPUPK_047LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Izglītības vadībaMērķauditorija:Pedagoģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Baiba Pumpiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristīne Mārtinsone
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppkatrsu[pnkts]lv, vppkatrsu[pnkts]lv, +371 67061590
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Classes (number)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Study course description
Zināšanas:
Apgūti studiju kursi: "Supervizora profesionālā darbība", "Individuālā supervīzija", "Grupas supervīzija".
Mērķis:
Attīstīt izpratni par organizācijas kā sistēmas darbības principiem. Veidot prasmi veikt organizācijas attīstības vajadzību izvērtēšanu. Plānot procesu, izvēlēties atbilstošas organizācijas un komandas supervīzijas metodes. Izvirzīt supervīziju efektivitātes novērtēšanas kritērijus.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgi lasa norādītos avotus un veic piezīmes, gatavojas grupu darbam. Veic detalizētu gadījuma analīzi: organizācijas situācijas un/vai komandas izvērtējumu un sastāda organizācijas un/vai komandas attīstības plānu, argumentēti raksturojot izvēlētās darba metodes.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktivitāte grupu darbā. Gadījuma analīze: rakstiski sagatavo organizācijas izvērtējumu un sastāda organizācijas attīstības plānu, argumentēti raksturojot izvēlētās darba metodes. Sagatavo prezentāciju.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Mutisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Izskaidro organizāciju veidojošos komponentus un raksturojošos aspektus. Raksturo organizāciju kultūru, tās līmeņus un ietekmi supervīzijā. Analizē organizācijas darba vidi un tās attīstības vajadzības nozares kontekstā. Nosauc un raksturo organizācijas supervīzijas kā rīcībpētījuma procesa sastāvdaļas un soļus. Raksturo vadības pieeju veidus un analizē vadības instrumentu efektivitāti atbilstoši organizācijas specifikai. Izskaidro pārmaiņu vadības principus. Pārzina pretestību pārmaiņām veidus, salīdzina pretestības pārvarēšanas taktikas. Nosauc komandai raksturīgās problēmas, izskaidro komandas supervīzijas mērķus un salīdzina dažādas supervīzijas metodes darbam ar komandu, organizāciju.
Prasmes:Plāno un veic organizācijas/komandas situācijas gadījuma izvērtējumu, analizē ar organizācijas/komandas attīstības posmu saistītos iespējamos izaicinājumus un kultūras ietekmi uz situāciju, nosaka potenciāli pilnveidojamās jomas, sastāda organizācijas/komandas argumentētu attīstības plānu, izvēlas un apraksta atbilstošas supervīzijas darba metodes.
Kompetences:Veic organizācijas situācijas un/vai komandas izvērtējumu. Nosaka attīstības vajadzības un sastāda organizācijas attīstības plānu. Spēj argumentēti raksturot izvēlētās darba metodes, to mērķi. Izdara argumentētus secinājumus par vadības procesu pilnveides vajadzībām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce