Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Kristaps Ābelis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:14.02.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_066LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Tiesību teorija un vēstureMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Kristaps Ābelis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā lekciju kontaktstundas36
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas18
Kopā kontaktstundas54
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas14
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ievads civiltiesībās, tiesību teorija, tiesību vēsture, loģika, saistību tiesības, administratīvās tiesības, krimināltiesības.
Mērķis:
Sniegt studentiem pamatzināšanas par Komerctiesību būtību, attīstību un komerctiesību normu piemērošanas un tulkošanas metodoloģiju.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Komerctiesību sistēma un tās pamatprincipi.Lekcijas1.00auditorija
2Komercdarbības vispārīgie principi. Komercreģistrs.Lekcijas2.00auditorija
3Uzņēmums un filiāle. Firma.Lekcijas2.00auditorija
4Prokūra un parastā komercpilnvara.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
5Mākleris. Komercaģents. Komersanti.Lekcijas3.00auditorija
6Kapitālsabiedrības.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
7Komercsabiedrību reorganizācija.Lekcijas1.00auditorija
8Komercdarījumi.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Komerctiesību sistēma un tās pamatprincipi.Lekcijas1.00auditorija
2Komercdarbības vispārīgie principi. Komercreģistrs.Lekcijas1.00auditorija
3Uzņēmums un filiāle. Firma.Lekcijas1.00auditorija
5Mākleris. Komercaģents. Komersanti.Lekcijas1.00auditorija
6Kapitālsabiedrības.Lekcijas1.00auditorija
7Komercsabiedrību reorganizācija.Lekcijas1.00auditorija
8Komercdarījumi.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga rakstu darbu sagatavošana pēc nodarbībās dotajiem tematiem un izvirzītajām prasībām, patstāvīga norādītās juridiskās literatūras un prakses materiālu studēšana, patstāvīga prezentācijas sagatavošana par sabiedrisko apspriešanu.
Vērtēšanas kritēriji:
Eksāmens 25%, patstāvīgais darbs 25%, darbs nodarbībās 25%, divi patstāvīgi rakstu darbi 25%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Par komerctiesību teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, orientējas komerclikumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos.
Prasmes:Prot patstāvīgi sastādīt dokumentus, kas saistīti ar komercsabiedrību dibināšanu, reorganizāciju, likvidāciju, komercdarījumu slēgšanu.
Kompetences:Spēj sastādīt komerctiesiskus līgumus, sastādīt dokumentus komerctiesību jomā, orientējas komercreģistrā, prot lasīt reģistros pieejamo informāciju par komersantiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Strupišs A. „Komerclikuma komentāri. A daļa”, A.Strupiša juridiskais birojs, 2003;
2Strupišs A. „Komerclikuma komentāri. B daļa”, A.Strupiša juridiskais birojs, 2003.
3Balodis K. „Ieteicamais komercdarījumu regulējums Komerclikumā” ,Likums un Tiesības, 2004, 6 sēj., Nr.2 (54);
4Torgāns K. „Komerclikumā jāiestrādā Eiropas līgumu tiesību principu pagaidu normas”, Jurista vārds, 20.02.2007., Nr.8
5.Strupišs A. „Kapitālsabiedrības dalībnieku savstarpējo attiecību tiesiskais pamats”. Jurista vārds, 07.04.2009. Nr.14/15
6Briede J., Publiskās un privātās tiesības// Mūsdienu tiesību teorijas atziņas, TVA, 1999
Papildus literatūra
1Ņukuļceva I. „Māklera tiesiskā regulējuma problemātika.” Jurista vārds, 22.05.2007., Nr.21.
2Neimanis J. „Prokūras tiesību apjoms”,Jurista vārds, 03.07.2007 Nr.27 (480);
3Bogdarasovs J. „Akcionāru un SIA dalībnieku tiesības uz informāciju”. Jurista vārds, 08.07.2008., Nr.25.
4Krivcova E. „Valdes locekļa atsaukšana”. Jurista vārds, 14.10.2008. Nr.39.
5Liberte V. „Tiesiskās attiecības starp kapitālsabiedrību un valdes locekli”. Jurista vārds, 10.03.2009., Nr.10.
6Lošmanis A. „Sabiedrības ar ierobežotu atbildību kapitāldaļu atsavinājums”. Jurista vārds, 07.04.2009. Nr.14/15
7Jauja H. „Komercreģistra loma komerctiesisku strīdu risināšanā”. Jurista vārds, 07.04.2009.
8Elksne A. Metuzāle I., Jakušenoka S., Kaupe A. „Ar uzņēmumu kapitāldaļu pāreju saistītie riski”. Jurista vārds, 07.04.2009. Nr.14/15
9Čakste K. Tirdzniecības tiesības. Ievads un I daļa. 1939.
Citi informācijas avoti
1Žurnāls Jurista Vārds
2Normatīvie akti
3Tiesu prakse