Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Gundars Rusovs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:15.11.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_096LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Gundars Rusovs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Apgūti priekšmeti fizioterapijas programmā bakalaura grāda līmenī.
Mērķis:
Apgūt pamata zināšanas par kompensatorajām tehnoloģijām rehabilitācijā, par to iedalījumu, pielietošanu, izgatavošanu.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Sagatavot prezentāciju par konkrēta klīniskā gadījuma mērķu sasniegšanu, pielietojot palīgtehnoloģijas, pamatot konkrētā palīglīdzekļa pielietošanas nepieciešamību, salīdzināt ar alternatīvām un izvirzīt priekšrocības, analizēt trūkumus, izvrzīt ideālā un optimālā palīglīdzekļa darbības konceptu.
Vērtēšanas kritēriji:
Orientējas kompensatorās tehnoloģijas izstrādājumu klāstā, spēj novērtēt nepieciešamību pēc izstrādājumiem un argumentēt izstrādājumu izvēli.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pamata zināšanas kompensatoro tehnoloģiju pielietošanā rehabilitācijā; Pabeidzot priekšmetu, sudenti atpazīs gadījumus, kuros nepieciešams piemērot kompensatorās tehnoloģijas, zinās kompensatoro tehnoloģiju klasificēšanas principus, izšķirs biežāk lietotās tehnoloģijas.
Prasmes:Pabeidzot kursu, studenti pratīs atpazīt gadījumus, kuros nepieciešams pielietot kompensatorās palīgtehnoloģijas, spēs izvēlēties aepieciešamo palīgtehnoloģiju, pratīs argumentēti pamatot izvēli.
Kompetences:Spēs izmantot iegūtās zināšanas, lai varētu analizēt un interpretēt pacientu vajadzības pēc kompensatorajām tehnoloģijām, piedāvāt tehnoloģisko risinājumu un argumentēt to izvēli.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Assistive Technologies: Principles and Practice, 4e 4th Edition by Albert M. Cook PhD PE (Author), Janice Miller Polgar PhD OT (Author) Publisher: C.V. Mosby Co. 2015
Papildus literatūra
1Prosthetics & Orthotics in Clinical Practice: A Case Study Approach, May, B.J. A Lockard, M.A. 9780803622579 F.A. Davis 2011
2Orthotics and prosthetics in rehabilitation; Michelle M. Lusardi, Caroline C. Nielsen; Saunders Elsevier, 2007