Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Liāna Deklava

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:LUSDK_230LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Liāna Deklava
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Labklājības un sociālā darba katedra
Struktūrvienības vadītājs:Lolita Vilka
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas48
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Psihosociālās vajadzības, saskarsme veselības aprūpē, transkulturālā aprūpe, veselības aprūpes filozofija, psihosomatiskā medicīna, stresa menedžments.
Mērķis:
Iegūt zināšanas par terapeitisku attiecību veidošanas pamatprincipiem, veicināt pamatprasmju attīstību veiksmīgas komunikācijas un terapeitisku attiecību vadīšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Komunikācijas pamatprincipi veselības aprūpes vidē.Lekcijas2.00auditorija
2Komunikācijas komponenti klīniskajā vidē.Lekcijas1.00auditorija
3Veiksmīgai komunikācijai nepieciešamās prasmes un iemaņas, to attīstība.Lekcijas1.00auditorija
4Biomedicīniskais un biopsihosociālais modelis saskarsmē ar pacientu.Lekcijas2.00auditorija
5Māsas – pacienta attiecību terapeitiskie aspekti, konsultēšanas komponenti.Lekcijas2.00auditorija
6Transferences un kontrtransferences jēdzieni. Pacienta vajadzības saskarsmē, to izpratne un atsaucīgums tām, uzticēšanās veidošanās komunikācijā.Lekcijas2.00auditorija
7Pacienta personība komunikācijā, uz pacientu centrēta komunikācija, tās nosacījumi.Lekcijas2.00auditorija
8Uz pacientu centrēta komunikācija.Nodarbības2.00auditorija
9Profesionālā distance, konflikti.Nodarbības2.00auditorija
10Terapeitiskās attiecības un terapeitiskā vide.Nodarbības2.00auditorija
11Stress saskarsmē, tā pārvarēšanas veidi.Nodarbības2.00auditorija
12Emocionālais intelekts, emocionālais atbalsts komunikācijā.Nodarbības2.00auditorija
13Veselības aprūpes profesionāļu nepieciešamās (vēlamās) personības iezīmes un profesionāli relevantā uzvedība.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Pacientu gadījumu aprakstu analīze, viena gadījuma komunikācijas un terapeitisku attiecību plāna izveidošana, viena pētījuma analīzes sagatavošana.
Vērtēšanas kritēriji:
Studenti sagatavo un prezentē komunikācijas modeli vienai klīniskai aprūpes situācijai, patstāvīgi analizē pacienta vajadzības un izstrādā terapeitisku attiecību plānu (1 situācija), sagatavo un prezentē viena pētījuma analīzi saistībā ar komunikāciju veselības aprūpē.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti prot aprakstīt veiksmīgas komunikācijas pamatprincipus, terapeitisko attiecību un terapeitiskās vides veidošanas nosacījumus.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj diferencēt pacienta vajadzības komunikācijā, novērtēt ar stresu saistītas situācijas pacienta aprūpē un izstrādāt atbilstošu attiecību modeli.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj analizēt pacientu kā personību, novērtēt viņa vajadzības komunikācijā un ģenerēt terapeitisku attiecību vadīšanas nosacījumus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1K.Mārtinsone un autoru kolektīvs,Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse, Zvaigzne ABC,2016.
2Reņģe V., Psiholoģija. Savstarpējo attiecību psiholoģija, Zvaigzne ABC, 2004.
3Kulbergs J. Dinamiskā psihiatrija. Jumava, 2001
4K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā, Veselības psiholoģija, RSU, 2016.
5G.Deksters, Rokasgrāmata psihiatrijas māsām, Jumava, 2006.
Papildus literatūra
1Barry Winbolt,, Solution Focused Therapy for the Helping Professions, Jessica Kingsley Publishers London and Philadelphia, 2011.
2Brummers M., Enekells H., Bērnu un jauniešu psihoterapija, Jumava, 2011.
3Reņģe V. Sociālā psiholoģija, Zvaigzne ABC, 2011.
4Keismensts P., Psihoterapeits un viņa pacients, Raka, 2003
5Silverman J., Kurtz S., Draper J., Skills for Communicating with Patients, Second edition, CRS Press, London2011.
Citi informācijas avoti
1www.lpta.lv
2www.psihosomatika.lv
3http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?dopt=DocSum&cmd=Search&t…