Pārlekt uz galveno saturu
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Sandra Mihailova

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_125LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Komunikācijas psiholoģija un ētikaMērķauditorija:Komunikācijas zinātne; Informācijas un komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Sandra Mihailova
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, eiisoatrsu[pnkts]lv, eiisoatrsu[pnkts]lv, +371 67409101
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Classes (number)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Study course description
Zināšanas:
Psiholoģija vidusskolas līmenī
Mērķis:
Sniegt studentiem zināšanas par cilvēku savstarpējo attiecību psiholoģiskajām likumsakarībām. Palīdzēt apgūt praktiskās iemaņas aktīvi klausīties, publiski uzstāties, strādāt komandā, atrisināt konfliktus, sadarboties ar dažādu personību tipu cilvēkiem.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Uz 1. nodarbību jāsagatavo abi mājas darbi. Pirmais mājas darbs būs vajadzīgs grupu darbam nodarbības laikā, pēc nodarbības tas vairs netiks pieņemts un tā vērtējums būs „0”. Otrais mājas darbs jāiesniedz sekretārei darba piereģistrēšanai. Mājas darbi: 1) darbs grupās pa 3 studentiem: a. Jāatrod (vai jāizveido pašiem) video materiāls vai materiāls no masu medijiem (apjoms nav reglamentēts), kur var pamanīt kādu psihes aizsardzības mehānismu (materiāls vajadzīgs, lai varētu piedalīties seminārā, tas būs jāprezentē citiem). b. Jāiepazīstas ar kādu zinātnisku pētījumu par sociālo percepciju un jāsagatavo par šo pētījumu prezentācija, ko noprezentēt pārējiem 2) Individuāls darbs – Eseja (pārdomu darbs): „Manas paaudzes saskarsmes īpatnības Uz 2. nodarbību jāsagatavo trīs mājas darbi. Otrais un trešais mājas darbs būs vajadzīgs grupu darbam nodarbības laikā, pēc nodarbības tas vairs netiks pieņemts un tā vērtējums būs „0”. Mājas darbs: 1) grupās pa 3 studentiem: jāsagatavo no literatūras (var izmantot gan norādīto, gan citu literatūru) prezentācija par to, kas ir nepieciešams, lai komunikācija būtu efektīva un pārliecinoša 2) grupās pa 3 studentiem: jāatrod (vai jāizveido pašiem) video materiāls vai jāizmanto materiāls no masu mēdijiem (apjoms nav reglamentēts), kur var pamanīt pārliecinošu un efektīvu komunikāciju (materiāls vajadzīgs, lai varētu piedalīties seminārā, tas būs jāprezentē citiem), kas praktiski parāda prezentācijā pausto informāciju 3) grupās pa 3 studentiem: jāiepazīstas ar kādu zinātnisku pētījumu par efektīvu komunikāciju un jāsagatavo par šo pētījumu prezentācija, ko noprezentēt pārējiem Uz pēdējo nodarbību jāsagatavo mājas darbs, kas būs vajadzīgs grupu darbam nodarbības laikā, pēc nodarbības tas vairs netiks pieņemts un tā vērtējums būs „0”. Mājas darbi: 1) grupās pa 3-4 studentiem: Jāatrod (vai jāizveido pašiem) video materiāls vai materiāls no kādu masu mēdija (apjoms nav reglamentēts), kas atspoguļo kādu konfliktu un jāveic tā konflikta analīze: (cēlonis, gaita, risinājumu varianti, transakciju analīze) (materiāls vajadzīgs, lai varētu piedalīties seminārā; tas būs jāprezentē citiem). 2) Individuālais darbs-eseja (pārdomu darbs): manas paaudzes galvenie konfliktu veidi, izpausmes, risināšanas veidi 3) grupās pa 3 studentiem: jāiepazīstas ar kādu zinātnisku pētījumu par konfliktiem un jāsagatavo par šo pētījumu prezentācija, ko noprezentēt pārējiem Kursa nobeigumā jāiesniedz nobeiguma darbs: referāts, analīze vai radošais darbs
Vērtēšanas kritēriji:
Apmeklējums-10% Iesniegto eseju atzīmes – 10% Kontroldarbu atzīmes semināros – 10% Mājas darbu prezentēšanas atzīmes – 10% Referāta atzīme – 30% Eksāmena atzīme – 30 %
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:raksturo komunikācijas psiholoģijas jēdzienus, skaidro komunikācijas psiholoģijā analizētās pamatproblēmas un faktus, analizē teorijas komunikācijas psiholoģijā; skaidro komunikācijas psiholoģijas teoriju un konstruktu praktisko pielietojumu, kritiski izvērtē komunikācijas psiholoģijas atziņas mūsdienu kontekstā
Prasmes:pielieto dažādus komunikācijas psiholoģijas terminus; skaidro sociāli psiholoģiskos fenomenus ikdienas situācijās, analizē to cēloņus un iespējamās sekas; skaidro starppersonu ietekmes mehānismus,
Kompetences:skaidro komunikācijas psiholoģijas konstruktus, teorijas un terminoloģiju, pielieto komunikācijas psiholoģijas atziņas pētniecībā (promocijas darba izstrādē).
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce