Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Sandra Mihailova

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:24.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_125LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Komunikācijas psiholoģija un ētikaMērķauditorija:Komunikācijas zinātne; Informācijas un komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Sandra Mihailova
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, eiisoatrsu[pnkts]lv, +371 67409101
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Psiholoģija vidusskolas līmenī.
Mērķis:
Sniegt studentiem zināšanas par cilvēku savstarpējo attiecību psiholoģiskajām likumsakarībām. Palīdzēt apgūt praktiskās iemaņas aktīvi klausīties, publiski uzstāties, strādāt komandā, atrisināt konfliktus, sadarboties ar dažādu personību tipu cilvēkiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Saskarsmes loma sabiedrībā. Sociālā percepcijaLekcijas2.00auditorija
2Sociālā percepcijaNodarbības2.00auditorija
3Komunikāciju psiholoģijaLekcijas2.00auditorija
4Prasme jautāt un klausītiesNodarbības2.00auditorija
5Konfliktregulējoša saskarsmeLekcijas2.00auditorija
6Cilvēku uzvedība konfliktosNodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Saskarsmes loma sabiedrībā. Sociālā percepcijaLekcijas1.00auditorija
2Sociālā percepcijaNodarbības1.00auditorija
3Komunikāciju psiholoģijaLekcijas2.00auditorija
4Prasme jautāt un klausītiesNodarbības1.00auditorija
5Konfliktregulējoša saskarsmeLekcijas2.00auditorija
6Cilvēku uzvedība konfliktosNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Uz 1. nodarbību jāsagatavo abi mājas darbi. Pirmais mājas darbs būs vajadzīgs grupu darbam nodarbības laikā, pēc nodarbības tas vairs netiks pieņemts un tā vērtējums būs „0”. Otrais mājas darbs jāiesniedz sekretārei darba piereģistrēšanai. Mājas darbi: 1) darbs grupās pa 3 studentiem: a. Jāatrod (vai jāizveido pašiem) video materiāls vai materiāls no masu medijiem (apjoms nav reglamentēts), kur var pamanīt kādu psihes aizsardzības mehānismu (materiāls vajadzīgs, lai varētu piedalīties seminārā, tas būs jāprezentē citiem) b. Jāiepazīstas ar kādu zinātnisku pētījumu par sociālo percepciju un jāsagatavo par šo pētījumu prezentācija, ko noprezentēt pārējiem 2) Individuāls darbs – Eseja (pārdomu darbs): „Manas paaudzes saskarsmes īpatnības". Uz 2. nodarbību jāsagatavo trīs mājas darbi. Otrais un trešais mājas darbs būs vajadzīgs grupu darbam nodarbības laikā, pēc nodarbības tas vairs netiks pieņemts un tā vērtējums būs „0”. Mājas darbs: 1) grupās pa 3 studentiem: jāsagatavo no literatūras (var izmantot gan norādīto, gan citu literatūru) prezentācija par to, kas ir nepieciešams, lai komunikācija būtu efektīva un pārliecinoša 2) grupās pa 3 studentiem: jāatrod (vai jāizveido pašiem) video materiāls vai jāizmanto materiāls no masu medijiem (apjoms nav reglamentēts), kur var pamanīt pārliecinošu un efektīvu komunikāciju (materiāls vajadzīgs, lai varētu piedalīties seminārā, tas būs jāprezentē citiem), kas praktiski parāda prezentācijā pausto informāciju 3) grupās pa 3 studentiem: jāiepazīstas ar kādu zinātnisku pētījumu par efektīvu komunikāciju un jāsagatavo par šo pētījumu prezentācija, ko noprezentēt pārējiem. Uz pēdējo nodarbību jāsagatavo mājas darbs, kas būs vajadzīgs grupu darbam nodarbības laikā, pēc nodarbības tas vairs netiks pieņemts un tā vērtējums būs „0”. Mājas darbi: 1) grupās pa 3 – 4 studentiem: Jāatrod (vai jāizveido pašiem) video materiāls vai materiāls no kādu masu medija (apjoms nav reglamentēts), kas atspoguļo kādu konfliktu un jāveic tā konflikta analīze: (cēlonis, gaita, risinājumu varianti, transakciju analīze) (materiāls vajadzīgs, lai varētu piedalīties seminārā; tas būs jāprezentē citiem) 2) Individuālais darbs – eseja (pārdomu darbs): manas paaudzes galvenie konfliktu veidi, izpausmes, risināšanas veidi 3) grupās pa 3 studentiem: jāiepazīstas ar kādu zinātnisku pētījumu par konfliktiem un jāsagatavo par šo pētījumu prezentācija, ko noprezentēt pārējiem. Kursa nobeigumā jāiesniedz nobeiguma darbs: referāts, analīze vai radošais darbs.
Vērtēšanas kritēriji:
Apmeklējums – 10% Iesniegto eseju atzīmes – 10% Kontroldarbu atzīmes semināros – 10% Mājas darbu prezentēšanas atzīmes – 10% Referāta atzīme – 30% Eksāmena atzīme – 30 %
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Students raksturo komunikācijas psiholoģijas jēdzienus, skaidro komunikācijas psiholoģijā analizētās pamatproblēmas un faktus, analizē teorijas komunikācijas psiholoģijā; skaidro komunikācijas psiholoģijas teoriju un konstruktu praktisko pielietojumu, kritiski izvērtē komunikācijas psiholoģijas atziņas mūsdienu kontekstā.
Prasmes:Pielieto dažādus komunikācijas psiholoģijas terminus; skaidro sociāli psiholoģiskos fenomenus ikdienas situācijās, analizē to cēloņus un iespējamās sekas; skaidro starppersonu ietekmes mehānismus.
Kompetences:Students skaidro komunikācijas psiholoģijas konstruktus, teorijas un terminoloģiju, pielieto komunikācijas psiholoģijas atziņas pētniecībā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. R., Kamene, 1996.
2Skutele D.Saskarsme. – Rīga: Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 2007.
3Džeimsa M., Džongvorda D., Dzimis lai uzvarētu. R.Elpa, 1995.
4Garleja R., Vidnere M. Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā.-R.: RaKa, 2000.
5Kupčs J. Saskarsmes psiholoģija : Saskarsmes būtība. R.: Zvaigzne ABC, 1997., 7-39.lpp.
6Interpersonal Communications: Relating To Others., Allyn and Bacon, 1996.
Papildus literatūra
1Saskarsme audzēkņiem. R.Jumava, 1999.
2Garleja R. Sociālā uzvedība patērētāja izvēles vadīšana. –RaKa, 2001
3Ezera I., Graudiņa I., Dreiberga S. Lietišķā komunikācija.- Kamene,
4Pikeringa P. Strīdi, nesaskaņas, konflikti.-R., Jāņa Rozes apgāds, 2000.
5Pļavniece M., Škuškovnika D. Sociālā psiholoģija pedagogiem.-R:”RaKa”, 2002.
6Reņģe V. Organizāciju psiholoģija.- Kamene, 1999.
7Zāle V. Psihotriki. Blefošana. Manipulācijas.-R.:Kopsolī, 1997.
8Forvarda S., Frēzere D. Emocionālā šantāža.-R.:Kontinents, 1999.
9Reņģe V. Sociālā psiholoģija.-R.: Zvaigzne ABC, 2002.
10Bensaīda K. Mīli sevi, tad dzīve tevi mīlēs.-R.:Preses nams, 1996.
11Dimbleby R., Burton G. More Than Words. An intradaction to communication. –London: Routledge, 1998.
12Wright K. B., Sparks L., Dan O’Hair H. Health communication in the 21st century. - Wiley, 2013,
13The handbook of intergroup communication / edited by Howard Giles ; international advisory board, Cynthia Gallois ... [et al.]. - New York, NY : Routledge, 2012.
14Арбузова Е., Анисимов А., Шатровой О. Практикум по психологии общения. Санкт-Петербург: Речь, 2008
15Trenholm, S., Jensen, A. Interpersonal communication. - New York, Oxford: Oxford University Press., 2008
16The social psychology of communication. /edited by Derek Hook, Bradley Franks, Martin W. Bauer. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, 2011
Citi informācijas avoti
1• European Journal of Social Psychology
2• Journal of Applied Social Psychology
3• Journal of Experimental Social Psychology
4• Journal of Personality and Social Psychology
5• Journal of Social Psychology
6• Personality and Social Psychology Review