Pārlekt uz galveno saturu
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Ivans Jānis Mihailovs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.04.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_131LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Komunikācijas teorijaMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ivans Jānis Mihailovs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)7Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas14
Classes (number)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas24
Study course description
Zināšanas:
Nav.
Mērķis:
Sniegt priekšstatu par komunikācijas vēsturi kā procesu, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas komunikācijas vēsturiskai attīstībai. Kursā aplūkoti dažādu komunikācijas tipu rašanās un attīstība, raksturoti Latvijas mediju darbības vēsturiskie aspekti, sniegts pārskats par mūsdienu Latvijas mediju sistēmas izveides priekšnosacījumiem, ieskicēts ieskats mediju attīstības perspektīvās 21.gadsimta sākumā.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Referāta tēmas, izvēloties jākonkretizē: 1) Izvēlētā Latvijas medija vēsture. 2) Latvijas mediju sistēmas attīstības specifika, konteksti, personības. 3) Kāda mediju veida (prese, radio, televīzija, telegrāfs utt.) attīstība pasaulē noteiktajā laika posmā. 4) Kāda medija veida attīstības perspektīva.
Vērtēšanas kritēriji:
30% - dalība semināros; 30% - referāts; 40% - eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Studenti analizē komunikācijas attīstības likumsakarības.
Prasmes:Studenti darbojas ar komunikācijas vēstures literatūru, izmanto komunikācijas vēstures pieejas savā pētniecībā.
Kompetences:Studenti apzinās komunikācijas attīstības posmsecīgumu, analizējot mūsdienu komunikācijas fenomenus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce