Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Uldis Ķinis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:08.06.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_068LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Valsts tiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Uldis Ķinis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)11Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas22
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vispārējā vidējā izglītība, ievads tiesību zinātnē, tiesību teorija, Latvijas tiesību vēsture.
Mērķis:
Dot iespēju studentiem iegūt zināšanas par Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) un citu konstitucionālu rangu tiesību aktu nozīmi Latvijas Republikas valstiskumā, attīstīt prasmes piemērot augstākā juridiskā spēka normas un veidot tādu attieksmi, kas sekmē demokrātiskas un tiesiskas valsts vērtību ievērošanu un aizsardzību.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Latvijas Republikas konstitucionālā iekārta (Genesis).Lekcijas3.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
2Satversmē ietvertie pamatprincipi.Lekcijas3.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
3Satversmes institucionālā daļa.Lekcijas2.00auditorija
4Satversmē noteiktās pamattiesības.Lekcijas3.00auditorija
5Satversmes iztulkošana.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Latvijas Republikas konstitucionālā iekārta (Genesis).Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības0.25auditorija
2Satversmē ietvertie pamatprincipi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības0.50auditorija
3Satversmes institucionālā daļa.Lekcijas1.00auditorija
4Satversmē noteiktās pamattiesības.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgu rakstu darbu sagatavošana pēc nodarbībās norādītajiem tematiem un izvirzītajām prasībām, patstāvīga norādītās juridiskās literatūras un prakses materiālu studēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Eksāmens – 50%, patstāvīgais darbs – 10%, divi patstāvīgi rakstu darbi – 40%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie ir ieguvuši izpratni par galvenajiem konstitucionālo tiesību izpētes objektiem (valsts galvu, parlamentu, izpildvaru, tiesu, konstitūciju un konstitucionālo kontroli) un to mijiedarbību, tajā skaitā Latvijas Republikas Satversmes tvērumā.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie analizē un orientējas konstitucionālo tiesību nozares saturā un nošķir svarīgākos pamatjēdzienus, prot pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas juridisko kāzusu risināšanā un normatīvo aktu analīzē, pielietojot juridiskās pētījumu un tiesību iztulkošanas metodes. Iegūst prasmes iztulkot un piemērot Satversmē ietvertās normas, noskaidrot vispārējo tiesību principu saturu, izprast demokrātiskas un tiesiskas valsts vērtības.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie izprot konstitucionālo tiesību piemērojamību un nozīmi. Attīsta argumentācijas un polemikas prasmes, analītisko, kritisko un abstrakto domāšanu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Dišlers K. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē. Ar zinātnisko redaktoru piezīmēm. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017.
2Pleps J., Pastars E., Plakane I. Konstitucionālās tiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2014.
3Pleps J. Satversmes iztulkošana. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2012.
4Eglītis V. Ievads konstitūcjas teorijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006.
Papildus literatūra
1Dišlers K. Latvijas valsts varas orgāni un viņu funkcijas. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2004.
2Pleps J., Pastars E., Plakane I. Konstitucionālās tiesības. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2004.
3Pleps J., Pastars E. Saeimas atlaišana. Rakstu krājums. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2009.
4Lēbers (Loeber) D.A., Bišers I. Ministru kabinets. Komentārs Latvijas Republikas Satversmes IV nodaļai „Ministru kabinets”. – Rīga: Tiesiskās informācijas centrs, 1998.
5Vildbergs H.J. (Hans Jurgen Wildberg), Feldhūne G. Atsauces Satversmei: mācību līdzeklis. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003.
6Ziemele I. Starptautiskās tiesības un cilvēktiesības Latvijā: abstrakcija vai realitāte. Rakstu krājums. - Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2005.
7Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisija. Viedokļi: 2008-2011. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011.
8Iļjanova D. Vispārējos tiesību principu nozīme un piemērošana. – Rīga: Ratio iuris, 2005.
9Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Autoru kolektīvs prof. R.Baloža zinātniskā vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011;
10Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VI nodaļa. Tiesa. VII nodaļa. Valsts kontrole. Autoru kolektīvs prof. R.Baloža zinātniskā vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2013
11Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. I nodaļa. Vispārējie noteikumi. Autoru kolektīvs prof. R.Baloža zinātniskā vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2014
12Latvijas Republikas Satversmes komentāri. III nodaļa. Valsts prezidents. IV nodaļa. Ministru kabinets. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2017
13Pleps J. Latvijas valsts konstitucionālie pamati. “Latvieši un Latvija”, III sējums “Atjaunotā Latvijas valsts”. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013
14Robežlīgums: Spriedums. Materiāli. Komentāri. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2009.
15Rodiņa A. Konstitucionālās sūdzības teorija un prakse Latvijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2009.
16Lēbers D. A.(ed.), Latvijas tiesību vēsture (1914-2000), Rīga: Fonds Latvijas Vēsture: Rīga, 2000
17Crawford J. Creation of States, Oxford University Press Inc., New York, 2006
18Krūma K., Plepa D. Constitutional law in Latvia. The Netherlands: Kluver Law International BV, 2016
Citi informācijas avoti
1Žurnāls: Jurista Vārds
2Interneta resursi: Satversmes tiesas mājaslapa (www.satv.tiesa.gov.lv), normatīvie akti (www.likumi.lv).