Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Juris Zīvarts

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_388LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Tiesību zinātneMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Juris Zīvarts
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ievads tiesību zinātnē, tiesību vēsture.
Mērķis:
Veidot izpratni par konstitucionālo tiesību un tiesību teorijas principiem, avotiem, institūtiem, normām un Latvijas konstitucionālo iekārtu. Iepazīstināt studējošos ar tiesību teorijas pamatiem. Veicināt studējošo prasmi patstāvīgi analizēt juridiskos procesus, vienlaikus izskaidrojot tiesību teorētisko bāzi un pamatus, tiesību būtību un funkcijas, uzmanību pievēršot publiskajām un privātajām tiesībām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Konstitucionālās tiesības kā zinātne un tiesību nozare. Konstitūcijas jēdziens, funkcijas, rašanās veidi un klasifikācija. Konstitucionālisma būtība un pamatprincipi.Lekcijas2.00auditorija
2Suverenitātes jēdziens un formas. Valsts varas dalīšanas būtība. Likumdevējas varas specifika, modeļi, struktūra. LR Saeima. Izpildvaras institūts, jēdziens un tipi. LR Ministru kabinets. Tiesu vara. Satversmes tiesas kompetence.Nodarbības2.00auditorija
3Valsts galvas institūts. LR valsts prezidenta institūts. Pilsonības un naturalizācijas institūti Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
4Cilvēktiesību institūts konstitucionālajās tiesībās. Valsts kontroles institūts Latvijā, tā struktūra un kompetence. Vēlēšanu tiesību institūts Latvijā.Nodarbības1.00auditorija
5Tiesību izpratne. Sociālās normas un tiesību normas. Tiesiskās attiecības.Lekcijas2.00auditorija
6Pozitīvās tiesības. Dabiskās tiesības. Normatīvie tiesību akti.Nodarbības2.00auditorija
7Tiesību sistēma. Normatīvo tiesību aktu jaunrade, to spēks. Tiesību normu realizācija.Lekcijas1.00auditorija
8Tiesību loki, saimes, grupas. Jurisdikcija.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Konstitucionālās tiesības kā zinātne un tiesību nozare. Konstitūcijas jēdziens, funkcijas, rašanās veidi un klasifikācija. Konstitucionālisma būtība un pamatprincipi.Lekcijas1.00auditorija
2Suverenitātes jēdziens un formas. Valsts varas dalīšanas būtība. Likumdevējas varas specifika, modeļi, struktūra. LR Saeima. Izpildvaras institūts, jēdziens un tipi. LR Ministru kabinets. Tiesu vara. Satversmes tiesas kompetence.Nodarbības1.00auditorija
3Valsts galvas institūts. LR valsts prezidenta institūts. Pilsonības un naturalizācijas institūti Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
4Cilvēktiesību institūts konstitucionālajās tiesībās. Valsts kontroles institūts Latvijā, tā struktūra un kompetence. Vēlēšanu tiesību institūts Latvijā.Nodarbības1.00auditorija
5Tiesību izpratne. Sociālās normas un tiesību normas. Tiesiskās attiecības.Lekcijas1.00auditorija
6Pozitīvās tiesības. Dabiskās tiesības. Normatīvie tiesību akti.Nodarbības1.00auditorija
7Tiesību sistēma. Normatīvo tiesību aktu jaunrade, to spēks. Tiesību normu realizācija.Lekcijas1.00auditorija
8Tiesību loki, saimes, grupas. Jurisdikcija.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Izstrādāt un sagatavot eseju (esejas saturā jābūt: problēma, problēmas rašanās cēloņsakarība, problēmas risinājums).
Vērtēšanas kritēriji:
Mājas uzdevumi, eksāmens – rakstveida.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie izprot konstitucionālo tiesību principus, avotus, institūtus, valsts varas dalīšanas principus, Latvijas konstitucionālo iekārtu. Tiesību teorijas vispārīgos principus un tiesību normu sistēmu, kura regulē cilvēka stāvokli sabiedrībā un valstī, tiesību teorijas pamatus.
Prasmes:Studējošie spēj izteikt un argumentēt savu viedokli par valsts varas realizācijas konstitucionālajiem jautājumiem. Analizēt, sintezēt un izvērtēt tiesību teorijas pamatjautājumus, kā arī risināt praktiska rakstura jautājumus. Prot zināšanas pielietot praksē – identificēt un risināt praktiska rakstura problēmas, kas saistītas ar tiesību teorijas jautājumiem. Komunikācijas prasmes – spēt komunicēt par tiesību teorijas jautājumiem. Spēt komunicēt par tēmu, lietojot atbilstošo terminoloģiju.
Kompetences:Spēja piemērot tiesību iztulkošanas metodes, spēja izmantot zināšanas un prasmes profesionālajā un personīgajā attīstībā. Tiesību normu piemērošana (tiesību teorijā un citās nozarēs) ne tikai “mehāniski”, bet atbilstoši sabiedrības interesēm un prioritātēm, tādā veidā sintezējot prasmes strādāt ar normatīvo aktu bāzi un tiesību izpratni kopumā. Piedāvāt ne tikai formālus tiesību nozares problēmjautājumu risinājumus, bet rast tādus risinājumus, kas kalpotu sabiedrības (vietējās kopienas) vēlmēm un prioritātēm, kā arī uzlabotu valsts pārvaldi kopumā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Pleps J, Pastars E., Plakane I. Konstitucionālās tiesības. Papildināts un pārstrādāts izdevums – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2014.
2Pleps J. Satversmes iztulkošana. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2012.
3Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisija. Viedokļi: 2008-2011. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011.
4Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VI nodaļa. Tiesa. VII nodaļa. Valsts kontrole. Autoru kolektīvs prof. R.Baloža zinātniskā vadībā. – Rīga. Latvijas Vēstnesis, 2013.
5Dišlers K. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē. Ar zinātnisko redaktoru piezīmēm. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017
6Meļķis E. Tiesību normu iztulkošana / Latvijas tiesiskās sistēmas ceļš uz demokrātisku tiesisku valsti. Tiesu namu aģentūra, 2014
7Razevska D. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana. Rīga: TNA, 2015.
Papildus literatūra
1Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. I nodaļa. Vispārējie noteikumi. Autoru kolektīvs prof. R.Baloža zinātniskā vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2014
2Latvijas Republikas Satversmes komentāri. III nodaļa. Valsts prezidents. IV nodaļa. Ministru kabinets. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2017
3Krūma K., Plepa D. Constitutional law in Latvia. The Netherlands: Kluver Law International BV, 2016
4Džohansens S., Broka B. Juridiskā analīze un tekstu rakstīšana. Rīga: TNA, 2017.
5Ginsburg J. Legal Methods. University Casebook Series, 2014.
Citi informācijas avoti
1Žurnāli: Jurista Vārds, Likums un Tiesības.
2Satversmes tiesas mājaslapa normatīvie akti