Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Aelita Vagale

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:21.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VPUPK_050LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Vispārīgā psiholoģijaMērķauditorija:Pedagoģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aelita Vagale
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristīne Mārtinsone
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppkatrsu[pnkts]lv, vppkatrsu[pnkts]lv, +371 67061590
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Apgūti studiju kursi: Supervīzijas vēsture un teorijas, Supervizora profesionālā darbība, individuāla supervīzija, Supervīzija grupā, Supevizora personības kvalitātes, Pieaugušo pedagoģijas teorijas un metodes.
Mērķis:
Teorētiski un praktiski apgūt supervīzijas metodes un tehnikas supervīzijas procesam dažādās profesionālajās vidēs, attīstīt prasmi pielietot konsultēšanas mikroprasmes supervīzijā individuāli un grupā reflektīvajā aplī, pilnveidot zināšanas, prasmes un kompetenci par konflikta lomu un nozīmi supervīzijā no supervizora un supervizējamā perspektīvas un piedāvāt apgūt praktiskas intervences konflikta risināšanai.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Starppersonu komunikācija. Sociālo un vides faktoru ietekme uz grupu un indivīdu.Lekcijas1.00auditorija
2Supervīzija kā starppersonu saskarsmi veicinošs faktors dažādas profesionālajās vidēs. Ievads praktiskās metodēs supervīzijā. Metodes demonstrācija.Nodarbības1.00auditorija
3Konsultēšana un supervīzija – kopīgais un atšķirīgais. Konsultēšanas mikroprasmju modelis supervīzijā. Konsultēšanas metodes un tehnikas supervīzijā, to izmantošanas iespējas un ierobežojumi.Lekcijas1.00auditorija
4Direktīvie un nedirektīvie paņēmieni. Aktīvās klausīšanās prasmes, atvērtie un slēgtie jautājumi, to konteksts un mērķis konsultēšanā un supervīzijā.Nodarbības1.00auditorija
5Grupu konsultēšana un supervīzija, individuāla konsultēšana un supervīzija – salīdzinājums no supervizora perspektīvas dažādu metožu izmantošanas kontekstā.Lekcijas1.00auditorija
6Dažādu konsultēšanas prasmju pielietošana supervīzijā reflektīvā apļa dažādās daļās.Nodarbības1.00auditorija
7Konfliktu nozīme un loma supervīzijas procesā. Konfliktu tipi, konfliktu reaģēšanas veidi, to risināšanas iespējas supervīzijā.Lekcijas1.00auditorija
8Intervences, metodes un tehnikas konfliktu risināšanā supervīzijā.Nodarbības1.00auditorija
9Supervizora loma un robežas konfliktsituācijās. Konfliktu vadība no supervizora perspektīvas, mediācijas pamatprincipi un to izmantošans iespējas.Lekcijas1.00auditorija
10Intervences, metodes un tehnikas konfliktu risināšanā supervīzijā.Nodarbības1.00auditorija
11Konfliktu risināšana un to ietekme uz attiecību kvalitāti supervīzijā. Konflikti kā attīstību veicinošs faktors. Supervizora personība un tās ietekme konsultēšanā un konfliktu risināšanā supervīzijā.Lekcijas1.00auditorija
12Metodes demonstrācija. Atgriezeniskā saite.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgi lasīt norādītos avotus un literatūru, un sagatavot jautājumus diskusijai lekcijās/nodarbībās. Darba grupās veidot mikroprasmju modeļa aprakstu ar piemēriem dažādas reflektīvā apļa daļās (Maģistrants pēc dotās shēmas apraksta gadījuma risināšanas stratēģiju, izmantojot apgūto konsultēšanas mikroprasmju modeli supervīzijā). Veikt rakstisku gadījuma analīzi atbilstoši dotajiem kritērijiem un prezentēt to mācību grupā darbībā. Sagatavot divu praktisku metožu aprakstu un pēc izvēles demonstrēt vienu no metodēm, iesaistot mācību grupas studentus.
Vērtēšanas kritēriji:
1) Aktīva dalība lekcijās un nodarbībās, ir sagatavoti jautājumi diskusijai par norādīto teorētisko materiālu. 2) Teorētiski un praktiski pārzina mikroprasmju modeli un citas metodes supervīzijā, demonstrē to pielietojumu. 3) Atbilstoši situācijai izvēlas, pamato un realizē intervences supervīzijā mācību procesā grupā. 4) Atbilstoši prasībām sagatavots un iesniegts gadījuma apraksts.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošais definē un apraksta problēmu risināšanas un konsultēšanas metodes un tehnikas supervīzijā, izprot un izskaidro atšķirības konsultēšanas un supervīzijas procesā. Sistēmiskos jēdzienos apraksta starppersonu komunikāciju dažādās profesionālajās vidēs. Raksturo iespējamos konfliktus supervīzijā, apraksta to veidus, vadības iespējas un mediācijas pamatprincipus. Izskaidro konfliktu risināšanas stratēģijas. Apraksta sociālo, kultūras un vides faktoru ietekmi uz cilvēku.
Prasmes:Praktiski demonstrē konsultēšanas mikroprasmju modeli un metodes un tehnikas dažādas reflektīvā apļa daļās. Atbilstoši dotajam gadījumam izvēlas metodes supervīzijas procesam. Pielieto konfliktu risināšanas stratēģijas mācību grupā lomu spēlēs. Lieto profesionālu terminoloģiju.
Kompetences:Praktiskos mācību uzdevumos pielieto atbilstošas problēmu un konfliktu risināšanas un konsultēšanas metodes un tehnikas, mikroprasmju modeli, sistēmiski apraksta starppersonu komunikāciju dažādos līmeņos. Atpazīst savus resursus un ierobežojumus, ir motivēts paaugstināt savu kompetenci, par to reflektē.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Aasheim, L.L. (2012). Practical clinical supervision for counselors: an experiential guide. New York, NY: Springer.
2Apine, E. (projekta vadītāja). (2007). Supervīzija sociālajā darbā. Supervizora rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Universitāte.
3Cox, E.,Bachkirova, T., & Clutterbuck, D.A. (Eds.).(2014). The complete handbook of coaching. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
4Ivey, A., Ivey, M., & Zalaquet, C. ( 2010). Intentional Interviewing & Counseling, Brooks/Cole: Cengage Learning.
5Кулаков,С.А.(2002). Практикум по супервизии в консультировании и психотерапиию. Реч: Санкт-Петербург.
6Thomas, F.N. (2012). Solution-focused Supervision. New York : Springer-Verlag.
Papildus literatūra
1Bernar, J. M., & Goodyear, R. K. (2013). Fundamentals of Clinical Supervision. (5th ed.). Pearson Education Limited.
2Driscoll, J. (2004). Practising Clinical Supervision: a Reflective Approach. London: Elsevier Health Sciences.
3Mārtinsone, K. (2010). Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā. Rīga: Drukātava.
4Zabukovec, V. (2010). A model of the supervised practice of psychologists. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozoeska fakulteta.
Citi informācijas avoti
1Journal of Supervision
2Journal of Clinical Supervision
3Journal of Supervision and Training