Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ludmila Jermakoviča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:23.09.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_024LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:9.00ECTS:13.50
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Politikas zinātne; Uzņēmējdarbības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ludmila Jermakoviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)30Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas60
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)30Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas60
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)30Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas60
Study course description
Zināšanas:
Bez priekšzināšanām.
Mērķis:
Panākt, lai studenti kursa apguves rezultātā spētu izmantot krievu valodu saziņai ikdienas situācijās, atbilstoši „Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta A1/A2 līmenim (Common European of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment).
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Alfabēts. Patskaņu, līdzskaņu un burtu savienojumu izruna. Intonācijas modeļi. Krievu alfabēta burtu rakstīšana.Nodarbības4.00auditorija
2Pirmie kontakti: sasveicināšanās un atvadīšanās, iepazīšanās. Uzruna: „tu” un „Jūs”. Lietvārdu dzimtes noteikšana pēc galotnes. Vārdu kārtība teikumā. Jautājuma teikumi ar jautājamo vārdu "кто?" un "что?" Personu vietniekvārdi "я, ты он, она, оно, мы, вы, они" un piederības vietniekvārdi "чей? – мой, твой, его, её, наш, ваш, их".Nodarbības5.00auditorija
3Es un mana ģimene, ģimenes locekļi un radinieki. Profesijas. Valsts, valodas un tautības nosaukumi krievu valodā. Personu vietniekvārdi ģenitīvā. Konstrukcijas: "У меня есть..", "У тебя есть..?", "Кто вы? – Я студент". Pilnas un nepilnas atbildes. Darbības vārdu "говорить, изучать, читать, писать" locīšana. Lietvārds: daudzskaitļa formas. Skaitļa vārdi no 1 līdz 100.Nodarbības6.00auditorija
4Dzīves vieta, māja, dzīvoklis, pilsēta. Darbības vārdu "жить, работать, отдыхать, смотреть, учиться, делать" locīšana tagadnē. Lietvārda Lokatīvs ar prievārdiem "в" vai "на" atbildot uz jautājumu "Где"? Darbības vārds pagātnē. Darbības vārda "быть – был" lietošana pagātnē "Где ты был вчера? Ты был вчера в.. или на..?" Īpašības vārda dzimte un skaitlis; saskaņošana ar lietvārdu. Jautājuma vārdi "Какой? Какая? Какое? Какиe?"Nodarbības6.00auditorija
5Krievija, administratīvais iedalījums, karte. Valsts simboli. Tautību nosaukumi, tautu valodas. Maskava – Krievijas galvaspilsēta.Nodarbības5.00auditorija
6Gadalaiki, nedēļas dienas un mēnešu nosaukumi. Vaļasprieki. Modālo darbības vārdu "хотеть, мочь, должен" locīšana un pielietojums ar citu darb. v. nenoteiksmē. Jautājuma vārds "Когда?" un apstākļa vārdi ar laika nozīmi "утром, днём, вечером, ночью, зимой.." Lietvārdu Akuzatīvs darbības virziena izteikšanai "Куда? – в университет, на работу".Nodarbības5.00auditorija
7Pulkstenis, laiks, laika plānošana. Pulksteņa laiks – oficiālais un neoficiālais. "Который час?" Pasākumu, notikumu laiks un vieta "В котором часу..?" Gadskaitļi, dzimšanas diena – kārtas skaitļa vārdi no 1 līdz 10, kārtas skaitļa vārdu veidošana virs 10. Atgriezeniskie darbības vārdi. Svētku dienas, svinības. Lietvārdu Ģenitīvs pēc nolieguma "нет, не было, не будет". Personu vietniekvārdi datīvā "Сколько вам/тебе лет? Мне 20 лет/21 год".Nodarbības6.00auditorija
8Uzturs, ēdienu un dzērienu nosaukumi, iepirkšanās pārtikas veikalā, veikala nodaļas; ēdienreizes; ēdienkarte, ēdnīcā un kafejnīcā. Darbības vārdu "есть, пить, любить, завтракать, обедать, ужинать" locīšana. Lietvārdi akuzatīva locījumā bez prievārda. Darbības vārda pavēles izteiksme.Nodarbības6.00auditorija
9Transports un satiksme. Ceļojumi. Viesnīca. Darbības vārdu "ехать, ездить, идти, ходить" locīšana. Vietas apstākļa vārdi "где? – здесь, там, справа, слева.." un virziena apstākļa vārdi "куда? – сюда, туда, направо, налево.."Nodarbības5.00auditorija
10Krievijas daba. Ceļojums pa Krievijas pilsētām.Nodarbības5.00auditorija
11Mana ikdiena. Darba dienas plānojums, darba dienas norise. Nepabeigtā un pabeigtā veida darbības vārdi, lietošana un darināšana, pabeigtā darb. v. priedēkļi "вы-, на-, по-, под-, при-, про-, с-, за-, у-". Nepabeigtā veida darb. v., apstākļa vārdi "Как часто? – всегда, иногда, часто, редко, обычно, долго". Darbības vārds nākotnē – vienkāršā un saliktā nākotne, nākotnes formu veidošana, locīšana. Darbības vārdu veidu savstarpēja sakarība. Lietvārdu Datīvs – "Кому?Чему?"Nodarbības10.00auditorija
12Cilvēks, ārējais izskats, rakstura īpašības, apģērbs. Ķermeņa daļas; veselība un slimības, sāpes, sūdzības. Izteicieni par veselību. Darbības vārdu "болен, больна, болит, болеть, заболеть" locīšana tagadnē un pagātnē. Konstrukcija Datīvs + "нужно, можно, нельзя" + nenoteiksme. Nosacījuma palīgteikums ar saikli "если".Nodarbības4.00auditorija
13Izglītība, universitāte, fakultātes; manas studijas, studiju kursi. Biogrāfija. Īpašības vārdu īsā forma. Īpašības un apstākļa vārdu pārākā un vispārākā pakāpe. Cēloņa, seku un nolūka palīgteikumi.Nodarbības8.00auditorija
14Brīvais laiks, atpūtas iespējas Latvijā un Krievijā, apskates objekti, mīļākās vietas; sporta veidi. Lietvārda instrumentāļa loc. "Кем? Чем?" bez prievārda. Palīgteikumi, kurus ievada attieksmes vietniekvārdi "который, которая, которые".Nodarbības7.00auditorija
15Krievu māksla, mūzika, folklora – tautasdziesmas, pasakas, teikas, sakāmvārdi, parunas, mīklas. Izcilie Krievijas rakstnieki, mākslinieki, zinātnieki.Nodarbības6.00auditorija
16Atkārtojums pirms gala eksāmena par kursā apgūto.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Mājas darbi ar konkrētu uzdevumu došanu; vingrinājumu, vēstuļu rakstīšana, izmantojot dotos paraugus; aktīvas leksikas, darbības vārdu formas apguve.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās, laikus un kvalitatīvi izpildīti patstāvīgie darbi; sekmīgi uzrakstīti 8 testi, kursa beigās eksāmens – mutvārdu pārbaude un rakstveida tests. Eksāmens tiek vērtēts ar atzīmi no 1 – 10. Gala vērtējumu veido eksāmena atzīme un kursa laikā paredzēto testu un prezentāciju vidējā atzīme.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais zinās: krievu standartvalodas vārdu krājumu, vienkāršus stāstījuma un jautājuma teikumus; pareizu vārdu kārtību teikumā; nepieciešamākās frāzes sarunas uzsākšanai, tās uzturēšanai, informācijas nodošanai; biežāk sastopamās krievu valodas konstrukcijas, darbības vārda tagadnes, pagātnes un nākotnes formu veidošanu un lietošanu.
Prasmes:Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais pratīs: saprast vienkāršus tekstus par zināmām ikdienas tēmām, vēstules, ielūgumus, sludinājumus presē un citus autentiskus materiālus; izmantot apgūtās valodas struktūras ikdienas komunikācijā.
Kompetences:Sekmīgi apgūta studiju kursa rezultātā studējošais spēs sniegt īsu informāciju par sevi, saviem tuviniekiem, dzīves apstākļiem un studijām; spēs izveidot tekstu ielūgumam un personīgai vēstulei, īsus ziņojumus, pierakstīt vienkāršu informāciju; spēs veidot monologu un dialogu par dažādām ar sadzīvi un studijām saistītām tēmām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1M.Krasnais, V.Pužule, G.Silakalne Грамматика лeгко и просто Krievu valodas gramatikas rokasgrāmata; Zvaigzne ABC 2014
Papildus literatūra
1Krievu-latviešu vārdnīca ar skaidrojumiem un piemēriem; Zvaigzne ABC 2005
2Ekonomijas skaidrojoša vārdnīca; Zinātne 2000
3Vārdnīca 7 valodas biežāk lietotie vārdi un to izplatītākās nozīmes; Avots 2003
Citi informācijas avoti
1www.russian.language.ru