Pārlekt uz galveno saturu
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Ludmila Jermakoviča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:05.02.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_074LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:6.00ECTS:9.00
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ludmila Jermakoviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Classes (number)20Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas40
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Classes (number)20Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas40
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Classes (number)20Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas40
Study course description
Zināšanas:
Bez priekšzināšanām.
Mērķis:
Mērķis ir panākt, lai studenti kursa apguves rezultātā spētu izmantot krievu valodu saziņai ikdienas situācijās, atbilstoši „Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta A1/A2 līmenim (Common European of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment).
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
mājas darbi ar konkrētu uzdevumu došanu; vingrinājumu, vēstuļu, rakstīšana, izmantojot dotos paraugus; aktīvas leksikas, darbības vārdu formas apguve.
Vērtēšanas kritēriji:
Apmeklējums, aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās, laikus un kvalitatīvi izpildīti patstāvīgie darbi. Katras tēmas noslēgumā kontroldarbs (8 kontr. darbi), kursa beigās eksāmens, kurš sastāv no rakstiskās daļas un mutiskās daļas. Sākot ar 2016./17. akad. gadu KF MK studiju kursa studenti arī III un IV semestra beigās kārto eksāmenu. Eksāmenu vērtē ar atzīmi (1-10). III un IV semestra eksāmens var ietvert visu prasmju pārbaudi – lasīšanu, klausīšanos, valodas lietojumu, rakstīšanu un runāšanu. III un IV semestra gala atzīmi veido eksāmena atzīme un semestra laikā rakstīto pārbaudes darbu un / vai prezentāciju vidējā atzīme. Sekmīgie studenti, kas ir apmeklējuši vismaz 70% nodarbību, var tikt atbrīvoti no III un IV semestra eksāmena. Šajā gadījumā III un IV semestra eksāmena un gala atzīmi veido semestra laikā rakstīto pārbaudes darbu un / vai prezentāciju vidējā atzīme.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais zinās: krievu standartvalodas vārdu krājumu, vienkāršus stāstījuma un jautājuma teikumus; pareizu vārdu kārtību teikumā; nepieciešamākās frāzes sarunas uzsākšanai, tās uzturēšanai, informācijas nodošanai; biežāk sastopamās krievu valodas konstrukcijas, darbības vārda tagadnes, pagātnes un nākotnes formu veidošanu un lietošanu
Prasmes:Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais pratīs: saprast vienkāršus tekstus par zināmām ikdienas tēmām, vēstules, ielūgumus, sludinājumus presē un citus autentiskus materiālus; izmantot apgūtās valodas struktūras ikdienas komunikācijā.
Kompetences:Pēc studiju kursa apguves studējošais spēs sniegt īsu informāciju par sevi, saviem tuviniekiem, dzīves apstākļiem un studijām; spēs izveidot tekstu ielūgumam un personīgai vēstulei, īsus ziņojumus, pierakstīt vienkāršu informāciju; spēs veidot monologu un dialogu par dažādām ar sadzīvi un studijām saistītām tēmām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce