Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ludmila Jermakoviča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:24.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_050LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ludmila Jermakoviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nepieciešamas pamatzināšanas krievu valodā (vismaz A2 līmenis pēc Eiropas Padomes izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta (Common European Framework of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment).
Mērķis:
Uzlabot, papildināt un sistematizēt krievu valodas lietošanas prasmes studiju un profesionāliem nolūkiem, kā arī veicināt medicīniskās terminoloģijas apguvi un lietošanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Manas studijas RSU, medicīnas studijas Latvijā – ilgums, studiju saturs, priekšmeti. Pārskats par uzsvērto un reducēto patskaņu, līdzskaņu un burtu savienojumu izrunu, intonāciju stāstījuma un jautājuma teikumā. Teikuma struktūra, jautājumu veidošana. Lietvārdu dzimte. Pārskats par lietvārdu daudzskaitli, īpašie veidošanas gadījumi.Nodarbības1.00auditorija
2Cilvēka ķermeņa daļas un orgānu sistēmas, to funkcijas. Anatomijas terminu pareiza izruna; terminu krievu valodā salīdzināšana ar latīņu un grieķu terminiem; vārdkopas. Pārskats par lietvārdu locīšanu; ģenitīvs piederības vai daļas no veselā izteikšanai. "Что состоит из чего? Что входит в состав чего?" Teksta analītiska lasīšana "Организм человека – цифры и факты" – atzīmēt svarīgo, jauno, zināmo informāciju. Pārskats par skaitļa vārdiem, kārtas skaitļiem, daļskaitļiem.Nodarbības2.00auditorija
3Galvas smadzenes, auss, acs un to funkcijas; nervu sistēma un tās galvenās funkcijas. Pārskats par darbības vārdu locīšanu tagadnē.Nodarbības1.00auditorija
4Runas aparāts, artikulācija, patskaņu un līdzskaņu izruna. Nepabeigtā un pabeigtā veida darbības vārdi (ilgstošā un vienreizējā darbība).Nodarbības2.00auditorija
5Runas un valodas traucējumi. Pacienta runas un valodas stāvoklis. Pārskats par īpašības vārdu locīšanu un to saskaņošanu ar lietvārdu.Nodarbības1.00auditorija
6Anamnēze. Slimības nosaukumi. Slimnieka medicīniskā karte – personas dati, sūdzības, slimības sākums un gaita. Pacienta stāvoklis un anamnēzes ievākšana, izmeklēšanas veidi. Pavēles izteiksmes formu veidošana un lietošana.Nodarbības2.00auditorija
7Iekšķīgās un nervu slimības; otorinolaringoloģijas un bērnu slimības; slimību nosaukumi. Lietvārdu akuzatīvs bez prievārdiem ("кого? что?") un ar ("куда? – в, на").Nodarbības1.00auditorija
8Balss traucējumi – bradilālija, tahilālija; stostīšanās. Pārskats par atgriezeniskiem darbības vārdiem.Nodarbības1.00auditorija
9Skaņu izrunas traucējumi – dislālija, alālija, afāzija. Lietvārdu lokatīvs.Nodarbības1.00auditorija
10Lasīšanas un rakstīšanas traucējumi – disleksija un disgrāfija. Lietvārdu instrumentālis.Nodarbības1.00auditorija
11Dzirdes un redzes traucējumi. Korekcijas programma, vingrinājumi. Pārskats par saliktiem teikumiem.Nodarbības1.00auditorija
12Rehabilitācijas plāns pieaugušajiem pēc insulta, galvas traumām. Darbības vārda vajadzības izteiksme.Nodarbības1.00auditorija
13Prezentācija.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Mājas darbi ar konkrētiem uzdevumiem; vingrinājumu, anotāciju rakstīšana, izmantojot dotos teksta izveides principus; individuālas vārdnīcas izveide; darbs ar papildmateriāliem un internetu – īsi ziņojumi par konkrētām tēmām.
Vērtēšanas kritēriji:
Nodarbību apmeklējums – 80%; aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās, laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti rakstiskie mājas darbi. Kursa beigās eksāmens – rakstisks pārbaudījums funkcionālās valodas lietošanas prasmes pārbaudei – savietošanas, aizvietošanas uzdevumi un daudzizvēļu atbilžu uzdevumi un prezentācija par tēmu specialitātē.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs: • atlasīt medicīnas terminoloģijā lietotās leksikas minimumu; • krieviski izskaidrot to vai iztulkot latviski; • izlasīt ar profesionālo jomu saistītu tekstu, atrast un atzīmēt tekstā atslēgvārdus, galveno domu, nepieciešamo informāciju; • nosaukt ķermeņa un runas aparāta daļas, raksturot runas traucējumus; • aprakstīt pacienta runas, dzirdes un redzes stāvokli; • atpazīt populāri zinātniskai un zinātniskajai literatūrai raksturīgākās valodas struktūras (lietvārdu veidošana, locīšana; darbības vārdu laiku lietošanas sistematizācija darāmā un ciešamā kārtā; vēlējuma izteiksmes, divdabju, nenoteiksmes lietošana u.c.).
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs: • lietot atbilstošu medicīnisko terminoloģiju sarunās ar pacientiem/klientiem un kolēģiem; • veidot savu terminoloģijas vārdnīcu; • ievākt pacienta slimības anamnēzi un izjautāt par runas vai dzirdes traucējumiem; • dot padomus, norādījumus valodas traucējumu novēršanai; • paskaidrot vecākiem un tuviniekiem korekcijas uzdevumus darbam mājās.
Kompetences:Spēs sniegt informāciju par sevi, savām studijām un salīdzināt tās ar medicīnas studijām Krievijā; spēs aizpildīt slimnieka karti; uztvert, pierakstīt un nodot vajadzīgo informāciju par pacienta stāvokli; spēs veidot jautājumus un uzturēt sarunu ar pacientu; spēs izteikt savu viedokli par logopēda uzdevumiem un metodēm.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Логопедия. Методическое наследие. Сборник в 5 книгах, Москва, 2006
Papildus literatūra
1Vārdnīca 7 valodas biežāk lietotie vārdi un to izplatītākās nozīmes; Avots 2003
2M.Krasnais, V. Pužule, G.Silakalne Грамматика легко и просто Krievu valodas gramatikas rokasgrāmata; Zvaigzne ABC 2014
Citi informācijas avoti
1www.da.med.ru
2www.medicport.ru
3www.med.ru
4www.logoped.ru