Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ludmila Jermakoviča
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Uzlabot, papildināt un sistematizēt krievu valodas lietošanas prasmes studiju un profesionāliem nolūkiem, kā arī veicināt medicīniskās terminoloģijas apguvi un lietošanu.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas pamatzināšanas krievu valodā (vismaz A2 līmenis pēc Eiropas Padomes izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta (Common European Framework of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment).

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs:
• atlasīt medicīnas terminoloģijā lietotās leksikas minimumu;
• krieviski izskaidrot to vai iztulkot latviski;
• izlasīt ar profesionālo jomu saistītu tekstu, atrast un atzīmēt tekstā atslēgvārdus, galveno domu, nepieciešamo informāciju;
• nosaukt ķermeņa un runas aparāta daļas, raksturot runas traucējumus;
• aprakstīt pacienta runas, dzirdes un redzes stāvokli;
• atpazīt populāri zinātniskai un zinātniskajai literatūrai raksturīgākās valodas struktūras (lietvārdu veidošana, locīšana; darbības vārdu laiku lietošanas sistematizācija darāmā un ciešamā kārtā; vēlējuma izteiksmes, divdabju, nenoteiksmes lietošana u.c.).

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
• lietot atbilstošu medicīnisko terminoloģiju sarunās ar pacientiem/klientiem un kolēģiem;
• veidot savu terminoloģijas vārdnīcu;
• ievākt pacienta slimības anamnēzi un izjautāt par runas vai dzirdes traucējumiem;
• dot padomus, norādījumus valodas traucējumu novēršanai;
• paskaidrot vecākiem un tuviniekiem korekcijas uzdevumus darbam mājās.

Kompetences

Spēs sniegt informāciju par sevi, savām studijām un salīdzināt tās ar medicīnas studijām Krievijā; spēs aizpildīt slimnieka karti; uztvert, pierakstīt un nodot vajadzīgo informāciju par pacienta stāvokli; spēs veidot jautājumus un uzturēt sarunu ar pacientu; spēs izteikt savu viedokli par logopēda uzdevumiem un metodēm.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija, RFA3BakalaursIerobežota izvēle