Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ludmila Jermakoviča
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Uzlabot, papildināt un sistematizēt krievu valodas lietošanas prasmes studiju un profesionāliem nolūkiem, kā arī veicināt medicīniskās terminoloģijas apguvi un lietošanu.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas pamatzināšanas krievu valodā (vismaz A2 līmenis pēc Eiropas Padomes izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta (Common European Framework of Reference for Langguage Learning, Teaching and Assessment)).

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas kursa apguves studenti spēs:
• atlasīt medicīnas terminoloģijā lietotās leksikas minimumu;
• krieviski izskaidrot to vai iztulkot latviski;
• izlasīt ar profesionālo jomu saistītu tekstu, atrast un atzīmēt tekstā atslēgvārdus, galveno domu, nepieciešamo informāciju;
• nosaukt ķermeņa daļas, orgānu sistēmas;
• aprakstīt pacienta stāvokli, slimības norisi;
• izveidot fizioterapijas plānu un dot padomus, norādījumus;
• atpazīt populāri zinātniskai un zinātniskajai literatūrai raksturīgākās valodas struktūras (lietvārdu veidošana, locīšana un saskaņošana ar īpašības vārdu; darbības vārdu laiku lietošanas sistematizācija darāmā kārtā; vēlējuma un pavēles izteiksmes formu veidošana, divdabju lietošana u.c.).

Prasmes

Pēc sekmīgas kursa apguves studenti pratīs:
• lietot atbilstošu medicīnisko terminoloģiju sarunās ar pacientiem/klientiem un kolēģiem;
• veidot savu terminoloģijas vārdnīcu;
• ievākt pacienta slimības anamnēzi un izjautāt par sūdzībām un sāpēm;
• sastādīt vingrojumu programmu, individuālu treniņu plānu;
• dot padomus fizioterapijas kursa laikā;
• paskaidrot par relaksācijas tehnikām.

Kompetences

Studenti spēs sniegt informāciju par sevi, savām studijām un salīdzināt ar medicīnas studijām Krievijā; spēs raksturot balsta un gaitas aparāta funkcijas; aizpildīt slimnieka karti; uztvert, pierakstīt un nodot vajadzīgo informāciju par pacienta stāvokli; veidot jautājumus un uzturēt sarunu ar pacientu; spēs izteikt savu viedokli par vienkāršām medicīniska satura tēmām un par dažādām fizioterapijas metodēm.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi, C-kursi 2Free choiceSvetlana Muhejeva
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi, C-kursi 1Free choice