Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Svetlana Muhejeva
Studiju tips:Pilna laika
Mērķauditorija:Tiesību zinātne; Tirgzinības un reklāma; Sabiedrības veselība; Pedagoģija; Klīniskā farmācija; Politikas zinātne; Rehabilitācija; Vadībzinātne; Farmācija; Medicīnas pakalpojumi; Veselības vadība; Psiholoģija; Zobārstniecība; Komunikācijas zinātne; Sporta treneris; Tiesību zinātne; Māszinības; Socioloģija; Sociālā antropoloģija; Ārstniecība; Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Panākt, lai studējošie kursa apguves rezultātā spētu izmantot krievu valodu saziņai ikdienas situācijās, atbilstoši „Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta A1 līmenim.

Priekšzināšanas

Bez priekšzināšanām.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais zinās krievu standartvalodas vārdu krājumu, vienkāršus stāstījuma un jautājuma teikumus, biežāk sastopamās krievu valodas konstrukcijas, darbības vārda tagadnes formu veidošanu un lietošanu.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais pratīs saprast vienkāršus tekstus par zināmām ikdienas tēmām, izmantot apgūtās valodas struktūras ikdienas komunikācijā.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošais spēs sniegt īsu informāciju par sevi un ikdienišķām aktivitātēm, spēs veidot monologu un dialogu par dažādām ar sadzīvi saistītām tēmām.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi, C-kursi 2Free choice