Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Aelita Zīle

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:7.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_070LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Kriminālistika un operatīvās darbības teorijaMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aelita Zīle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ievads civiltiesībās, Loģika, Administratīvās tiesības, Cilvēktiesības, Krimināltiesības. Vispārīgā daļa, Krimināltiesības. Sevišķā daļa, Kriminālprocess. Vispārīgā daļa, Kriminālprocess. Sevišķā daļa.
Mērķis:
Sniegt teorētiskās zināšanas un nostiprināt studentu praktiskās iemaņas kriminālistikas tehnikā, taktikā un metodikā noziedzīga nodarījuma atklāšanā. Veicināt studentu izpratni par notikuma vietas apskati, dažāda veida pēdu un objektu apskati, izņemšanu un iesaiņošanas īpatnībām un ekspertīzes lomu noziedzīga nodarījuma atklāšanā. Veicināt studentu izpratni par atsevišķās izmeklēšanas darbībās pielietojamo taktiku un par atsevišķu noziedzīgu nodarījumu veidu izmeklēšanas metodiku.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kriminālistikas jēdziens, sistēma, uzdevumi. Kriminālistikas loma noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un izmeklēšanā. Kriminālistikas vieta zinātņu sistēmā. Kriminālistikas tehnikas jēdziens, sistēma. Kriminālistiskās tehnikas līdzekļu pielietošanas iespējas noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā.Lekcijas4.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
2Kriminālistikas taktikas jēdziens, sistēma. Atsevišķu izmeklēšanas darbību taktika: izmeklēšanas apskate, nopratināšana, kratīšana, izņemšana, aizturēšana, uzrādīšana atpazīšanai, liecību pārbaude uz vietas, izmeklēšanas eksperiments, telefona sarunu noklausīšanās un informācijas iegūšana no tehniskiem līdzekļiem.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
3Meklēšanas taktika. Speciālistu iesaistīšana izmeklēšanā. Ekspertīzes. Izmeklēšanas situācijas. Kriminālistiskās versijas un izmeklēšanas plānošana.Lekcijas2.00auditorija
4Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas metodikas jēdziens, sistēma. Atsevišķu noziedzīgu nodarījumu veidu izmeklēšanas metodika – noziedzīgi nodarījumi pret personu, mantiskie noziedzīgie nodarījumi, narkotiku noziedzība, noziedzīgi nodarījumi informācijas tehnoloģiju jomā u.c.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kriminālistikas jēdziens, sistēma, uzdevumi. Kriminālistikas loma noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un izmeklēšanā. Kriminālistikas vieta zinātņu sistēmā. Kriminālistikas tehnikas jēdziens, sistēma. Kriminālistiskās tehnikas līdzekļu pielietošanas iespējas noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības0.25auditorija
2Kriminālistikas taktikas jēdziens, sistēma. Atsevišķu izmeklēšanas darbību taktika: izmeklēšanas apskate, nopratināšana, kratīšana, izņemšana, aizturēšana, uzrādīšana atpazīšanai, liecību pārbaude uz vietas, izmeklēšanas eksperiments, telefona sarunu noklausīšanās un informācijas iegūšana no tehniskiem līdzekļiem.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības0.50auditorija
3Meklēšanas taktika. Speciālistu iesaistīšana izmeklēšanā. Ekspertīzes. Izmeklēšanas situācijas. Kriminālistiskās versijas un izmeklēšanas plānošana.Lekcijas1.00auditorija
4Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas metodikas jēdziens, sistēma. Atsevišķu noziedzīgu nodarījumu veidu izmeklēšanas metodika – noziedzīgi nodarījumi pret personu, mantiskie noziedzīgie nodarījumi, narkotiku noziedzība, noziedzīgi nodarījumi informācijas tehnoloģiju jomā u.c.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības0.25auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Viens rakstisks uzdevums kriminālistikas tehnikā, viens rakstisks uzdevums kriminālistikas taktikā un viens rakstisks uzdevums kriminālistikas metodikā.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās, laikus iesniegti un kvalitatīvi izpildīti trīs rakstiskie uzdevumi; eksāmens – rakstveida. Trīs rakstiskie uzdevumi izpildāmi e-studijās ievietotajam foto kāzusam. Veicot rakstiskos uzdevumus ir jāpamato katra veicamā darbība. Piemēram, ko mēs gribam pierādīt, izņemot notikuma vietā uz gāzes esošās lūpu pēdas vai pirkstu pēdas, ko notikuma vietā meklēsim un ar kādu mērķi. Izvirzot iespējamās versijas, jānorāda fakti un apstākļi, kas izvirzītās versijas apstiprina vai noliedz. Kādas izmeklēšanas darbības veiksim un ar kādu mērķi, ko gribam pierādīt.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēj demonstrēt: • pamata un specializētās zināšanas kriminālistikas tehnikā, taktikā un metodikā, kas būtiski ietekmē noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas gaitu un kvalitāti; • kriminālistikas tehnikā, taktikā un metodikā svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni dažāda veida pēdu veidošanās mehānismu un to pēctecības noteikšanā, atbilstošu izmeklēšanas darbību izvēlē katra konkrēta noziedzīga nodarījuma izmeklēšanā, iespējamo versiju izvirzīšanā un to pierādīšanā; • zināšanas notikuma vietas apskates, izmeklēšanas plāna sastādīšanā un citu izmeklēšanas darbību veikšanā.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēj: • patstāvīgi veikt studiju kursā uzdotos uzdevumus, izmantojot speciālo literatūru un papildinot savas zināšanas un prasmes; • demonstrēt zinātnisku pieeju uzdoto uzdevumu risināšanā; • patstāvīgi uzņemties atbildību par viņam uzdotā uzdevuma kvalitatīvu izpildi un iegūtajiem rezultātiem; • patstāvīgi pieņemt lēmumu par notikuma vietas apskatē pielietojamās metodes izvēli, par pēdu izņemšanas metodes izvēli, par izmeklēšanas gaitā veicamo izmeklēšanas darbību uzvēli, to argumentējot un aizstāvot savu viedokli; • patstāvīgi rast risinājumu problēmsituāciju novēršanā uzņemoties atbildību par pieņemto lēmumu un to argumentējot; • izmantot apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas iegūstot informāciju un to analizējot ar mērķi pieņemt atbilstošu lēmumu esošajā situācijā; • kritiski izvērtēt radušos situāciju un patstāvīgi pieņemt lēmumu par tālāko rīcību argumentējot un aizstāvot savu viedokli.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēj: • izmantot teorētiskās zināšanas un prasmes kriminālistikas tehnikā, taktikā un metodikā uzdoto uzdevumu risināšanā un sevis pilnveidošanā; • patstāvīgi iegūt un izanalizēt iegūto informāciju noziedzīga nodarījuma notikuma vietā, izvirzīt iespējamās versijas, patstāvīgi sastādīt veicamo izmeklēšanas darbību plānu; • veicot studiju kursā uzdotos uzdevumus, patstāvīgi pieņemt argumentētus lēmumus, prognozēt iespējamās problēmsituācijas un rast iespējamos problēmsituāciju risinājumus; • patstāvīgi veicot studiju kursā uzdotos uzdevumus, kā arī diskutējot un aizstāvot savu viedokli, demonstrēt izpratni par profesionālo ētiku.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Kriminālprocesa likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr.74 (3232), 11.05.2005.
2Tiesu ekspertu likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr. 42 (5614), 01.03.2016.
3Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu un tiesu ekspertu specialitāšu klasifikatoru: Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumi Nr. 835. Latvijas Vēstnesis Nr. 251 (5823), 23.12.2016.
4Bleay, Stephen M., Croxton, Ruth S., Marcel de Puit. Fingerprint development techniques. Theory and Application. Wiley, USA, India, 2018.
5 Daktiloskopija. Aut. kol. O. Arājs, M. Čentoricka, S. Silarāja, A. Evardsons. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2005.
6Dombrovskis, R. Kriminālistikas teorētiskie pamati. Rīga, ,,Biznesa augstskola Turība" SIA, 2003.
7Evardsons, A. Kriminālistikas tehniskie līdzekļi, Rīga, Biznesa augstskola Turība, 2007.
8Gardner, Ross M., Krouskup, Donna R. Practical Crime Scene Processing and Investigation. Boca Raton, London, New York, CRC Press Taylor&Francis Group, 2018.
9Harris, Howard A., Lee, Henry C. Introduction to Forensic Science and Criminalistics. Boca Raton, London, New York, CRC Press Taylor&Francis Group, 2017.
10Konovalovs, J. Vielas kā noziedzīga nodarījuma pēdas. Rīga, SIA ,,Petrovskis un Ko”, 2007.
11 Kriminālistikas tehnika. Mācību grāmata, I daļa, IV izdevums. Autoru grupa profesora A. Kavaliera vadībā. Rīga, Latvijas Policijas akadēmija, 2003.
12 Kriminālistikas taktika. Mācību grāmata, II daļa, IV izdevums. Autoru grupa profesora A. Kavaliera vadībā. Rīga, Latvijas Policijas akadēmija, 2002
13Kriminālistikas metodika. Mācību grāmata, III daļa. Autoru grupa profesora A. Kavaliera vadībā. Rīga, Latvijas Policijas akadēmija, 2005.
14Kriviņš, A. Korupcijas novēršana un apkarošana publisko iepirkumu jomā. Rīga, SIA ,,Izdevniecība Drukātava", 2015.
15Krutova, Ē. Starpvalstu sadarbība transnacionālo organizēto noziegumu izmeklēšanā. Rīga, 2011.
16Ķinis, U. Kibernoziedzība, kibernoziegumi un jurisdikcija. Rīga, Apgāds ,,Jumava", 2015.
17Leja, M. Krāpšanas aktuālie jautājumi Latvijas un ārvalstu tiesībās. Rīga, Izdevējs ,,Tiesu namu aģentūra", 2013.
18Organized Crime and the Financial Crisis. Recent Trends in the baltic Sea Region. Ed by W. Kogo, E. Leijonmarck, A. Molcean. Stockholm, Institut for Security & Development Policy, 2011.
19Saferstein, R. Criminalistics an introduction to forensic science. Boston, Pearson, 2015
20Tetetris, O. Tiesu medicīnas esence. Rīga, Apgāds ,,Rasa ABC”, 2004.
21Notikuma vietas apskates eksperta rokasgrāmata. Rīga, 2014.
22Tiesu ekspertīze un noziedzīga nodarījuma notikuma vietas apskate. Vadlīnijas ekspertīžu noteikšanai un darbam notikuma vietā. Rīga, 2015.
Papildus literatūra
1Bartol, Curt R., Bartol Anne M. Introduction to forensic psychology. Reserarch and Application. Los Angeles, Sage, 2019.
2Čentoricka, M. Pirkstu pēdu atklāšanas un izņemšanas līdzekļi un metodes. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2002.
3Forensic Evidence in Canada. Ed.by G.M. Chayko, E.D. Gulliver, D.V. Macdougall. Ontario, Canada Law Book INC, 1991.
4Grieznis, P. Praktiskā kriminālistika. Rīga, ,,Likuma vārdā”, 2000.
5Holder, Eric H., Robinson, Laurie O., Laub, John H. The Fingerprint Sourcebook. Washington, U.S. Department of Justice Office of Justice Programs, 2004.
6Indulēns, I. Kriminālistika. Rīga, ,,Zvaigzne", 1978.
7Ķinis, U. Jurisdikcija un kibernoziegimi. Rīga, Apgāds ,,Jumava", 2013.
8Lentini, John J. Scientific Protocols for Fire Investigation. Boca Raton, London, New York, CRC Press Taylor&Francis Group, 2019.
9Owen, D. Profiling the psychology of catshing killers. Buffalo, New York, Fiefly Books, 2014.
10Saferstein, R. Criminalistics an Introduction to Forensic Sciene. New Jerrsey, Prentice Hall Upper Saddle River, 2001.
11 Šāviena pēdas un to izpēte ar skenējošo elektronu mikroskopu. Mācību metodiskais līdzeklis. Aut. kol. G.Bebris, V.Veseris, A.Patmalnieks. Rīga, 2009.
12The Fingerprint Sourcebook. Ed.by E.H. Holder, L. O. Robinson, J.Laub. Lexington, National Justice of Justice USA, 2013.
13 Thurman, James T. Bomb Scene Investigation. Boca Raton, London, New York, CRC Press Taylor & Francis Group, 2017.
14Turvey, Brent E. Criminal Profiling an intruduction to behavioral evidence analysis. Elsevier, Oxford, 2012.
15Zahars, V. Noziedzības ekonomiskie un sociālpsiholoģiskie determinanti. Mācību līdzeklis. Daugavpils, Daugavpils universitāte, Akadēmiskais apgāds ,,Saule", 2017.
16 Белкин, Р.С. Криминалистика. Краткая энциклопедия. Москва, Научное издательство ,,Большая Российская Энциклопедия, 1993.
17ТЭСС, Л.В. Воры ,,В законе и прочие ... (преступность и общество). Рига, 2009.
Citi informācijas avoti
1Zinātniski teorētisks žurnāls ,,Administratīvā un kriminālā justīcija”
2Nedēļas žurnāls ,,Jurista vārds”
3RSU Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls "Socrates"
4www.ekspertize.vp.gov.lv
5www.vteb.gov.lv
6www.vtmec.gov.lv