Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Aelita Zīle
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Kriminālistika un operatīvās darbības teorija

Mērķis

Sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas Kriminālistikas taktikā un metodikā, nostiprinot praktiskās iemaņas par izmeklēšanas darbību veikšanas taktiskajiem paņēmieniem un metodēm.

Uzdevumi:
1. Veicināt studentu izpratni par kriminālistikas taktiku un metodiku.
2. Veicināt studentu izpratni par atsevišķās izmeklēšanas darbībās pielietojamo taktiku un metodiku.
3. Veicināt studentu izpratni par atsevišķu noziedzīgu nodarījumu veidu izmeklēšanas īpatnībām.
4. Nostiprināt studentu praktiskās iemaņas atsevišķās izmeklēšanas darbībās pielietojamo taktiku un metodiku.

Priekšzināšanas

Priekšzināšanas nav nepieciešamas

Rezultāti

Zināšanas

- Students spēj demonstrēt Kriminālistikas taktikā un metodikā pamata un specializētās zināšanas, no kurām daļa zināšanu atbilst attiecīgās zinātnes nozares augstāko sasniegumu līmenim;
- Students apguvis pamata un specializētās zināšanas par atsevišķās izmeklēšanas darbībās pielietojamo taktiku un metodiku;
- Students apguvis pamata un specializētās zināšanas par atsevišķu noziedzīgu nodarījumu veidu izmeklēšanas īpatnībām;
- Students apguvis pamata un specializētās zināšanas par atsevišķu ekspertīžu veidu noteikšanu;
- Students spēj demonstrēt Kriminālistikas taktikā un metodikā svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

Prasmes

- Students spēj pastāvīgi strukturēt savu mācīšanos, analizēt savu zināšanu līmeni un to racionāli papildināt, atlasīt un izvērtēt literatūras avotus un spēj izkopt zinātniski-pētnieciskās iemaņas;
- Students spēj demonstrēt zinātnisku pieeju problēmsituāciju risināšanā, pastāvīgi pieņemot lēmumus un radošus risinājumus problēmsituāciju risināšanā uzņemoties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu gan individuāli, gan komandā, kā arī vadot citu cilvēku darbu;
- Students spēj izmantot apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas formulējot un analītiski aprakstot iegūto informāciju, konstatētās problēmas un iespējamos risinājumus konkrētā zinātnes nozarē, izskaidrojot, argumentējot un diskutējot gan ar attiecīgās nozares speciālistiem, gan nespeciālistiem;
- Students spēj patstāvīgi pieņemt lēmumu par atsevišķu izmeklēšanas darbību veikšanu, patstāvīgi veikt atsevišķas izmeklēšanas darbības, veikt atsevišķu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu, veikt lietisko pierādījumu analīzi, noteikt atsevišķu ekspertīžu veidu ekspertīzes un analizēt eksperta atzinumu;
- Students spēj uzņemties atbildību par saviem lēmumiem un darbību, pieņemt kritiski izvērtētus lēmumus un rast risinājumus iepriekš neparedzētos un mainīgos apstākļos, pielāgoties jaunām situācijām un būt atvērtam pārmaiņām, uzņemties vadību un iniciatīvu un atbildēt par sekām, ievērot ētikas normas, demonstrēt plašas vispārējās zināšanas un kompetences. Pilnveidot prasmi uzklausīt atšķirīgus viedokļus.

Kompetences

- Students spēj izmantot teorētiskās zināšanas un prasmes profesionālajā un personīgajā attīstībā;
- Students spēj piedāvāt ne tikai formālus kriminālistikas nozares problēmjautājumu risinājumus, bet rast tādus risinājumus, kas kalpotu sabiedrības (vietējās kopienas) vēlmēm un prioritātēm, kā arī uzlabotu valsts pārvaldi kopumā, demonstrējot profesionālo ētiku;
- Students spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt iegūto informāciju, piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā un rast problēmsituāciju risinājumus attiecīgajā zinātnes nozarē;
- Students spēj patstāvīgi veikt atsevišķas izmeklēšanas darbības, atsevišķu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu, lietisko pierādījumu analīzi, noteikt atsevišķu ekspertīžu veidu ekspertīzes un analizēt eksperta atzinumu.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.