Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Aelita Zīle
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Kriminālistika un operatīvās darbības teorija

Mērķis

Sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par tiesu ekspertīžu teorētiskajiem un organizatoriskajiem pamatiem, izprotot tiesu ekspertīžu veikšanas pamatprincipus un mūsdienu iespējas.

Uzdevumi:
1. veicināt studentu izpratni par kriminālistisko tehniku;
2. veicināt studentu izpratni par tiesu ekspertīžu teorētiskajiem un organizatoriskajiem pamatiem;
3. veicināt studentu izpratni par lietisko pierādījumu izpētes tehniskajiem līdzekļiem un metodēm;
4. veicināt studentu izpratni par dažādu tiesu ekspertīžu veidu iespējām.

Priekšzināšanas

Kriminālistikas taktikā un metodikā.

Rezultāti

Zināšanas

- Students ieguvis zināšanas par kriminālistisko tehniku un tiesu ekspertīžu teorētiskajiem un organizatoriskajiem pamatiem;
- Students ieguvis zināšanas par lietisko pierādījumu izpētes tehniskajiem līdzekļiem un metodēm;
- Students ieguvis zināšanas par dažādu tiesu ekspertīžu veidu iespējām;
- Students ieguvis zināšanas par dažāda veida paraugu izņemšanu salīdzinošai izpētei;
- Students ieguvis zināšanas par kriminālistisko datu bāzu veidošanu un iespējām.
- Students spēj demonstrēt Kriminālistikas tehnikā pamata un specializētās zināšanas, no kurām daļa zināšanu atbilst attiecīgās zinātnes nozares augstāko sasniegumu līmenim;
- Students spēj demonstrēt Kriminālistikas tehnikā svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

Prasmes

- Students spēj pastāvīgi strukturēt savu mācīšanos, analizēt savu zināšanu līmeni un to racionāli papildināt, atlasīt un izvērtēt literatūras avotus un spēj izkopt zinātniski-pētnieciskās iemaņas;
- Students spēj demonstrēt zinātnisku pieeju problēmsituāciju risināšanā, pastāvīgi pieņemot lēmumus un radošus risinājumus problēmsituāciju risināšanā uzņemoties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu gan individuāli, gan komandā, kā arī vadot citu cilvēku darbu;
- Students spēj izmantot apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas formulējot un analītiski aprakstot iegūto informāciju, konstatētās problēmas un iespējamos risinājumus konkrētā zinātnes nozarē, izskaidrojot, argumentējot un diskutējot gan ar attiecīgās nozares speciālistiem, gan nespeciālistiem;
- Students spēj uzņemties atbildību par saviem lēmumiem un darbību, pieņemt kritiski izvērtētus lēmumus un rast risinājumus iepriekš neparedzētos un mainīgos apstākļos, pielāgoties jaunām situācijām un būt atvērtam pārmaiņām, uzņemties vadību un iniciatīvu un atbildēt par sekām, ievērot ētikas normas, demonstrēt plašas vispārējās zināšanas un kompetences. Pilnveidot prasmi uzklausīt atšķirīgus viedokļus.
- Students spēj patstāvīgi pieņemt lēmumu par attiecīgā tehniskā līdzekļa un metodes pielietošanu lietisko pierādījumu atrašanā, fiksēšanā un izņemšanā; prasme patstāvīgi pielietot dažāda veida tehniskos līdzekļus lietisko pierādījumu atrašanā, fiksēšanā un izņemšanā; patstāvīgi pieņemt lēmumu par dažāda veida izpētes objektu un pēdu nosūtīšanu tālākai izpētei tiesu ekspertīžu iestādē; prasme patstāvīgi veikt paraugu izņemšanu salīdzinošai izpētei; prasmes pilnvērtīgi izmantot kriminālistiskās datu bāzes noziedzīgu nodarījumu atklāšanā.

Kompetences

- Students spēj izmantot teorētiskās zināšanas un prasmes profesionālajā un personīgajā attīstībā;
- Students spēj piedāvāt ne tikai formālus kriminālistikas nozares problēmjautājumu risinājumus, bet rast tādus risinājumus, kas kalpotu sabiedrības (vietējās kopienas) vēlmēm un prioritātēm, kā arī uzlabotu valsts pārvaldi kopumā, demonstrējot profesionālo ētiku; - Students spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt iegūto informāciju, piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā un rast problēmsituāciju risinājumus attiecīgajā zinātnes nozarē.
- Students spēj patstāvīgi pieņemt lēmumu par attiecīgā tehniskā līdzekļa un metodes pielietošanu lietisko pierādījumu atrašanā, fiksēšanā un izņemšanā; spēj patstāvīgi veikt paraugu izņemšanu salīdzinošai izpētei; spēj patstāvīgi pieņemt lēmumu par dažāda veida izpētes objektu nosūtīšanu izpētei tiesu ekspertīžu iestādē; prot izmantot kriminālistiskās datu bāzes noziedzīgu nodarījumu atklāšanā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.