Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Rihards Bunka

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:02.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_071LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Kriminālistika un operatīvās darbības teorijaMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Rihards Bunka
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas14
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Krimināltiesības, Kriminālprocess, Kriminalistika, Administratīvās tiesības, Administratīvais process.
Mērķis:
Sniegt un palīdzēt izprast tādu informācijas apjomu, kas veicinātu teorētisko zināšanu kopuma izveidi, šādos jautājumos: 1. kriminālizmeklēšanas iestāžu darba organizācijas principos. 2. kriminālizmeklēšanas iestāžu darba organizācijas, tiesiskajos un praktiskajos aspektos Ar patstāvīgo darbu palīdzību pilnveidot prasmi teorētiskās zināšanas pielietot praktisko uzdevumu izpildīšanas procesā. Veidot personas (studenta) kompetenci kriminālizmeklēšanas iestāžu darba tiesību jomā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kriminālizmeklēšanas iestāžu daudzveidībaLekcijas2.00auditorija
2Iestāžu funkcionālā daudzveidībaLekcijas2.00auditorija
3Amatu skaits un kvalifikācijaLekcijas2.00auditorija
4Stacionārā un mobilā infrastruktūraLekcijas2.00auditorija
5Darba laiks un plānošanaNodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kriminālizmeklēšanas iestāžu daudzveidībaLekcijas1.00auditorija
2Iestāžu funkcionālā daudzveidībaLekcijas1.00auditorija
3Amatu skaits un kvalifikācijaLekcijas1.00auditorija
4Stacionārā un mobilā infrastruktūraLekcijas1.00auditorija
5Darba laiks un plānošanaNodarbības1.00auditorija
6Iestādes līdzekļu uzskaite un izlietojumsLekcijas1.00auditorija
7Iestāžu tehniskais nodrošinājums.Iestāžu sadarbībaLekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Students apmeklē lekcijas, piedalās diskusijās, izpilda mājas darbu un sagatavo praktisko darbu un to prezentē. Studiju kursa daļas pārbaudījumi norisinās rakstiskā veidā un iekļauj praktiskos un teorētiskos jautājumus par iestāžu darba organizāciju. Studiju priekšmeta uzdevumi: veidot studējošajos vadītāja prasmes, attīstīt priekšstatus par struktūrvienību vadītāju pienākumu un atbildības slogu. Dot priekšstatu par risināmo jautājumu daudzveidību struktūrvienības vadītāja amatā. Studiju kursa noslēgumā students spēj pieņemt organizatoriskus lēmumus struktūrvienības funkcionālo uzdevumu izpildei.
Vērtēšanas kritēriji:
Kopējais studiju kursa vērtējums veido mājas darbs, patstāvīgais darbs un darbs nodarbību laikā un eksāmenā iegūtais vērtējums. Atzīmei izšķiroties, tiek ņemta vērā studenta darbība semestra laikā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Par Valsts policiju, Drošības policiju, Satversmes aizsardzības biroju, Militārās izlūkošanas un drošības dienestu, Ieslodzījuma vietu pārvaldi, IeM Iekšējās drošības biroju, Valsts Robežsardzi, Nodokļu un muitas policijas pārvaldi, VID Iekšējās drošības pārvaldi, Militāro policiju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, funkcijām un kompetenci; par iestāžu nodrošināšanu ar personālu, mobilo un stacionāro infrastruktūru, darba laika uzskaiti, darba plānošanas metodēm; Par iestāžu budžetu, atjaunojamo un neatjaunojamo resursu izlietojumu, krājumiem. Par iestāžu sadarbību savā starpā, ar presi un nevalstiskajām organizācijām.
Prasmes:Precīzi zināt vadītās struktūrvienības funkcionālo noslodzi, prast piemērot atbilstošu procesuālo risinājumu, prast aprēķināt nepieciešamos materiālos un cilvēkresursus uzdevumu izpildei, prast ieteikt padotiem darbiniekiem darba plānošanas metodes, prast organizēt padotās struktūrvienības funkciju izpildes nepārtrauktību, prast veidot korektu sadarbību ar presi un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, prast organizēt sadarbību ar arodbiedrībām.
Kompetences:Students ir sagatavots struktūrvienības vadīšanai vidēja līmeņa vadītāja amatā
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
11. 15.02.1922. likums "Latvijas Republikas Satversme" ("LV", 43, 01.07.1993.), stājas spēkā 07.11.1922.;
22. 06.06.2002. likums "Valsts pārvaldes iekārtas likums" ("LV", 94 (2669), 21.06.2002., stājas spēkā 01.01.2003.;
33. 07.06.1998. likums "Krimināllikums" ("LV", 199/200 (1260/1261), stājas spēkā 01.04.1999.;
44. 21.04.2005. likums "Kriminālprocesa likums" ("LV", 74 (3232), 11.05.2005., stājas spēkā 01.10.2005.;
55. 25.10.2001. likums "Administratīvā procesa likums" ("LV", 164 (2551), 14.11.2001, stājas spēkā 01.02.2004.;
66. 07.12.1984. likums "Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss", stājas spēkā 01.07.1985.;
77. 04.06.1991. likums "Par policiju" (Ziņotājs, 37, 24.09.1992.), stājas spēkā 04.06.1991.;
88. 28.10.2010. likums "Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums" ("LV", 183 (4375), 17.11.2010.), stājas spēkā 01.01.2011.;
99. 15.06.2006. likums "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likums" ("LV", 101 (3469), stājas spēkā 01.10.2006.;
1010. 05.06.2006. likums "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums" ("LV", 101 (3469), 30.06.2006., stājas spēkā 01.10.2006.;
1111. Operatīvās darbības likums, "Latvijas Vēstnesis", 131, 30.12.1993., stājās spēkā 13.01.1994.
1212. 27.11.1997. likums "Robežsardzes likums" ("LV", 329/330 (1044/1045), 16.12.1997., stājas spēkā 01.01.1998.;
1313. 09.10.1998. likums "Informācijas atklātības likums" ("LV", 334/335 (1395/1396), 06.11.1998., stājas spēkā 20.11.1998.;
1414. 05.04.2002. likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" ("LV", 69 (2644), 09.05.2002., stājas spēkā 10.05.2002.;
1515. 22.04.2004. likums "Alkoholisko dzērienu aprites likums" (Ziņotājs, 10, 29.04.2004.; "LV", 69 (3017), 01.05.2004, stājas spēkā 01.05.2004.;
1616. 3.10.2005. likums "Aizturēto personu turēšanas kārtības likums" ("LV", 167 (3325), 20.10.2005., stājas spēkā 21.10.2005;
1717. 18.01.2011. MK noteikumi Nr.55 "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un kārtību, kādā tos lieto policijas darbinieki un robežsargi" ("LV", 15 (4413), 27.01.2011.), stājas spēkā 28.01.2011.;
1818. Ministru kabineta 02.06.2008. noteikumi Nr.394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība" ("LV", 88 (3872), 06.06.2008.), spēkā ar 07.06.2008.;
1919. 30.06.2008. MK noteikumi Nr.479 "Papildsoda – policijas kontrole – īstenošanas kārtība" ("LV", 101 (3885), 03.07.2008.), stājas spēkā 04.07.2008.;
2020. 29.04.2003. MK noteikumi Nr.240 "Iekšlietu ministrijas nolikums" ("LV", 70 (2835), 13.05.2003.), stājas spēkā 14.05.2003.;
2121. 16.11.2004. MK noteikumi Nr.934 "Drošības policijas nolikums" ("LV", 185 (3133), 23.11.2004.), stājas spēkā 24.11.2004.;
2222. 18.01.2005. MK noteikumi Nr.46 "Valsts policijas nolikums" ("LV", 12 (3170), 21.01.2005.), stājas spēkā 22.01.2005.;
2323. Valsts policijas 2014.gada 16.septembra iekšējie noteikumi Nr.36. „Valsts policijas ētikas kodekss”.
Papildus literatūra
11. G.Starlings „Valsts sektora pārvalde”, Valsts administrācijas skola, 2006., Rīga.
22. E.K.Green, R.G.Lynch, S.R.Lynch. „Police manager”, Anderson Publishing i san imprint of Elsevier, 2013.g. Amsterdam.
33. Н.И.Буденко un autoru kolektīvs. „Основы управления в органах внутренних дел”, Московский университет МВД России, 2002, Москва.
44. I.Trule, M.Žeivots, J.Circens, M.Ustinovič, L.Šimone, A.Esserts. „Spēka un šaujamieroča pielietošana”, Latvijas Policijas akadēmija, 2002.g. Rīga.
5Matvejevs A. „Policijas darbības teorijas attīstības tendences”, Rīga: P&K, 2009.
6Treļs Ē., Krutova Ē. ‘Policijas tiesības shēmās un tabulās”, Rīga: Valsts policijas koledža, 2016.
7A.Matvejevs. „Darba laika organizācija Valsts policijā”, Administratīvā un kriminālā justīcija, 2015.g. nr.4. 44.-47.lpp.
8M.Sumbarova. „Izmeklētāja kriminālprocesuālo lēmumu likumības un pamatotības nodrošināšana”, Administratīvā un kriminālā justīcija, 2015., nr.2. 28.-33.lpp.
9A.Žebrovskis. Operatīvā darbība – slepenība – efektivitāte”, Administratīvā un kriminālā justīcija, 2015.g. nr.2. 46.-57.lpp.
10„Uz sabiedrību vērsts policijas darbs Latvijā 2009.–2012. Pieredze un nākamie soļi”, Bērziņa-Ruķere I., Avota I., Grūbis N. u.c. Rīga: Valsts policija, 2012.
11M.Sumbarova. „Izmeklēšanas darbību procesuālās formas ievērošanas nozīme kriminālprocesā”, Administratīvā un kriminālā justīcija, 2015., nr.4. 14.-18.lpp.
12K.Bite. „Mācību atvaļinājuma tiesiskā daba”, Administratīvā un kriminālā justīcija, 2015., nr.2. 58.-67.lpp.
13J.Ivančiks. „Izmeklēšanas darbību procesuālās formas ievērošanas nozīme kriminālprocesā”, Administratīvā un kriminālā justīcija, 2015., nr.4. 14.-18.lpp
14A.Kavalieris, M.Makans. „Dažas noziegumu apkarošanas subjektu (kriminālpolicijas) un citu organizāciju sadarbības problēmas”, Administratīvā un kriminālā justīcija, 2014., nr.2. 03.-10.lpp.
15A.Feldmanis. „Policijas krimināltiesiskā funkcija kā noziedzības ierobežošanas kvintesence – būtība un attīstības perspektīvas”, Administratīvā un kriminālā justīcija, 2016.g., nr.1/2. 4.-16.lpp.
16J.Matisāns. „Policijas darbības kontroles nepieciešamība”, Administratīvā un kriminālā justīcija, 2016.g., nr.1/2. 22.-29.lpp.
17K.Bite. „Alkohola reibums kā uzteikuma iemesls darba un dienesta tiesiskajās attiecībās”, Administratīvā un kriminālā justīcija, 2016.g., nr.1/2. 64.-75.lpp.
18K.Bite. „Drona kā bezpilota gaisa kuģa lidojumu tiesiskā regulējuma attīstība Latvijā”, Administratīvā un kriminālā justīcija, 2016.g., nr.4. 32.-39.lpp.
19J.Kāršenieks. „Fizisko personu datu aizsardzība darbā ar lietas materiāliem”, Administratīvā un kriminālā justīcija, 2017.g., nr.1. 17.-21.lpp.
20I.Trofimovs. „Psiholoģija operatīvajā darbībā”, Administratīvā un kriminālā justīcija, 2017., nr.1. 37.-48.lpp.
21Бельский К. С. „Полицейское право”, Москва: Дело и Сервис, 2004.
Citi informācijas avoti
11. Valsts policijas mājas lapa
22.Interpola mājas lapa
33. Eiropola mājas lapa
44. Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapa
55. Ieslodzījuma vietu pārvaldes mājas lapa
66. Robežsardzes mājas lapa
77. Iekšējās drošības biroja mājas lapa
88.Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja mājas lapa