Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Sandra Kaija

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_252LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; KrimināltiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Sandra Kaija
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Krimināltiesības, Tiesību teorija.
Mērķis:
Īstenot kriminālprocesa tiesību padziļinātas studijas, kas sekmētu tiesību nozarei raksturīgu padziļinātu zināšanu un prasmju apguvi, nodrošinot iespēju vērtēt un piemērot kriminālprocesuālās normas.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kriminālprocesa jēdziens, mērķis un struktūra. Kriminālprocesuālo tiesību avotu vispārīgs raksturojums, to pilnveides problēmas.Lekcijas1.00auditorija
2Kriminālprocesa pamatprincipi, to izpausme likumos, starptautiskajās tiesībās, juridiskajā doktrīnā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Kriminālprocesā iesaistītās personas. Speciālā procesuālā aizsardzība.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Pierādījumi un pierādīšana kriminālprocesā. Procesuālie piespiedu līdzekļi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Kriminālprocesa uzsākšana. Vienkāršotās kriminālprocesa formas. Sevišķās kriminālprocesa formas.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Iztiesāšana pirmās instances tiesā. Likumīgā spēkā nestājušos un stājušos tiesas nolēmumu pārsūdzība.Lekcijas1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kriminālprocesa jēdziens, mērķis un struktūra. Kriminālprocesuālo tiesību avotu vispārīgs raksturojums, to pilnveides problēmas.Lekcijas1.00auditorija
2Kriminālprocesa pamatprincipi, to izpausme likumos, starptautiskajās tiesībās, juridiskajā doktrīnā.Nodarbības1.00auditorija
3Kriminālprocesā iesaistītās personas. Speciālā procesuālā aizsardzība.Nodarbības1.00auditorija
4Pierādījumi un pierādīšana kriminālprocesā. Procesuālie piespiedu līdzekļi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Kriminālprocesa uzsākšana. Vienkāršotās kriminālprocesa formas. Sevišķās kriminālprocesa formas.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Iztiesāšana pirmās instances tiesā. Likumīgā spēkā nestājušos un stājušos tiesas nolēmumu pārsūdzība.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1) Patstāvīgie darbi ar konkrētu uzdevumu izpildīšanu. 2) Izstrādāt un sagatavot referātu (referāta saturā jāietver: aktualitāte, mērķis, uzdevumi, izpētes metodes, problēma, problēmas rašanās cēloņsakarība, problēmas risinājums). 3) Uz katru nodarbību (atbilstoši lekciju plānojumam) būt gatavam atbildēt/prezentēt teorētiskās atziņas un to pielietojumu praksē.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība lekcijās, laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti rakstiskie mājas darbi; līdzdalība nodarbībās, atbilžu kvalitāte nodarbībās, individuālais darbs – mājas uzdevumi, eksāmens – rakstveida.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Maģistranti spēj parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni par kriminālprocesa tiesību vietu un lomu publisko tiesību sistēmā, prot korekti izmantot kriminālprocesuālo terminoloģiju, kā arī izprot dažādu darbību veikšanas procesuālo kārtību.
Prasmes:Maģistranti spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem kriminālprocesa tiesību jautājumiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem; spēj patstāvīgi izmantot kriminālprocesa tiesību teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālas funkcijas. Spēj pastāvīgi strukturēt savu mācīšanos, analizēt savu zināšanu līmeni un to racionāli papildināt, atlasīt un izvērtēt literatūras avotus.
Kompetences:Maģistranti spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas kriminālprocesa tiesību problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi; spēj risināt specializētas problēmas, izmantot zināšanas un prasmes akadēmiskajā un personīgajā attīstībā; spēj parādīt, ka pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes kriminālprocesa tiesību jomā un dažādu jomu saskarē.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Autoru kolektīvs (Meikališa Ā., Kazaka (Kaija) S., Lodīte I., Petrova S.) Kriminālprocesuālie termiņi pirmstiesas izmeklēšanā. Rīga, Petrovskis un Ko, 2006.
2Kazaka (Kaija) S. Speciālā procesuālā aizsardzība. Rīga, Turība, 2008.
3Meikališa Ā., Strada-Rozenberga K. Kriminālprocess. Raksti 2005-2010, R., Latvijas Vēstnesis, 2010.
4Meikališa Ā., Strada-Rozenberga K. Kriminālprocess. Raksti 2010-2015, R., Latvijas Vēstnesis, 2015.
5Rokasgrāmata prokuroriem kriminālprocesā, G.Kūtra redakcijā, R., TNA, 2010.
6Kriminālprocesa likumam – 10. Pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi. Kolektīva monogrāfija, Ā.Meikališas zinātniskajā redakcijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2015.-448 lpp.
7Latvijas tiesību sistēma. Kolektīva monogrāfija. Rīga: Turība, 2017. Sadaļa - Kriminālprocesa tiesības (autori S.Kaija, J.Juriss)
8Kriminālprocesa likums. Latvijas Vēstnesis, 74 (3232), 11.05.2005., "Ziņotājs", 11, 09.06.2005.
Papildus literatūra
1Baumanis, J. Ceļā uz kriminālprocesa mērķi jeb kriminoloģiskie gēni. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2017.
2Judins A. Ar brīvības atņemšanu nesaistītie piespiedu līdzekļi, Providus, 2008.
3Kaija S. Aktuālākie transformācijas virzieni kriminālprocesa tiesību jomā Latvijā.//Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 1/2013. 15.-20.lpp. ISSN 1407-2971
4Kaija S. Completion of Criminal Proceeding within a Reasonable Time in Latvia.// Jurisprudencija, ISSN 1392–6195 (print), ISSN 2029–2058 (online), 2013, 20(2), p. 733–756., EBSCO Publishing, Inc., International Index Copernicus, C.E.E.O.L. and ULRICH'S data bases. http://dx.doi.org/10.13165/JUR-13-20-2-20
5Kavalieris A. Speciālo izmeklēšanas darbību izmantošanas taktika. Otrais, papildinātais izdevums. R., BSA, 2010.
6McBride J. Human rights and criminal procedure - The case law of the European Court of Human Rights, Council of Europe, 2009 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/Sour…
Citi informācijas avoti
1Regulāri jālasa raksti, pētījumi, judikatūra utml:
2Administratīvā un Kriminālā Justīcija, izdod Baltijas Starptautiskā akadēmija
3Augstākās tiesas mājas lapā www.at.gov.lv, sadaļās Resursi/Pētījumi un Judikatūra
4Jurista Vārds (interneta versija www.juristavards.lv – sadaļa Tiesību nozaru katalogs/Krimināltiesības un process)
5Sabiedriskās politikas centra Providus mājas lapā www.providus.lv, sadaļas Publikācijas/Providus pētījumi
6Socrates, izdod Rīgas Stradiņa universitāte