Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Sandra Kaija

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_076LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; KrimināltiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Sandra Kaija
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Krimināltiesības. Vispārīgā daļa, Tiesību teorija.
Mērķis:
Nodrošināt iespēju studentiem iegūt vispārīgas zināšanas par kriminālprocesa tiesībām, kas sekmētu tiesību nozarei raksturīgu zināšanu un prasmju apguvi, nodrošinot iespēju vērtēt un piemērot kriminālprocesuālās normas, veidojot studenta kompetenci kriminālprocesa tiesību jomā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kriminālprocesa jēdziens, mērķis un struktūra. Kriminālprocesuālo tiesību avoti. Kriminālprocesa pamatprincipi, to izpratne.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
2Kriminālprocesā iesaistītās personas: amatpersonas, kuras veic kriminālprocesu; personas, kuras īsteno aizstāvību; cietušais un viņa pārstāvji; citas kriminālprocesā iesaistītās personas. Speciālā procesuālā aizsardzība.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
3Pierādījumi un pierādīšana kriminālprocesā. Izmeklēšanas darbības.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
4Procesuālie piespiedu līdzekļi kriminālprocesā. Procesuālo piespiedu līdzekļu veidi. Procesuālo piespiedu līdzekļu piemērošanas, grozīšanas un atcelšanas pamats un kārtība. Kontrole pār procesuālo piespiedu līdzekļu piemērošanu un izpildi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Mantiskie jautājumi kriminālprocesā: kompensācija cietušajam; rīcība ar noziedzīgi iegūtu mantu; aresta uzlikšana mantai; procesuālie izdevumi. Kriminālprocesuālie termiņi un dokumenti.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kriminālprocesa jēdziens, mērķis un struktūra. Kriminālprocesuālo tiesību avoti. Kriminālprocesa pamatprincipi, to izpratne.Lekcijas1.00auditorija
2Kriminālprocesā iesaistītās personas: amatpersonas, kuras veic kriminālprocesu; personas, kuras īsteno aizstāvību; cietušais un viņa pārstāvji; citas kriminālprocesā iesaistītās personas. Speciālā procesuālā aizsardzība.Lekcijas1.00auditorija
3Pierādījumi un pierādīšana kriminālprocesā. Izmeklēšanas darbības.Lekcijas1.00auditorija
4Procesuālie piespiedu līdzekļi kriminālprocesā. Procesuālo piespiedu līdzekļu veidi. Procesuālo piespiedu līdzekļu piemērošanas, grozīšanas un atcelšanas pamats un kārtība. Kontrole pār procesuālo piespiedu līdzekļu piemērošanu un izpildi.Lekcijas1.00auditorija
5Mantiskie jautājumi kriminālprocesā: kompensācija cietušajam; rīcība ar noziedzīgi iegūtu mantu; aresta uzlikšana mantai; procesuālie izdevumi. Kriminālprocesuālie termiņi un dokumenti.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgu rakstu darbu (t.sk.kāzusu) sagatavošana pēc nodarbībās dotajiem tematiem un izvirzītajām prasībām, patstāvīga norādītās juridiskās literatūras un prakses materiālu studēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība lekcijās, laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti rakstiskie mājas darbi, līdzdalība nodarbībās, atbilžu kvalitāte nodarbībās, individuālais darbs – mājas uzdevumi, eksāmens – rakstveida.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Students spēj parādīt kriminālprocesa tiesību jomai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst tiesību zinātnes nozares augstāko sasniegumu līmenim. Students spēj parādīt kriminālprocesa tiesību jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.
Prasmes:Students spēj parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā kriminālprocesa tiesību jomā. Students spēj parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā; spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, kā arī spēj pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos. Students spēj uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu. Students spēj, izmantojot apgūtos kriminālprocesa tiesību teorētiskos pamatus un prasmes, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus kriminālprocesa tiesību jomā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
Kompetences:Students spēj patstāvīgi vai darba grupu ietvaros rast risinājumu attiecīgajiem faktiskajiem apstākļiem kriminālprocesa tiesību jomā un sagatavot procesuālo dokumentu projektus. Students spēj patstāvīgi atlasīt un apstrādāt darba uzdevumu izpildīšanai nepieciešamo juridisko informāciju. Students spēj pieņemt lēmumus un risināt problēmas kriminālprocesa tiesību jomā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1 Kriminālprocesa likumam – 10. Pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi. Kolektīva monogrāfija, Ā.Meikališas zinātniskajā redakcijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2015.-448 lpp.
2Meikališa Ā., Strada-Rozenberga K. Kriminālprocess shēmās. Struktūrloģiskās shēmas ar paskaidrojumiem. A (vispārīgā) daļa, R., Latvijas Vēstnesis, 2007.
3Latvijas tiesību sistēma. Kolektīva monogrāfija. Rīga: Turība, 2017. Sadaļa - Kriminālprocesa tiesības (autori S.Kaija, J.Juriss).
4Meikališa Ā., Strada- Rozenberga K. Pārmaiņu laiks Kriminālprocesā. JV. 2006, 8. AUGUSTS 2006 /NR. 31 (434) no žurnāla Jurista Vārds
5Meikališa Ā., Strada- Rozenberga K. Pārmaiņu laiks Kriminālprocesā turpinās. JV. 2009,
6Meikališa Ā., Strada-Rozenberga K. Kriminālprocess. Raksti 2005-2010, R., Latvijas Vēstnesis, 2010.
7Rokasgrāmata prokuroriem, G.Kūtra redakcijā, R., TNA, 2010.
8Rokasgrāmata kriminālprocesā tiesnešiem, G.Kūtra redakcijā, R., TNA, 2010.
9Liede A. Kriminālprocess un tiesu pierādījumi. –Rīga, 1980.
10Kriminālprocesa likums. Latvijas Vēstnesis, 74 (3232), 11.05.2005., "Ziņotājs", 11, 09.06.2005.
11Autoru kolektīvs (Meikališa Ā., Kazaka S., Lodīte I., Petrova S.) Kriminālprocesuālie termiņi pirmstiesas izmeklēšanā. Rīga, Petrovskis un Ko, 2006.
12Judins A. Ar brīvības atņemšanu nesaistītie piespiedu līdzekļi, Providus, 2008
13Kazaka (Kaija) S. Speciālā procesuālā aizsardzība. Rīga, Turība, 2008.
Papildus literatūra
1Kaija S. Completion of Criminal Proceeding within a Reasonable Time in Latvia.// Jurisprudencija, ISSN 1392–6195 (print), ISSN 2029–2058 (online), 2013, 20(2), p. 733–756., EBSCO Publishing, Inc., International Index Copernicus, C.E.E.O.L. and ULRICH
2McBride J. Human rights and criminal procedure - The case law of the European Court of Human Rights, Council of Europe, 2009
Citi informācijas avoti
1Žurnāls Jurista Vārds
2Normatīvie akti
3Tiesu prakse
4Augstākās tiesas mājas lapā - sadaļas Resursi/Pētījumi un Judikatūra
5 Socrates. Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls