Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Jānis Baumanis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_253LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; KrimināltiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jānis Baumanis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vispārīgās pamatzināšanas publisko tiesību teorijā.
Mērķis:
Nodrošināt iespēju apgūt Latvijas Republikas krimināltiesību vispārīgo un sevišķo daļu reglamentējošās tiesību normas un krimināltiesību teoriju, kā arī veidot prasmes un iemaņas kvalificēt noziedzīgus nodarījumus.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Krimināltiesību jēdziens, regulēšanas priekšmets, funkcijas un principi.Lekcijas2.00auditorija
2Krimināllikums un tā normas: izskatāmie jautājumi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Noziedzīga nodarījuma sastāvs.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Kriminālsods un piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Krimināltiesību jēdziens, regulēšanas priekšmets, funkcijas un principi.Lekcijas1.00auditorija
2Krimināllikums un tā normas: izskatāmie jautājumi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Noziedzīga nodarījuma sastāvs.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Kriminālsods un piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Veikt krimināltiesību teorijas izpēti. Patstāvīgi iepazīties ar krimināltiesisku literatūru, attīstot prasmi darbam ar uzziņas avotiem. Pētīt un vispārināt krimināltiesību tematā ietilpstošo jautājumu risināšanas praksi. Attīstīt analītiskās pamatprasmes risināt krimināltiesiskās problēmas. Izkopt pamatiemaņas sistematizēt ar krimināltiesībām saistītu informāciju un kvalificēt noziedzīgus nodarījumus.
Vērtēšanas kritēriji:
Eksāmena laikā tiek vērtētas patstāvīgā darbā un kontaktnodarbībās iegūtās zināšanas par krimināltiesību teoriju, kā arī prasmes kvalificēt noziedzīgus nodarījumus, analizēt krimināltiesiskā rakstura informāciju un korekti lietot krimināltiesisku terminoloģiju.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju rezultātā studējošie izpratīs krimināltiesību vietu un lomu publisko tiesību sistēmā, zinās krimināltiesiskos jēdzienus un sapratīs to būtību, iepazīsies ar krimināltiesiskiem piespiedu līdzekļiem un zinās to noteikšanas kārtību, kā arī zinās atbrīvošanas no kriminālatbildības un soda kārtību.
Prasmes:Studiju rezultātā studējošie pratīs analizēt noziedzīgu nodarījumu sastāvus, pratīs korekti izmantot krimināltiesisko terminoloģiju un spēs kvalificēt noziedzīgus nodarījumus.
Kompetences:Studējošie iegūs sistēmisko kompetenci (krimināltiesību kopveseluma izpratni, vispārīgās zināšanas par Krimināllikuma uzbūvi un darbību), instrumentālo kompetenci (prasme izprast un pielietot krimināltiesību pamatjēdzienus kontekstā, prasme analizēt noziedzīga nodarījuma sastāvu, zināšanas par noziedzīga nodarījuma kvalifikācijas īpatnībām, zināšanas par apstākļiem, kas izslēdz kriminālatbildību, zināšanas par krimināltiesiskiem piespiedu līdzekļiem un to piemērošanas kārtību) un interpersonālo kompetenci (prasme uztvert, saprast un fiksēt krimināltiesību teorijas saturu un prasme orientēties krimināltiesību normatīvajos aktos). Prasmes kritiski interpretēt un rakstiski vai mutiski izklāstīt krimināltiesību teoriju. Prasme patstāvīgi un grupā risināt praktiskus uzdevumus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Latvijas Republikas Satversme. Spēkā no 07.11.1922. No: Latvijas Vēstnesis, Nr.43., 01.07.1993., Ziņotājs, Nr.6., 1994.
2Krimināllikums. Spēkā no 01.04.1999. No: Latvijas Vēstnesis, Nr.199/200., 08.07.1998., Ziņotājs, Nr.15., 1998.
3Likums Par krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Spēkā no 05.11.1998. No: Latvijas Vēstnesis, Nr.331./332., 04.11.1998., Ziņotājs, Nr.23., 03.12.1998.
4Baumanis J. No krimināltiesību normu interpretācijas līdz kvantu kriminoloģijai. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2017. 264 lpp.
5Judins, A. Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību :Latvijas un citu valstu krimināltiesībās. Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2006. 356 lpp.
6Krastiņš U. Krimināltiesību teorija un prakse. Viedokļi, problēmas, risinājumi 1998-2008. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2009. 384 lpp.
7Krastiņš U. Krimināltiesību teorija un prakse. Viedokļi, problēmas, risinājumi 2. 2009-2014. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2015. 344 lpp.
8Krastiņš U., Liholaja V. Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I-VIII2 nodaļa). Otrais papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2018. 335 lpp.
9Krastiņš U., Liholaja V. Krimināllikuma komentāri. Otrā daļa (IX-XVII nodaļa). Otrais papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2018. 558 lpp.
10Krastiņš U., Liholaja V., Hamkova D. Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa (XVIII-XXV nodaļa. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2016. 830 lpp.
11Krastiņš, U., Liholaja, V., Niedre, A. Krimināltiesības. Vispārīgā un Sevišķā daļa. Papildinātais izdevums. Rīga: TNA, 2001. 248 lpp.
12Lihalaja V. Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija: likums, teorija, prakse. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2007. 501 lpp.
Papildus literatūra
1Judikatūra un tiesu prakses apkopojumi. Pieejami: www.at.gov.lv
2Krimināltiesisko normu jaunrade. Pieejama: www.saeima.lv
3Judins, A. Kriminālatbildības izslēdzamības apstākļi. Rīga : TNA, 2000. 265 lpp.
4Judins, A. Nosacīta notiesāšana kā cietumsoda alternatīva. Rīga : TNA, 2003. 128 lpp.
5Judins, A. Nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana no brīvības atņemšanas soda izciešanas. Rīga : Latvijas Cilvēktiesību centrs, 2006. 109 lpp.
6Krastiņš, U., Liholaja, V., Niedre, A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs 1. Vispārīgā daļa. Rīga: Firma “AFS”, 2007. 432 lpp.
7Krastiņš, U., Liholaja, V., Niedre, A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs 2. Sevišķā daļa. Rīga: Firma “AFS”, 2007. 408 lpp.
8Krastiņš, U., Liholaja, V., Niedre, A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs 3. Sevišķā daļa. Rīga: Firma “AFS”, 2007. 504 lpp.
9Krastiņš U. Noziedzīgs nodarījums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2000. 260 lpp.
10Krastiņš U. Tieša nodoma tvērums krimināltiesībās. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017. 63 lpp.
11Krauss, D. Pastile, K. Krimināltiesību pamatjautājumi Latvijā un Vācijā. Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2002. 176 lpp.
12Krimināllikums. Likums „Par krimināllikuma spēkā stāšanās un pieņemšanas kārtību”. Niedre, A. Komentārs par krimināllikuma grozījumiem, kas izdarīti pēc 2002.gada 31.oktobra. Rīga: Firma „AFS”, 2005. 184 lpp.
13Leja M. Krāpšanas aktuālie jautājumi. Latvijas un ārvalstu tiesības. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013. 634 lpp.
14Liholaja, V. Komentāri par Latvijas tiesu praksi krimināllietās. Rīga, 2006., 2007.
15Mežulis, D. Krimināltiesības shēmās. Vispārīgā daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 143 lpp.
16Mežulis D. Personas krimināltiesiskā aizsardzība. Slepkavība, izvarošana, draudi un citi noziegumi pret personu. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2001. 376 lpp.
17Mežulis D. Korupcijas ierobežošanas krimināltiesiskie līdzekļi. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003. 272 lpp.
18Mincs, P. Krimināltiesības. Sevišķā daļa ar U.Krastiņa komentāriem. Rīga, 2005. 422 lpp.
19Mincs, P. Krimināltiesību kurss. Vispārējā daļa ar U.Krastiņa komentāriem. Rīga, 2005. 351 lpp.
20Podprigora, D. Vainas noteikšana krimināltiesībās. Rīga : Turība, 2006. 109 lpp.
Citi informācijas avoti
1Zinātniskie raksti krimināltiesību jomā žurnālā Jurista Vātds, Socrates, Administratīvā un kriminālā justīcija.
2Judins, A. Izlīgums Latvijas krimināltiesībās. Rīga : Sabiedriskās politikas centrs "Providus", 2005. 58 lpp.
31933. gada 24. aprīļa Sodu likums ar likumdošanas motīviem un sīkiem komentāriem. Atkārtots izdevums. Rīga: SIA Grāmata, 2016. 290 lpp.
4Latvijas PSR Kriminālkodeksa komentāri. Autoru kolektīvs. Galvena redaktore M.Blūma. Rīga: Avots, 1982. 747 lpp.
5Zahars V. Kriminālpolitika: mūsdienu tendences un procesi. Otrais izdevums. Daugavpils: Daugavas Universitātes Akadēmiskais apgāds Saule, 2018. 188 lpp.