Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Jānis Baumanis
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Krimināltiesības

Mērķis

Sniegt zināšanas par Krimināllikuma un tā normu piemērošanas vispārīgiem nosacījumiem, Krimināllikuma Sevišķās daļas normu struktūru un to analīzi, atsevišķu noziedzīgu nodarījumu veidu un to kvalifikācijas īpatnībām. Patstāvīga noziedzīgo nodarījumu sastāvu analīze, atšķirot tos no līdzīgiem noziedzīgo nodarījumu sastāviem.

Uzdevumi:
1. Veicināt izpratni par Krimināltiesību būtību un saturu.
2. Sniegt zināšanas par Krimināltiesību nozares un zinātnes mērķi un funkcijām, kā arī tās pamatprincipiem.
3. Veicināt studējošo izpratni par noziedzīga nodarījuma sastāvu, tā elementiem, kriminālatbildības un soda jēgu. Sniegt studējošiem zināšanas par atsevišķiem noziedzīgu nodarījumu veidiem un to kvalifikācijas īpatnībām.
4. Veicināt studējošo prasmes patstāvīgi veikt noziedzīgu nodarījumu sastāva analīzi, norobežojot tos no līdzīgiem noziedzīgu nodarījumu sastāviem.

Priekšzināšanas

Iepriekš jāapgūst mācību priekšmets “Latvijas valsts iekārta”, “Tiesību teorija”.

Rezultāti

Zināšanas

Par Krimināltiesību būtību un saturu; par noziedzīga nodarījuma un tā sastāva jēdzienu; par kriminālatbildības jēdzienu un kriminālatbildību izslēdzošajiem apstākļiem; par kriminālsoda mērķi un uzdevumiem; par nepilngadīgo kriminālatbildības īpatnībām; par juridiskajām personām piemērojamiem piespiedu līdzekļiem; par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļiem; par atsevišķiem noziedzīgu nodarījuma veidiem; par apstākļiem, kas paredz pastiprinātu atbildību; par normatīvajiem aktiem, kuru neievērošana var izraisīt kriminālatbildību.

Prasmes

Interpretēt krimināltiesību normas; konstatēt noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes; identificēt kriminālatbildību izslēdzošos apstākļus; identificēt kriminālatbildību pastiprinošos un mīkstinošos apstākļus; interpretēt Krimināllikuma normas; konstatēt noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes; norobežot līdzīgus noziedzīga nodarījuma sastāvus; kritiski izvērtēt dažādu autoru viedokļus par līdzīgu noziedzīgu nodarījumu kvalificēšanu.

Kompetences

Pielietot iegūtās zināšanas noziedzīga nodarījuma fakta konstatēšanā; formulēt personīgo viedokli par kriminālatbildības un kriminālsoda mērķi un uzdevumiem; kvalificēt noziedzīgus nodarījumus; analizēt un kritiski izvērtē Krimināllikuma normas izvērtēt konkrētas situācijas un piemērot atbilstošo Krimināllikuma normu.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.