Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Larisa Saukāne

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:7.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.11.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_079LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; KrimināltiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Larisa Saukāne
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Krimināltiesības. Vispārīgā daļa.
Mērķis:
Sniegt studentiem nepieciešamās zināšanas un prasmes noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Studiju kursa Krimināltiesības II (Sevišķā daļa) saturs.Lekcijas1.00auditorija
2Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija. Kvalifikācija pēc objektīvajām pazīmēm.Lekcijas1.00auditorija
3Spriedumu analīze, konstatējot pieļautās kļūdas noziedzīga nodarījuma objektīvo pazīmju kvalifikācijā.Nodarbības2.00auditorija
4Kvalifikācija pēc subjektīvajām pazīmēm. Nodarījumu kvalifikācijas problēmas atkarībā no speciālā subjekta.Lekcijas1.00auditorija
5Kvalifikācija pēc subjektīvajām pazīmēm. Ar nodomu un aiz neuzmanības izdarītu noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas problēmas.Lekcijas1.00auditorija
6Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija pēc subjektīvajām pazīmēm – noziedzīga nodarījuma motīvs un mērķis.Nodarbības1.00auditorija
7Kaitīgās sekas krimināltiesībās, teorētiskie un praktiskie aspekti noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijā.Lekcijas1.00auditorija
8Vērtējuma kritēriji krimināltiesībās. Būtisks kaitējums kā vērtējums un kritēriji.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
9Krimināllikuma IX – Noziedzīgi nodarījumi pret cilvēci, mieru, kara noziegumi, genocīds – uzbūve un kvalifikācijas aktualitātes un X nodaļa – Noziedzīgi nodarījumi pret valsti – objekts un priekšmets.Lekcijas2.00auditorija
10Noziedzīgu nodarījumu pret personas dzīvību un veselību kvalifikācija.Lekcijas2.00auditorija
11Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija mainīgos faktiskos apstākļos.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Studiju kursa Krimināltiesības II (Sevišķā daļa) saturs.Lekcijas1.00auditorija
4Kvalifikācija pēc subjektīvajām pazīmēm. Nodarījumu kvalifikācijas problēmas atkarībā no speciālā subjekta.Lekcijas1.00auditorija
7Kaitīgās sekas krimināltiesībās, teorētiskie un praktiskie aspekti noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijā.Lekcijas1.00auditorija
9Krimināllikuma IX – Noziedzīgi nodarījumi pret cilvēci, mieru, kara noziegumi, genocīds – uzbūve un kvalifikācijas aktualitātes un X nodaļa – Noziedzīgi nodarījumi pret valsti – objekts un priekšmets.Lekcijas1.00auditorija
11Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija mainīgos faktiskos apstākļos.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Students līdz 12. nodarbības beigām iesniedz savlaicīgi izpildītu un RSU JF noteikumiem atbilstoši izstrādātu referātu par pasniedzēja piedāvāto tematiku. Students iesniedz patstāvīgi izstrādātu darbu – kāzusa analīzi, atbilstoši 3.nodarbības tematam. Students iesniedz patstāvīgi izstrādātu darbu – kāzusa analīzi atbilstoši 6.nodarbības tematam.
Vērtēšanas kritēriji:
Gala atzīmi veido visu atzīmju summa. Zināšanas tiek vērtētas 10 ballu sistēmā: 1. lekciju un semināru apmeklētība, līdzdalība un atbilžu kvalitāte semināros, pastāvīgo uzdevumu rakstiska analīze – 25%; 2. individuālais projekts vai referāts – 25%; 3. eksāmena atzīme – 50%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Spēj parādīt kursa ietvaros iegūtās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni.
Prasmes:Iegūst prasmes analizēt un izvērtēt faktisko apstākļu atbilstību Krimināllikumā paredzēta noziedzīga nodarījuma objektīvajām un subjektīvajām pazīmēm. Komunikācijas prasmes – komunicēt ar citiem bakalaura programmas studentiem par krimināltiesību problemātiku, demonstrēt sociālās prasmes un emocionālo inteliģenci, prasmes prezentēt, pamatot un aizstāvēt savu viedokli. Ievirze tālākās mācīšanās prasmēm – studējošie pastāvīgi strukturē savu mācīšanos, analizē savu zināšanu līmeni un to racionāli papildina, atlasa un izvērtē literatūras avotus, atbilstošu judikatūru. Citas vispārējās prasmes – uzņemas atbildību par saviem lēmumiem un darbību, pieņem kritiski izvērtētus lēmumus un rod risinājumus iepriekš neparedzētos un mainīgos apstākļos, pielāgojas jaunām situācijām un ir atvērti pārmaiņām, uzņemas vadību un iniciatīvu un atbild par sekām, ievēro ētikas normas, demonstrē plašas vispārējās zināšanas un kompetences.
Kompetences:Pielieto zināšanas, nošķirot Krimināllikumā paredzētus noziedzīgus nodarījumus no citiem likumpārkāpumiem, kvalificē situāciju atbilstoši konstatētajiem faktiskajiem apstākļiem; kvalificē nodarījumu atbilstoši papildu iegūtiem pierādījumiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Latvijas Republikas Satversme Latvijas Vēstnesis( turpmāk- LV) 1993.gada 1.jūlijs, Nr 43: Ziņotājs, 1994,Nr.6.
2Krimināllikums, LV 1998.gada 8.jūlijs , Nr.199/200
3Likums Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību ,LV 1998.g. 4.novembris, Nr.331/332
41933.gada Sodu likums.
52009. gada 9. janvāris MK rīkojums Nr.6 "Par Kriminālsodu politikas koncepciju"// ("Latvijas Vēstnesis"2009.gada Nr. 6.
Papildus literatūra
1Gratkovska I.Kriminālsodu politika. Augstākās tiesas biļetens 2013.g. Nr.6.
2Gratkovska I.Kriminālsodu politikas reforma ir pabeigta. Jurista Vārds 2013.g. 19. Marts.
3Joksts O.Kriminālās un civiltiesiskās atbildības nošķiršana problēmas darījumos ar nekustamajiem īpašumiem Administratīvā un kriminālā justīcija Nr. 1/20012
4Judins A.Kriminālsods nav valsts atriebība par izdarītu noziedzīgu nodarījumuJurista Vārds 2013.g. 19. marts.
5Krastiņš U.Krimināltiesību teorija un prakse.Viedokļi, problēmas ,risinājumi 2009-2014. Rīga “TNA” 2015.
6Krastiņš, U., Liholaja V., Niedre, A. Krimināltiesības. Sevišķā daļa. -Rīga: „TNA”, 2009.
7Krastiņš, U., Liholaja, V., Niedre, A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs. 1. Vispārīgā daļa. -Rīga: "AFS", 2007.g.
8Krastiņš U., Liholaja V., Hamkova D. Krimināllikuma komentāri TNA 2016
9Ķinis U.Jurisdikcija un kibernoziegumi. Jumava. 2013.g.
10Ķinis U.Kibernoziedzība- tās mērīšanas problēmas un risisnājumi. RSU Zinātniskie raksti 2013.
11Mincs. P. Krimināltiesību kurss. Sevišķā daļa. Ar V.Liholajas komentāriem. -Rīga: TNA, 2005.
12Pinne D.Taisnīgums un tā atjaunošanas iespējas krimināltiesiskajās attiecībās. Jurista Vārds 2013. Nr.29
13Puriņa V.Samērīguma princips kriminālsoda piemērošanā Jurista vārds 2013.g. 3.septembris Nr.36.
14Slaņģe G.Tiesību tālākveidošana krimināltiesībās Jurista vārds 2012.g. 11.septembris Nr.37.
15Vilks A. Krimināltiesiskā politika: diskursa analīze un attīstības perspektīvas. Rīga, 2013. g.
16Vilks A. Citādais apzināmais, bet –vai pieņemamais? RSU zinātniskie raksti 2013.
17Augstākās tiesas mājaslapā http://www.at.gov.lv/ izvietotā judikatūra
18Augstākās tiesas biļeteni.
Citi informācijas avoti
1Tiesu prakse krimināllietās par slepkavībā ( KL 116-118.p.) 2010.g.-http://www.at.gov.lv/
2Tiesu prakse krimināllietās pēc KL 160. un 162. panta. 2007.g.-http://www.at.gov.lv/
3Tiesu prakse lietās par krāpšanu 2009.g. - http://www.at.gov.lv/
4AT mājas lapā citi pieejamie tiesu prakses apkopojumi
5Judikatūra