Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Aldis Lieljuksis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:02.10.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_080LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; KrimināltiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aldis Lieljuksis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Tiesību teorija.
Mērķis:
Sniegt studentiem zināšanas par krimināltiesību attīstību Latvijā, krimināllikuma regulējumu, krimināllikuma vispārīgajā daļā iekļauto normu saturu un piemērošanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Krimināltiesību jēdziens, regulēšanas priekšmets, funkcijas un principi.Lekcijas1.00auditorija
2Krimināllikums un tā normas.Lekcijas1.00auditorija
3Noziedzīga nodarījuma sastāvs. Objektīvās pazīmes. Mantas īpašā konfiskācija.Lekcijas2.00auditorija
4Vērtējuma kritēriji krimināltiesībās.Nodarbības1.00auditorija
5Noziedzīga nodarījuma subjektīvās puses pazīmes.Lekcijas2.00auditorija
6Pabeigts un nepabeigts noziedzīgs nodarījums. Dalība un līdzdalība noziedzīgā nodarījumā. Apstākļu, kas izslēdz kriminālatbildību un atbrīvo no kriminālatbildības jēdzieni un saturs.Lekcijas2.00auditorija
7Noziedzīgu nodarījumu formālie un materiālie sastāvi. Patstāvīgais uzdevums studentiem Nr.1: Sagatavot un iesniegt pasniedzējam noziedzīgu KL 110. p.; 138. p.; 195. p.; 239. p.; 241. p. paredzēto noziedzīgo nodarījumu ar blanketu dispozīciju speciālā subjekta un objektīvās puses darbību (bezdarbību) regulējošiem tiesību aktiem (likumiem un Ministru kabineta noteikumiem).Nodarbības2.00auditorija
8Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību.Nodarbības1.00auditorija
9Kriminālsods un piespiedu ietekmēšanas līdzekļi juridiskajām personām.Lekcijas2.00auditorija
10Vainas formas. Sagatavot un iesniegt pasniedzējam rakstiski pa vienam kāzusam no katras vainas formas no KL XII, XIII, XVIII nodaļās iekļautajiem noziedzīgiem nodarījumiem (kopā seši kāzusi). Faktoloģiskais pamats jāņem no preses ziņām, interneta vai personīgās pieredzes, norādot avotu. Publicētos tiesu prakses apkopojumus un spriedumus par materiālu nedrīkst izmantot.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Krimināltiesību jēdziens, regulēšanas priekšmets, funkcijas un principi.Lekcijas1.00auditorija
3Noziedzīga nodarījuma sastāvs. Objektīvās pazīmes. Mantas īpašā konfiskācija.Lekcijas1.00auditorija
5Noziedzīga nodarījuma subjektīvās puses pazīmes.Lekcijas1.00auditorija
9Kriminālsods un piespiedu ietekmēšanas līdzekļi juridiskajām personām.Lekcijas1.00auditorija
10Vainas formas. Sagatavot un iesniegt pasniedzējam rakstiski pa vienam kāzusam no katras vainas formas no KL XII, XIII, XVIII nodaļās iekļautajiem noziedzīgiem nodarījumiem (kopā seši kāzusi). Faktoloģiskais pamats jāņem no preses ziņām, interneta vai personīgās pieredzes, norādot avotu. Publicētos tiesu prakses apkopojumus un spriedumus par materiālu nedrīkst izmantot.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studentam jāizpilda kvalitatīvā un RSU Juridiskās fakultātes noteikumiem atbilstošā noformējumā divi praktiskie uzdevumi un jāuzraksta referāts, atbilstoši studiju kursa aprakstā noteiktajam. Praktisko uzdevumu nosacījumi norādīti pie semināra tēmām (nr. 7 un nr. 10).
Vērtēšanas kritēriji:
50% – eksāmens; 25% – kvalitatīvs un savlaicīgi iesniegts referāts; 25% – kvalitatīvi un savlaicīgi izpildīti uzdevumi.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie iegūst zināšanas un izpratni par studiju kursa saturā iekļautajiem tematiem.
Prasmes:Studējošie analizē, sintezē un izvērtē noziedzīga nodarījuma objektīvās un subjektīvās pazīmes, konstatē kriminālatbildību izslēdzošus apstākļus.
Kompetences:Studējošie orientējas krimināltiesību avotos un tos izmanto, aprobē iegūtās zināšanas juridisko problēmu praktiskai risināšanai Krimināllikuma Vispārīgās daļas normatīvā regulējuma ietvaros.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Leja M. Krimināltiesību aktuālie jautājumi un to risinājumi Latvijā, Austrijā, Šveicē un Vācijā. 2019.g.
2 Krastiņš U. Liholaja V. Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa. Otrais papildinātais izdevums.2018.g.
3Judins A.Kriminālsods nav valsts atriebība par izdarītu noziedzīgu nodarījumuJurista Vārds 2013.g. 19. Marts
4Krastiņš U. Krimināltiesību teorija un prakse. Viedokļi, problēmas, risinājumi 2009-2014.Rīga “TNA” 2015
5Kratsiņš U. Krimināltiesību teorija un prakse 2015-2017. 2018. g.
6Krastiņš U.Noziedzīga nodarījuma sastāvs un nodarījuma kvalifikācija. Rīga: „TNA”, 2014. Krastiņš, U., Liholaja V., Niedre, A. Krimināltiesības. Vispārīgā daļa. Rīga: „TNA”, 2008
7Krastiņš, U.Tieša nodoma tvērums krimināltiesībās. 2017.
8Mincs. P. Krimināltiesību kurss. Vispārējā daļa. Ar U. Krastiņa komentāriem. - Rīga: TNA, 2001
9Pinne D.Taisnīgums un tā atjaunošanas iespējas krimināltiesiskajās attiecībās. Jurista Vārds 2013.g. Nr.29
10Puriņa V.Samērīguma princips kriminālsoda piemērošanā. Jurista vārds 2013.g. 3.septembris Nr.36
11Slaņģe G.Tiesību tālākveidošana krimināltiesībās. Jurista vārds 2012.g. 11.septembris Nr.37
12Vilks A. Krimināltiesiskā politika:diskursa analīze un attīstības perspektīvas. Rīga, 2013
Papildus literatūra
1Baumanis J. No krimināltiesību normu interpretācijas līdz kvantu kriminoloģijai. 2017.g.
2Hamkova.D.,Liholaja V. „Būtiska kaitējuma izpratne: likums, teorija, prakse”. Jurista Vārds 2012.g. Nr.2.
3Baumanis J. „Prettiesiskās labumu došanas kaitīgums”. Jurista Vārds 2013.g. Nr.17
4Leja.M. Cēloņsakarība Latvijas Republikas krimin;altiesību teorijā un praksē Jurista Vārds Nr.35 10.07.2018.
5Leja M. Cēloņsakarības pārbaude krimināllietās pēc ekvivalences teorijas principiem. Jurista Vārds Nr.45 2018.
6 Spēle D. Aktuālie tiesību aktu grozījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā.Jurista Vārds Nr.28 10.07.2018.
7Liholaja V. Sagatavošanās noziedzīgam nodarījumam vai līdzdalība noziedzīgā nodarījumā. Jurista Vārds Nr.4 02.10. 2018.
8Hamkova.D.,Liholaja V. „Nelikumīgas darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem:kvalifikācijas problemātika”.Jurista vārds 2012.g.28.augusts
9Krastiņš U. „Darbības un bezdarbības izpratne krimināltiesībās”.Jurista Vārds 2015.5.21.04. Nr.16
10Beļska A. “ Noziedzīga nodarījuma subjektīvā puse.” Juristā Vārds 2008.g. Nr.3.;32.;34.
Citi informācijas avoti
1Augstākās tiesas mājas lapā ietvertā judikatūra un tiesu prakses apkopojomi atbilstoši izskatamajam tematam