Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Andrejs Vilks
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Sniegt studējošam zināšanas par noziedzību kā vienu no sociālajām parādībām, tās cēloņiem, noziedzību raksturojošiem pamatrādītājiem, kā arī izprast dažādās noziedzības novēršanas formas un metodes, t.sk. iegūstot spēju pielietot iegūtās zināšanas praktiskajā policijas darbā.
Uzdevumi:
1. Izprast kriminoloģijas kā sociālas zinātnes un noziedzības apkarošanas virzītājas nozīmi, tajā skaitā Latvijas sociālajā sistēmā.
2. Izprast galvenos noziedzības cēloņus, noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas mehānismu.
3. Apgūt atsevišķu noziedzības veidu galvenos cēloņus un novēršanas iespējas.
4. Apgūt noziedzības novēršanā izmantojamās formas un metodes.
5. Spēt argumentēt konkrētus priekšlikumus noziedzības novēršanai, vadoties no sociālajiem, ekonomiskajiem, tiesiskiem un cita veida aspektiem.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas iepriekš iegūt zināšanas, apgūstot studiju kursus Tiesību teorija, Krimināltiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Spēj parādīt vispusīgas un specializētas zināšanas un izpratni par kriminoloģijas būtību un nozīmi, tās veidošanos un attīstību, vietu krimināltiesību zinātņu sistēmā; spēj parādīt vispusīgas un specializētas zināšanas un izpratni par noziedzības cēloņiem un veicinošiem apstākļiem; noziedzīga nodarījuma izdarīšanas mehānismu; viktimoloģijas zinātnes problēmām; atsevišķām noziedzības formām un veidiem; noziedzības novēršanas problēmām.

Prasmes

Spēj analizēt, sintezēt un izvērtēt jautājumu attiecināmību par kriminoloģiju; spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt noziedzību kā sociālu parādību un nepārtrauktu procesu sabiedrībā; izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus prot veikt dažādu noziedzības veidu kriminoloģisko izpēti.

Kompetences

Spēj izprast un analizēt kriminoloģijas kā sociālas zinātnes un noziedzības apkarošanas virzītājas nozīmi, tajā skaitā Latvijas sociālajā sistēmā; spēj identificēt un analizēt galvenos noziedzības cēloņus, noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas mehānismu; apgūti atsevišķu noziedzības veidu galvenie cēloņi un novēršanas iespējas; apgūtas noziedzības novēršanā izmantojamās darba formas un metodes; attīstīta spēja argumentēt konkrētus priekšlikumus noziedzības novēršanai, vadoties no sociālajiem, ekonomiskajiem, tiesiskiem un cita veida aspektiem, spēj raksturot un analizēt praktiskas problēmas.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.