Pārlekt uz galveno saturu
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Alnis Stakle

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:25.06.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_139LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Alnis Stakle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Classes (number)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas0
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas
Classes (number)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas
Kopā kontaktstundas
Study course description
Zināšanas:
Ideju vēsture.
Mērķis:
Kursa darba izstrādes mērķis ir stiprināt studējošo teorētiskās zināšanas komunikācijas zinātņu nozarē, pilnveidot pētnieciskās prasmes un kompetences, kas nepieciešamas, lai autonomi izstrādātu augsta līmeņa empīrisko pētījumu multimediju komunikācijā, fotogrāfijā, žurnālistikā vai sabiedriskajās attiecībās.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošie autonomi veic teorētisko pētījumu un izstrādā pētniecisko kursa darba daļu.
Vērtēšanas kritēriji:
Darba mērķa un uzdevumu formulējums ir atbilstošs pētījuma vai radošā darba priekšmetam, demonstrējot skaidru domu precizitāti un pamatojumu. Literatūras analīzes apjoms un dziļums, prasme lietot atsauces ir atbilstoši darba specifikai, kas balstās izcili saskaņotā, loģiskā un kritiskā vispusīgā analīzē, izmantojot akadēmisko stilu. Tiek vērtēta prasme risināt sarežģītus problēmjautājumus, sniedzot skaidri pamatotu un loģisku risinājumu. Pētījuma izstrādes metodoloģija un kvalitāte ir tāda, kas īsteno uzdevumus un ietver literatūras analīzes risinājumus, tādējādi efektīvi izveidojot metodiku datu ievākšanai. Datu analīzes kvalitāte, izmantojot piemērotus rīkus un metodes, ietverot pētījuma uzdevumu un literatūras analīzes kritisku izvērtējumu. Konceptu, modeļu un teorijas pielietojumā tiek vērtēta prasme izvēlēties atbilstošus konceptus un teorijas. Secinājumu un rekomendāciju daļa ir pamatota, skaidra un ticama, balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, uzdevumiem un veiktajiem pētījumiem. Darba noformējums atbilst metodiskajiem norādījumiem, ir loģisks un viegli saprotams.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Kursa darbs)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Aizstāvēšana (Kursa darbs)
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Studējošie padziļināti pārzina informācijas un komunikācijas zinātņu nozares teorētiskās pamatnostādnes, principus, struktūru un praktiskās darba metodes, kas nepieciešamas pētniecisko projektu īstenošanai fotogrāfijā, žurnālistikā, multimediju komunikācijā vai sabiedriskajās attiecībās. Padziļināti pārzina informācijas un komunikācijas zinātņu nozares attīstības vēsturi, teorijas un aktuālās problēmas, ieskaitot teoriju un pētniecības metodoloģiju kritisku izpratni.
Prasmes:Studējošie spēj autonomi izvēlēties informācijas un komunikācijas zinātņu nozarē aktuālu un inovatīvu pētnieciskā projekta tēmu un īstenot to. Prot izvēlēties un pielietot informācijas un komunikācijas zinātņu nozarei atbilstošas pētniecības metodes, lai profesionāli un inovatīvi īstenotu pētnieciskos projektus fotogrāfijā, žurnālistikā, multimediju komunikācijā vai sabiedriskajās attiecībās.
Kompetences:Atbilstoši informācijas komunikācijas zinātņu nozares īpatnībām, studējošie spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, lai veiktu pētniecisko darbību. Spēj vadīt sarežģītus pētnieciskos projektus un uzņemties atbildību par lēmumu pieņemšanu neprognozējamos darba vai mācību apstākļos, kā arī uzņemties atbildību par personu vai grupu profesionālās attīstības vadību. Spēj uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, kā arī izprot informācijas un komunikācijas zinātņu nozares profesionālo ētiku.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce