Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Anna Ribakova

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:16.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_079LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anna Ribakova
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Filozofija, ētika, personības un saskarsmē psiholoģija, veselības aprūpes juridiskajos aspektos.
Mērķis:
Gūt izpratni par standartu nozīmi veselības aprūpes sistēmā un māsas praksē, par aprūpes sniegšanu atbilstoši standartiem un vadlīnijām, kas ir balstīti uz jaunākiem zinātniskiem pierādījumiem; iepazīstināt ar jaunām citu valstu vadlīnijām, standartiem un rekomendācijām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads studiju kursā. Kursa darba izstrādes prasības. Standarti LRLekcijas1.00auditorija
2Standartu veidi, to pielietojums, nozīme. Vienotā veselības nozares elektroniskā informācijas sistēma.Lekcijas1.00auditorija
3Profesiju standarti māsas praksē, sadaļas, nozīme; Manipulāciju standartu veidi, nozīme, pielietojums veselības aprūpēLekcijas1.00auditorija
4Manipulāciju standartu veidi, nozīme, pielietojums veselības aprūpē un masas praksēLekcijas1.00auditorija
5Vadlīniju veidi, nozīme, pielietojums veselības aprūpē. Standartizēta un personalizēta veselības aprūpe. LEAN principi veselības aprūpēLekcijas2.00auditorija
6Ārvalstu standarti, to salīdzinājums ar LR esošajiem standartiem.Lekcijas2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Literatūras analīze, diskusijas grupās, dokumentu analīzes sagatavošana atbilstoši tēmai.
Vērtēšanas kritēriji:
Studiju kursa laikā studējošie sagatavo trīs prezentācijas: manipulācijas standartu analīze, vadlīnijas analīze un kursa darba projekta prezentāciju, kas tiek vērtētas ar ieskaitīts/neieskaitīts. Tikai tie studējošie, kas iegūs trīs ieskaites, tiks pielaisti pie kursa darba aizstāvēšanas. Kursa darba vērtēšanai lieto 10 baļļu sistēmu, vērtēšanai izmanto RSU Studiju reglamentā aprakstītos kritērijus. Studējoši izstrādā un aizstāv kursa darbu par kādu no LR un ārzemju standartu salīdzinājumu, atbilstoši savai specialitātei. Kursa darbs ir jāielādē e-vidē 5 darba dienas pirms aizstāvēšanas.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Kursa darbs)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie zinās un spēs aprakstīt standartu veidus veselības aprūpē, to izstrādāšanas principus, analīzes metodes un kritērijus.
Prasmes:Studējošie pratīs veikt standartu kritisku analīzi, balstoties uz kvalitātes kritērijiem un izmantojot atbilstošās analīzes metodes.
Kompetences:Spēs izvēlēties atbilstošu standartu kvalitatīvai pacientu aprūpei, argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1LR Ārstniecības likums, LV", 167/168 (882/883), 01.07.1997.
2MK noteikumi Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, 28.09.2010.
3Māsas profesijas standarts.
4Ministru kabineta noteikumi Nr.469 „Kārtība, kādā izstrādā, izvērtē, reģistrē un ievieš klīniskās vadlīnijas” 25.05.2010.
5Māsas ētikas kodekss
6Eiropas kopienu padomes māsas prakses darbību regulējošās direktīvas
Papildus literatūra
1Likumu terminu vārdnīca. - R., 1999.
2APPRAISAL OF GUIDELINES FOR RESEARCH & EVALUATION II
3NURSING CARE OF SHORT-TERM PAIN IN ADULT PATIENTS AFTER A SURGICAL PROCEDURE
4Health organization and management; Lean in Healthcare
Citi informācijas avoti
1LR normatīvie akti, kuri regulē māsas profesiju
2WHO handbook for guideline development, 2010.