Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Lolita Vija Neimane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:23.02.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_036LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lolita Vija Neimane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Fr.Brīvzemnieka ielā 24, spkatrsu[pnkts]lv, spkatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas2
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Sekmīgi apgūts studiju kurss ,,Bioloģiskā statistika.'
Mērķis:
Studiju kursa mērķis ir vērsts uz to, ka students veic pētījumu izvēlētajā veselības zinātnes vai medicīnas zinātnēs saistībā ar uzturzinātnes problemātiku, kura rezultāti apliecina sekmīgu maģistra studiju programmas apguvi un spējas radoši strādāt šajā jomā, ir izklāstīti atbilstoši zinātniskās objektivitātes, argumentācijas un ētikas prasībām labā literārā valodā un izmantojami zinātnē un praksē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kursa darba izstrāde un aizstāvēšanaNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1. Studentam jāveic izstrādes organizācija (atbilstoši prasībām, ko izvirzījusi RSU) 2. Patstāvīgs darbs un individuālas konsultācijas ar zinātnisko vadītāju.
Vērtēšanas kritēriji:
Kopējo vērtējumu veido rakstiski iesniegtā un prezentētā kursa darba izvērtējums.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Kursa darbs)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pamatzināšanas par pētnieciskā darba izstrādi.
Prasmes:Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti attīstīs savas prasmes patstāvīgu pētījumu veikšanā un spēs parādīt: 1. Izpratni par pētījumu veikšanas organizāciju; 2. Iemaņas patstāvīgā pētniecībā uzturzinātnes problēmās, kas ietver pētījuma tēmas izvēli un pamatojumu, mērķu un uzdevumu izvirzīšanu, pētījuma jautājuma formulēšanu, pētījuma datu ieguves un analīzes metodes izvēli, zinātniskās literatūras atrašanu, zinātniskā pētījuma uzrakstīšanu un noformēšanu, pētījuma prezentācijas un diskusiju prasmes.
Kompetences:Izpratne par pētnieciskā darba izstrādi; Darba prezentācijas un pasniegšanas iemaņu pilnveide; Spēja patstāvīgi analizēt un prezentēt pētnieciskā darba rezultātus; Izpratne par pētniecības aktualitātēm veselības zinātnē un uzturzinātnē ; Bakalaura darba plānojuma izstrāde; Pētnieciskā projekta pieteikuma sagatavošanas principi; Iemaņas darbam grupās un individuāli; Iemaņas nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību par pētījumiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Nolikums par maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu
Papildus literatūra
1Literatūra, kas nepieciešama konkrētā bakalaura darba izstrādei.