Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Toms Pulmanis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:12.12.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_117LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Toms Pulmanis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Sabiedrības veselība un epidemioloģija, ievads psiholoģijā un socioloģijā, ievads uz pierādījumiem balstītā aprūpē.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar zinātniskās metodoloģijas pamatprincipiem un to pielietošanu sabiedrības veselības problēmu pētniecībā; iepazīstināt ar pētnieciskā darba organizēšanas, izpildes un novērtēšanas etapiem; lasīt, atlasīt un strukturēt zinātnisko literatūru un sagatavot literatūras apskatu par noteiktu sabiedrības veselības vai veselības aprūpes nozares tematu; veidot un veicināt uz pierādījumiem balstītas, sistemātiskas un analītiskas domāšanas attīstību sabiedrības veselības un veselības aprūpes problēmu risināšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pētniecība un zinātniskā metodoloģija, pētniecības process, pētniecības jautājums, pētnieciskā darba struktūra.Lekcijas4.00auditorija
2Pētniecības metodes, izmantotie mērinstrumenti, pētniecības koncepcijas izstrāde.Nodarbības2.00auditorija
3Zinātniskā literatūra, zinātnisko publikāciju struktūra un saturs, literatūras apraksta veidošanas principi.Nodarbības1.00auditorija
4Zinātnisko publikāciju meklēšanas iespējas RSU bibliotēkā.Nodarbības1.00RSU Bibliotēka
5Pētniecības projekta veidošana.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Darbs ar literatūru. Pētījumu publikāciju piemēru analīze.
Vērtēšanas kritēriji:
Patstāvīgi un atbilstoši sagatavota literatūras analīze par izvēlēto pētniecības jautājumu un tā prezentācija (aizstāvēšana).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Kursa darbs)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Aprakstīs pētnieciska darba īstenošanas etapus; atšķirs zinātniskās publikācijas no populāriem informācijas avotiem; atpazīs informācijas avotus, kas balstīti uz zinātniskās metodoloģijas principiem; zinās zinātnisko publikāciju meklēšanas datu bāzes; aprakstīs iegūto informāciju atbilstoši izvēlētajam pētniecības jautājumam un pētniecības projekta noformēšanas prasībām.
Prasmes:Spēs izvirzīt un definēt pētniecības projekta mērķi un uzdevumus atbilstoši izvirzītajam pētniecības jautājumam; atlasīt nepieciešamo zinātnisko literatūru atbilstoši pētniecības jautājumam; integrēt iegūto informāciju no dažādiem informācijas avotiem vienotā literatūras apskatā par izvēlēto pētniecības problēmu.
Kompetences:Spēs patstāvīgi formulēt pētniecības jautājumu; iegūt, atlasīt un analizēt informāciju sabiedrības veselības problēmu pētniecībā atbilstoši zinātniskās metodoloģijas pamatprincipiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Mārtinsone K. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. RaKa, 2011, 284.lpp.
Papildus literatūra
1Bowling A. Research methods in health (2nd ed.). Open University Press, 2000.
2Ridley D. The Literature Review. A Step-by-step guide for students. Sage, 2008.
3Matthews JR & Matthews RW. Successful scientific writing. A step-by-step guide for the biological and medical sciences. Cambridge, 2010.
4Greenhalgh T. How to read a paper. The basics of evidence-based medicine (4th ed.). BMJ Books, 2010. Hall GM. How to write a paper (4th ed.). BMJ Books, 2010.