Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Laila Laganovska

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:27.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_081LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Laila Laganovska
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Filozofija, ētika, personības un saskarsmes psiholoģija, veselības aprūpes juridiskie aspekti.
Mērķis:
Gūt izpratni par standartu nozīmi veselības aprūpes sistēmā un vecmātes praksē, par aprūpes sniegšanu atbilstoši standartiem un vadlīnijām, kas ir balstīti uz jaunākiem zinātniskiem pierādījumiem; iepazīstināt ar jaunām citu valstu vadlīnijām, standartiem un rekomendācijām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads studiju kursā. Kursa darba izstrādes prasības. Standarti LR.Lekcijas2.00auditorija
2Standartu veidi, to pielietojums, nozīme. Vienotā veselības nozares elektroniskā informācijas sistēma.Lekcijas1.00auditorija
3Profesiju standarti vecmātes praksē, sadaļas, nozīme.Lekcijas1.00auditorija
4Manipulāciju standartu veidi, nozīme, pielietojums veselības aprūpē un vecmātes praksē.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Standartizēta un personalizēta vecmātes prakse.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
6LEAN principi vecmātes praksē.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
7Vadlīniju veidi, nozīme, pielietojums vecmātes praksē.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
8Ārvalstu standarti, to salīdzinājums ar LR esošajiem standartiem saistībā ar vecmātes praksi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Literatūras analīze, diskusijas grupās, dalība seminārā, dokumentu analīzes sagatavošana atbilstoši tēmai.
Vērtēšanas kritēriji:
Studiju kursa laikā studējošie sagatavo trīs prezentācijas: manipulācijas standartu analīze, vadlīnijas analīze un kursa darba projekta prezentāciju, kas tiek vērtētas ar ieskaitīts/neieskaitīts. Tikai tie studējošie, kas iegūs trīs ieskaites, tiks pielaisti pie kursa darba aizstāvēšanas. Kursa darba vērtēšanai lieto 10 ballu sistēmu, vērtēšanai izmanto RSU Studiju reglamentā aprakstītos kritērijus. Studējoši izstrādā un aizstāv kursa darbu par kādu no LR un ārzemju standartu salīdzinājumu, atbilstoši savai specialitātei. Kursa darbs ir jāielādē e-vidē 5 darba dienas pirms aizstāvēšanas.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Kursa darbs)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie zinās un spēs aprakstīt standartu veidus vecmātes praksē, to izstrādāšanas principus, analīzes metodes un kritērijus.
Prasmes:Studējošie pratīs veikt standartu kritisku analīzi, balstoties uz kvalitātes kritērijiem un izmantojot atbilstošās analīzes metodes.
Kompetences:Spēs izvēlēties atbilstošu standartu kvalitatīvai sievietes un viņas ģimenes aprūpei, rūpējoties par sabiedrības seksuālo un reproduktīvo veselību, organizējot un vadot dzemdību palīdzību; spēs argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1LR Ārstniecības likums, LV", 167/168 (882/883), 01.07.1997.
2MK noteikumi Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, 28.09.2010.
3Galvenās vecmātes profesijas standarts.
4Vecmātes profesijas standarts
5Ministru kabineta noteikumi Nr.469 „Kārtība, kādā izstrādā, izvērtē, reģistrē un ievieš klīniskās vadlīnijas” 25.05.2010.
6Latvijas vecmātes ētikas kodekss
7Eiropas kopienu padomes vecmātes prakses darbību regulējošās direktīvas
Papildus literatūra
1Likumu terminu vārdnīca. - R., 1999.
2APPRAISAL OF GUIDELINES FOR RESEARCH & EVALUATION II
3BREASTFEEDING SUPPORT FOR MOTHERS AND FAMILIES DURING PREGNANCY AND BIRTH; A clinical practice guideline
4Health organization and management; Lean in Healthcare
Citi informācijas avoti
1LR normatīvie akti, kuri regulē vecmātes profesiju
2WHO handbook for guideline development, 2010.