Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Voldemārs Arnis
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne

Mērķis

Kvalifikācijas eksāmena mērķis ir pārbaudīt un izvērtēt studiju programmā apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences.

Priekšzināšanas

Sekmīgi nokārtoti visi studiju kursu pārbaudījumi studiju programmas “Veselības sporta speciālists” ietvaros.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju programmas apguves rezultātā studējošie būs apguvuši vispusīgas un specializētas fitnesa trenera profesijai atbilstošas faktu, teoriju, likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas un izpratni, kas ļaus:
1. Definēt ar cilvēka veselību, veselīgu dzīvesveidu un veselības sportu saistītus jēdzienus un nosaukt galvenos faktorus, no kuriem atkarīga cilvēka veselība;
2. Izklāstīt cilvēka fiziskās attīstības noteikšanas un novērtēšanas metodes, raksturot sporta un treniņu teorijas jomas un treniņu sistēmas;
3. Nosaukt veselības sporta un sacensību sporta galvenās funkcijas;
4. Pastāstīt par fiziskajām darbaspējām, to noteikšanu un novērtēšanu, faktoriem, kas ietekmē fiziskās darbaspējas;
5. Klasificēt un raksturot didaktikas metodes, pamatot didaktisko metožu izvēli dažādās sporta nodarbībās;
6. Pastāstīt par pedagoģisko principu ievērošanu, veidojot, organizējot un vadot treniņu programmas dažāda vecuma, dzimuma un fiziskās sagatavotības cilvēkiem;
7. Raksturot sporta pedagoģijas īpatnības, kustību mācīšanas likumsakarības un veselības sportā izmantojamos nodarbību veidus;
8. Izklāstīt fizisko aktivitāšu specifiku dažāda vecuma grupu cilvēkiem (bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un senioriem); pamatot fizisko vingrinājumu nozīmi veselības nostiprināšanā un slimību profilaksē;
9. Formulēt aptaukošanās cēloņus un ietekmi uz cilvēka veselību, izskaidrot fiziskās slodzes nozīmi un fizisko vingrinājumu pielietošanu aptaukošanās novēršanā;
10. Definēt ar pārpūli saistītus jēdzienus, nosaukt pārslodzes stadijas, izskaidrot tās cēloņus un raksturot tās izpausmes veidus;
11. Raksturot treniņu slodzi, noguruma simptomus pēc dažāda lieluma slodzēm, pārslodzi izraisošos un pastiprinošos iemeslus un akūtas pārslodzes profilaksi;
12. Raksturot prepatoloģiskos un patoloģiskos stāvokļus sportā, izskaidrot iemeslus un to profilakses iespējas;
13. Pastāstīt par fiziskām aktivitātēm sportistiem ar veselības novirzēm un par veselības stāvokļiem, kādos sporta nodarbības ir aizliegtas.

Prasmes

Studiju programmas apguves rezultātā studējošie spēs:
1. Noteikt cilvēka fizisko attīstību, organisma funkcionālās spējas un darbaspējas, fiziskās sagatavotības līmeni;
2. Novērtēt fiziskās slodzes atbilstību cilvēka vecumam, fiziskajai sagatavotībai un veselības stāvoklim;
3. Izveidot treniņu programmas dažāda vecuma cilvēkiem, atbilstoši viņu veselības stāvoklim, fiziskajai sagatavotībai un treniņa mērķiem;
4. Vadīt individuālas un grupu fitnesa nodarbības, pielietojot atbilstošas treniņu metodes un izvēloties piemērotākos vingrinājumus, slodzes apjomu un intensitāti;
5. Novērtēt klienta stāju un gaitu, ieteikt vingrinājums stājas un gaitas uzlabošanai;
6. Analizēt un izvērtēt treniņa procesa efektivitāti un veikt atbilstošas izmaiņas treniņa procesā.

Kompetences

Studiju programmas apguves procesā studējošie būs attīstījuši kompetences un spēs: formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas fitnesa trenera profesijā, atlasīt nepieciešamo informāciju, izvirzīt darbības prioritātes un strukturēt darba uzdevumus tā, lai to izpilde, izmantojot pieejamos resursus, iespējami īsākā laikā praktisku un izmērāmu rezultātu veidā uzlabotu fitnesa klubu klientu fizisko sagatavotību un veselības stāvokli; analizēt situācijas, argumentēt, loģiski noformulēt un izskaidrot savu viedokli, komunicēt ar dažādas kompetences un atšķirīgas pieredzes personām par profesionāliem jautājumiem; izstrādāt darbības plānu un rīcības taktiku, strādājot ar fitnesa klubu klientiem, kuriem ir veselības problēmas, vajadzības gadījumā saskaņot to ar ģimenes un sporta ārstiem, fizioterapeitiem; turpināt mācības, apgūt jaunas zināšanas un prasmes, pilnveidot savas kompetences, kas nepieciešamas pilnvērtīgai profesionālajai darbībai un personības pilnveidei.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists, VSS5Pirmais līmenisObligātsVoldemārs Arnis