Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Zane Tauriņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:28.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_082LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Sabiedrības vadībaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Zane Tauriņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas48
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Veselības aprūpē.
Mērķis:
Veidot izpratni par kvalitātes vadības sistēmu, principiem, pielietojumu pacientu aprūpē. Iepazīties ar jaunākajām atziņām un teorijām kvalitātes vadībā, to pielietojumu pacientu aprūpes pilnveidē. Veicināt teorētisko zināšanu pielietojumu praktiskā darbā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Izpratne par pamata jēdzieniem un terminoloģiju. Kvalitātes vadības sistēmas principi, ieguvumi ieviešot. Klients, tā vajadzību apzināšanaLekcijas2.00auditorija
2Izpratne par pamata jēdzieniem un terminoloģiju. Kvalitātes vadības sistēmas principi, ieguvumi ieviešot. Klients, tā vajadzību apzināšanaNodarbības2.00auditorija
3Procesu pieeja kvalitātes vadības sistēmas izveidē. Kvalitātes izmaksas. Kvalitātes standarti, to pārraudzības jomas, atšķirībasLekcijas2.00auditorija
4Procesu pieeja kvalitātes vadības sistēmas izveidē. Kvalitātes izmaksas. Kvalitātes standarti, to pārraudzības jomas, atšķirībasNodarbības2.00auditorija
5Kvalitātes vadītājs, prasības, kompetences. Kvalitātes vadības sistēmas dokumentācija, tās nozīme.Lekcijas2.00auditorija
6Kvalitātes vadītājs, prasības, kompetences. Kvalitātes vadības sistēmas dokumentācija, tās nozīmeNodarbības2.00auditorija
7Kvalitātes rādītāji, to mērīšana, analīzeLekcijas2.00auditorija
8Kvalitātes rādītāji, to mērīšana, analīzeNodarbības2.00auditorija
9Iekšējais kvalitātes audits, audita plānošana, norise, prasības auditoramLekcijas2.00auditorija
10Iekšējais kvalitātes audits, audita plānošana, norise, prasības auditoramNodarbības2.00auditorija
11Kvalitātes vadības sistēmas nemitīga pilnveidošana, korektīvās un preventīvās darbības, to efektivitātes analīzeLekcijas2.00auditorija
12Kvalitātes vadības sistēmas nemitīga pilnveidošana, korektīvās un preventīvās darbības, to efektivitātes analīzeNodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
- Iepazīties ar literatūru; - Iepazīties ar lekciju materiāliem, sagatavot jautājums; - Veikt patstāvīgi uzdevumus grupās; - Gatavot prezentāciju par uzdoto tēmu.
Vērtēšanas kritēriji:
Patstāvīgi sagatavots (70 %) un prezentēts (10 %) projekta pieteikums, spēja pamatot un argumentēt savu viedokli, atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem (10%), kā arī lekciju un nodarbību apmeklējums (10 %).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc studiju kursa apguves studējošie spēs izskaidrot pamata jēdzienus un terminoloģiju kvalitātes vadībā; spēs izvērtēt galvenās kvalitātes vadīšanas kompetences. Apzināsies kvalitātes vadītāja lomu un uzdevumus, kā arī iekšējā kvalitātes audita nozīmi sistēmas pilnveidošanā.
Prasmes:Pratīs identificēt uzņēmumā notiekošos procesus, spēs noteikt procesa kvalitātes kritērijus un pēc tiem izvērtēt procesu darbības efektivitāti. Pēc studiju kursa apgūšanas studējošie būs spējīgi patstāvīgi izstrādāt procesa aprakstu, analizēt un vērtēt sistēmas darbību, identificēs nepieciešamās korektīvās un preventīvās darbības.
Kompetences:Pēc studiju kursa apgūšanas studējošie būs spējīgi patstāvīgi izstrādāt procesa aprakstu, analizēt un vērtēt sistēmas darbību; identificēt nepieciešamās korektīvās un preventīvās darbības.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1D. Vasiļevska, Kvalitātes nodrošināšanas vadība. – R.: Juridiskā koledža, 2017, 234
Papildus literatūra
1Kvalitātes vadības sistēma 1: KVS pamati. R.: Biznesa partneri, 2002; 111
2Kvalitātes vadības sistēma 2: ISO 9001: 2000 prasību skaidrojums. R.: Biznesa partneri, 2003; 172
3Kvalitātes vadības sistēma 3: KVS iekšējais audits. R.: Biznesa partneri, 2004; 80
4Kvalitātes vadības sistēma 4: KVS izveidošana, ieviešana. R.: Biznesa partneri, 2005; 168
Citi informācijas avoti
1www.lka.lv
2www.lvs.lv
3www.iso.org
4www.asq.org
5www.efqm.org