Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Henrijs Kaļķis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne

Mērķis

Veidot studentiem izpratni par kvalitātes vadību, tās novērtēšanas metodēm, kvalitātes nodrošināšanas un pilnveidošanas sistēmu nepieciešamību, visaptverošās kvalitātes pārvaldības (TQM) principiem.

Priekšzināšanas

Pamata zināšanas uzņēmējdarbībā, cilvēkresursu vadībā, matemātikā, statistikā, mikroekonomikā.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti izpratīs kvalitātes vadības pamatprincipus, pārzinās kvalitātes vadīšanas metodes, to pielietošanu mūsdienu biznesa vidē dažādu biznesa procesu, struktūrvienību un organizāciju darbībā.

Prasmes

Studenti spēs patstāvīgi identificēt un novērtēt kvalitātes vadības problēmsituācijas, riskus, izvēlēties piemērotas kvalitātes vadīšanas metodes, veikt kvalitātes analīzi, aprēķināt kvalitātes izmaksas biznesa procesos, izvērtēt iegūtos rezultātus un interpretēt datu ticamību, spēs prezentēt iegūtos rezultātus rakstiski un mutiski nozares speciālistiem, sabiedrībai.

Kompetences

Studenti pratīs savas kompetences ietvaros zinātniski pamatot organizācijas kvalitātes vadīšanas nepieciešamību mūsdienu darba tirgū, spēs izstrādāt, ekonomiski pamatot un ieviest kvalitātes uzlabošanas risinājumus, pratīs loģiski noformulēt nepieciešamos organizācijas kvalitātes uzlabojumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sports un fitnesa vadība 6BakalaursObligāts
Veselības sports un fitnesa vadība 6BakalaursObligāts