Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ritma Rungule

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_140LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; BibliotēkzinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ritma Rungule
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Apgūts studiju kurss „Sociālo pētījumu metodes”.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar galvenajām kvalitatīvo pētījumu metodēm, iegūt izpratni par kvalitatīvajām metodēm un to būtiskajām atšķirībām no kvantitatīvajām metodēm. Kursa gaitā tiek veidota izpratne par kvalitatīvā pētījuma procesu un tā posmiem, par galvenajām kvalitatīvā pētījuma metodēm, kā arī par datu vākšanu un to analīzi kvalitatīvajā pētījumā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kvantitatīvā un kvalitatīvā pieeja socioloģiskajos pētījumos. Kvalitatīvā pētījuma specifika.Lekcijas1.00auditorija
2Kvalitatīvo pētījumu veidi: naratīva pētījums, etnogrāfisks pētījums, pamatojuma teorija (grounded theory), gadījuma izpēte (case study). Kvalitatīvā pētījuma norise un posmi.Lekcijas2.00auditorija
3Kvalitatīva pētījuma projekta izstrāde un apspriešana.Nodarbības1.00auditorija
4Datu ieguves metodes: dziļā intervija.Lekcijas1.00auditorija
5Fokusgrupas kā kvalitatīvo pētījumu metode. Metodes raksturīgās iezīmes. Fokusgrupu plānošana un pielietojums. Ietvertā novērošana (līdzdalības novērojums).Lekcijas2.00auditorija
6Dziļās intervijas posmi un norise. Studentu novadīto dziļo (mācību) interviju apspriešana.Nodarbības1.00auditorija
7Fokusgrupu diskusijas vadlīniju izstrāde. Novadīto fokusgrupu apspriešana.Nodarbības1.00auditorija
8Kvalitatīvā pētījuma datu analīze. Pētījuma rezultātu atspoguļošana un publicēšana. Pētniecības ētika. Zinātniskais stiprums.Lekcijas2.00auditorija
9Studentu grupu izstrādāto pētījuma projektu prezentācija.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kvantitatīvā un kvalitatīvā pieeja socioloģiskajos pētījumos. Kvalitatīvā pētījuma specifika.Lekcijas1.00auditorija
2Kvalitatīvo pētījumu veidi: naratīva pētījums, etnogrāfisks pētījums, pamatojuma teorija (grounded theory), gadījuma izpēte (case study). Kvalitatīvā pētījuma norise un posmi.Lekcijas1.00auditorija
3Kvalitatīva pētījuma projekta izstrāde un apspriešana.Nodarbības1.00auditorija
4Datu ieguves metodes: dziļā intervija.Lekcijas1.00auditorija
5Fokusgrupas kā kvalitatīvo pētījumu metode. Metodes raksturīgās iezīmes. Fokusgrupu plānošana un pielietojums. Ietvertā novērošana (līdzdalības novērojums).Lekcijas1.00auditorija
6Dziļās intervijas posmi un norise. Studentu novadīto dziļo (mācību) interviju apspriešana.Nodarbības1.00auditorija
8Kvalitatīvā pētījuma datu analīze. Pētījuma rezultātu atspoguļošana un publicēšana. Pētniecības ētika. Zinātniskais stiprums.Lekcijas1.00auditorija
9Studentu grupu izstrādāto pētījuma projektu prezentācija.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti kursa laikā darba grupās sagatavo pētījuma projektu, veic intervijas un fokusgrupu diskusijas. Līdzdalība praktiskajās nodarbībās ir obligāta (nepiedalīšanās gadījumā patstāvīgi jāizstrādā praktiskie darbi).
Vērtēšanas kritēriji:
Praktiskā darba un semināra darbu vērtējums – 50%, eksāmena atzīme – 50%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Apgūtas zināšanas par zinātnisko pieeju un zinātnes mērķiem sociālajās zinātnēs; kvalitatīvo metodoloģiju sociālajā pētījumā; kvalitatīvā pētījuma loģisko struktūru un dizainu; par kvalitatīvajām pētījuma datu ieguves un analīzes metodēm. Zināšanu pārbaude: tests.
Prasmes:Prot identificēt un pielietot praksē svarīgākās teorijas, jēdzienus, datu ieguves un analīzes metodes. Studenti prot izvēlēties pētījuma mērķim un uzdevumiem atbilstošas metodes. Prot izstrādāt pētījuma pieteikumu.
Kompetences:Studenti var veikt kvalitatīvo pētījumu atbilstoši kvalitatīvās metodoloģijas nosacījumiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Bogdan R., Taylor S. Introduction to Qualitative Research Methods. Wiley&Sons, 1984.
2Creswell John W., Qualitative Inquiry and Research Design. Choosing among Five Approaches. 2nd edition, SAGE Publications, 2007.
3Flick U. An Introduction to Qualitative Research, SAGE Publications, 2014
4Glaser B.G., Strauss A. The Discovery of Grounded Theory. Aldine De Gruynter, 1967.
5Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Raka, 2011.
6Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Raka, 2004.
7Kvale S. Interviews. An introduction to Oualitative Research Interviewing. SAGE Publications, 1996.
8Miller. R.L. Researching Life Stories and Family Histories. GB: SAGE Publications, 2000
9Silverman D. Interpreting Qualitative Data. SAGE Publications, 2014
Papildus literatūra
1Briggs. C.L. Learning how to ask. A sociolinguistic appraisal of the role of the interview in social science research. USA:Cambridge University Press, 1986.
2Ragin Ch.C. Constructing Social Research. Pine Forge Press, 1994.
3Riessman. K.K.Narrative analysis. GB: Sage publications, 1993.
4Roberts. B. Biographical Research. GB: Open University Press, 2000.
5The testimony of lives : narrative and memory in post-Soviet Latvia / Vieda Skultans. London ;New York : Routledge, 2005.
Citi informācijas avoti
1Raksti zinātniskajos žurnālos - Qualitative Research, Qualitative Inquiry u.c.