Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Normunds Gūtmanis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:03.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_038LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Ekonomika; StatistikaMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Normunds Gūtmanis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, 2 D, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Kursa apguvei studentiem nepieciešamas priekšzināšanas matemātikā, makroekonomikā un mikroekonomikā.
Mērķis:
Sniegt zināšanas par biežāk lietotajām kvantitatīvajām metodēm ekonomiska rakstura problēmu risināšanai un pamatprasmes kvantitatīvo metožu pielietošanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Svarīgākās kvantitatīvās metodes ekonomikāLekcijas1.00auditorija
2Kvantitatīvo metožu lietošanas mērķisLekcijas1.00auditorija
3Kvantitatīvo metožu lietošanas sfērasLekcijas1.00auditorija
4Modeļa jēdziens un ekonomiski matemātiskie modeļiLekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
5Lēmumu pieņemšanas process un kvantitatīvās metodesLekcijas1.00auditorija
6Kvantitatīvo metožu lietojums lēmumu pieņemšanas procesāLekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Svarīgākās kvantitatīvās metodes ekonomikāLekcijas1.00auditorija
2Kvantitatīvo metožu lietošanas mērķisLekcijas1.00auditorija
4Modeļa jēdziens un ekonomiski matemātiskie modeļiLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Kvantitatīvo metožu lietojums lēmumu pieņemšanas procesāLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošie patstāvīgo darbu veic gan grupās, gan individuāli – tiek sagatavotas aptaujas anketas par maģistra darba tematu, tiek gatavotas prezentācijas, veikts darbs ar literatūru – izpēte un analīze, gatavošanās semināra darbiem un eksāmenam.
Vērtēšanas kritēriji:
Aptaujas anketa atbilstoši maģistra darba tematam, kas parāda studējošā spējas orientēties nozares informācijā (20%), prezentāciju vērtējums (30%) un eksāmena darba vērtējums (50%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Kursa apguves rezultātā studējošie gūst zināšanas un pārskatu par kvantitatīvās analīzes un datu apstrādes metodēm, kā arī par šo datu izmantošanu uzņēmējdarbībā ekonomiski pamatotu lēmumu pieņemšanā.
Prasmes:Kursa apguves rezultātā studējošie iegūst prasmes veikt kvantitatīvo analīzi un datu apstrādi uzņēmējdarbībā tirgus apstākļos.
Kompetences:Kursa apguves rezultātā studējošie prot praktiski lietot iegūtās zināšanas par kvantitatīvo analīzes metožu izmantošanu un datu analīzi.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Počs R. Kvantitatīvās metodes ekonomikā un vadīšanā. Rīga, RTU, 2003. g.
2Kļaviņš D. Optimizācijas metodes ekonomikā I,II. Rīga, Datorzinību centrs, 2003. g.
3Goša Z. Statistika. Rīga, 2003.g.
4Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā.Rīga, Datorzinību centrs, 2003.g.
5Hair, J. F. et al., Multivariate Data Analysis, Upper Saddle River, NJ [u.a.], Pearson Prentice Hall, 2010.
Papildus literatūra
1Burton Gl., Caroll G., Wall St. Quantitative Methods for Business and Economics. 2hd Ed., 2002.
2Croft T., Burton Gl., Myddelton D.R., Morris Cl., Barrow M. Quantitative Methods. 2004.
3Walters D.W., Walters D.J. Quantitative Methods for Business.Pearson Education, 2008.
4Curwin J., Slater R. Quantitative Methods for Business Decisions. 2008.
5Swift, L., Piff, S. Quantitative Methods for Business, Management and Finance. Hampshire: Palgrave Macmillan. 812 p, 2010
6Blair, E., R. Czaja and J. Blair, Designing Surveys: A Guide to Decisions and Procedures, Thousand Oaks, Calif, SAGE, 2014.