Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ingus Skadiņš

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:29.03.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:BUMK_057LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ingus Skadiņš
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Juta Kroiča
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, bmkatrsu[pnkts]lv, bmkatrsu[pnkts]lv, +371 67061584
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Lai sekmīgi apgūtu paredzēto studiju kursu, studentiem nav nepieciešamas priekšzināšanas.
Mērķis:
Parādīt akadēmiskā procesa gaitas Rīgas Stradiņa universitātē, iepazīstinot studentus gan ar pašu universitātes administratīvo un teritoriālo struktūru, iekšējiem kārtības noteikumiem un etiķeti. Parādīt atšķirības starp mācīšanos vidusskolā un studijām universitātē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Laika menedžments studiju procesā. Ētiskie studiju procesa aspekti. Studiju procesa organizācija Dzirciema ielā 16.Nodarbības1.00auditorija
2RSU studiju reglaments un iekšējās kārtības noteikumi. Mācīšanās metodes. Studiju procesa organizācija Anatomijas un antropoloģijas institūtā.Nodarbības1.00auditorija
3Informācijas tehnoloģiju risinājumi mācīšanās procesā.Nodarbības1.00auditorija
4Rīgas Stradiņa universitātes administratīvā pārvaldība.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Darbs semināros.
Vērtēšanas kritēriji:
Piedalīšanās semināru diskusijās, zināšanu pārbaudes darbi saskaņā ar normatīvi apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students zinās kā plānot savu laiku studiju procesā, spēs ievērot laika limitus pārbaudījumu kārtošanā. Zinās, kādas mācību metodes ir jāizmanto. Zinās RSU studiju reglamentu un iekšējās kārtības noteikumus.
Prasmes:Students pratīs orientēties RSU preklīniskajās bāzēs, un jautājumu gadījumā zinās pie kā griezties, lai saņemtu atbildes. Pratīs izmantot IT risinājumus studiju laika plānošanā.
Kompetences:Sociālās uzvedības un saskarsmes kompetences – spēs komunicēt ar studentiem un docētājiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Rīgas Stradiņa universitātes iekšējās kārtības noteikumi.
2Rīgas Stradiņa universitātes studiju reglaments
Citi informācijas avoti
1RSU bibliotēkas materiāli un resursi. Citi interneta avoti.