Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Aija Zilvestre

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:12.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_027LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aija Zilvestre
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Latviešu un angļu valodas alfabēts.
Mērķis:
Apgūt zināšanas un prasmi pareizi lasīt, rakstīt, veidot, skaidrot, atpazīt, klasificēt, kā arī lietot anatomijas un klīniskos terminus; integrēt latīņu valodas zināšanas citu studiju kursu apguvē un zinātniskajā darbā; izmantot iegūtās zināšanas profesionālajā darbībā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kursa ievads. Latīņu valodas alfabēts. Fonētika.Nodarbības1.00auditorija
2Vārdu morfoloģija. Zilbe. Vārdu dalīšana zilbēs. Īsa un gara zilbe. Uzsvars.Nodarbības1.00auditorija
3Lietvārdu pārskats, to deklinācijas, lietvārdu locīšana N., G. sg. un pl. formās. I, II, IV un V deklinācijas lietvārdi. Anatomijas terminu struktūra – lietvārds + nesaskaņotais apzīmētājs (lietvārds + lietvārds ģenitīva locījumā).Nodarbības1.00auditorija
4III deklinācijas lietvārdi, to locīšana N., G. sg. un pl. formās. Anatomijas termini ar nesaskaņoto apzīmētāju (lietvārdu ģenitīvā).Nodarbības1.00auditorija
5Īpašības vārdu pārskats, to iedalījuma grupas. Īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes. Anatomijas terminu struktūra – lietvārds + saskaņotais apzīmētājs (lietvārds + īpašības vārds).Nodarbības1.00auditorija
6Anatomijas terminu ar saskaņoto apzīmētāju (ar īpašības vārdu) veidošana, tulkošana, analīze, locīšana.Nodarbības1.00auditorija
7Anatomijas terminu ar saskaņoto apzīmētāju (ar īpašības vārdu) veidošana, tulkošana, analīze, locīšana.Nodarbības1.00auditorija
8Anatomijas terminu veidošanas ar nesaskaņoto apzīmētāju (lietvārdu G.) un saskaņoto apzīmētāju (īpašības vārdu) atkārtošana; terminu analīze un skaidrošana.Nodarbības1.00auditorija
9Tiešsaistes Testum primum par anatomijas terminoloģiju.Nodarbības1.00auditorija
10Klīniskie termini, to uzbūve un veidošana, analīze, skaidrošana. I deklinācijas lietvārdi. Latīņu un grieķu valodas ekvivalenti. Spārnotie teicieni.Nodarbības1.00auditorija
11Klīniskie termini. II deklinācijas vīriešu dzimtes lietvārdi. Latīņu un grieķu valodas ekvivalenti. Spārnotie teicieni.Nodarbības1.00auditorija
12Klīniskie termini. II deklinācijas nekatrās dzimtes lietvārdi. Latīņu un grieķu valodas ekvivalenti. Spārnotie teicieni.Nodarbības1.00auditorija
13Klīniskie termini. III deklinācijas vīriešu dzimtes lietvārdi. Latīņu un grieķu valodas ekvivalenti. Spārnotie teicieni.Nodarbības1.00auditorija
14Klīniskie termini. III deklinācijas sieviešu dzimtes lietvārdi. Latīņu un grieķu valodas ekvivalenti. Spārnotie teicieni.Nodarbības1.00auditorija
15Klīniskie termini. III deklinācijas nekatrās dzimtes lietvārdi. Latīņu un grieķu valodas ekvivalenti. Spārnotie teicieni.Nodarbības1.00auditorija
16Klīniskās terminoloģijas atkārtošana pirms tiešsaistes Testum secundum/finale. Informācija par studentu himnu ,,Gaudeamus".Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Saskaņā ar tematisko plānu studējošais apgūst lietvārdu, īpašības vārdu vokabulārās formas, locījumu galotnes, lietvārdu, īpašības vārdu priedēkļus un izskaņas; latīņu un grieķu valodas ekvivalentus; regulāri pilda mājas darbus par katru izņemto tēmu, kā arī elektroniskos pašpārbaudes uzdevumus un testus; strādā ar vārdnīcām, papildmateriāliem un internetu, terminu dziļākai izpratnei.
Vērtēšanas kritēriji:
Apmeklējums (obligāts), līdzdalība un atbilžu kvalitāte praktiskajās nodarbībās, laikus un kvalitatīvi izpildīti patstāvīgie darbi; sekmīgi uzrakstīti 2 tiešsaistes testi (t.i., katrā no tiem savācot vismaz 55% vai 4 balles pēc vērtējumu skalas pareizo atbilžu), tajos pārbauda lietvārdu un īpašības vārdu zināšanas, prasmi veidot vārdu saskaņojumu, identificējot vārdus un lietojot pareizas galotnes; prasmi pareizi rakstīt, skaidrot un klasificēt terminus. Kursu nobeidz ar eksāmenu (atzīme ir tiešsaistes testu vidējais vērtējums).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais zinās: • definēt medicīnas terminoloģijas izrunas un rakstības pamatlikumus; • identificēt latīņu un grieķu cilmes vārdus, kā arī priedēkļus un izskaņas jaunu vārdu darināšanai; • nosaukt klīniskās terminoloģijas grieķu cilmes terminelementus un izskaidrot to nozīmi; • nosaukt un interpretēt likumus par anatomijas un klīnisko terminu skaidrošanu, veidošanu un lietošanu.
Prasmes:Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studējošais pratīs: • pareizi lasīt, rakstīt un lietot medicīnas terminus; • identificēt un klasificēt anatomijas un klīniskos terminus; • veidot un skaidrot anatomijas un klīniskos terminus; • klasificēt un salīdzināt medicīnas terminus; • interpretēt un lietot latīņu „spārnotos” teicienus.
Kompetences:Pēc studiju kursa apguves studējošais spēs pareizi lietot anatomijas un klīniskos terminus mācību situācijās un profesionālajā darbībā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1„Mācību līdzeklis latīņu valodā”, RSU, 2018.
Papildus literatūra
1K. Rudzītis „Terminologia medica: latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca” pārstrādāts un papildināts izdevums; Rīga, Nacionālais apgāds 2003.-2005.
2A. Zilvestre. ”Latīņu-latviešu valodas vārdnīca medicīnas studijām” RSU, 2016., (e-studijās)
3A. Zilvestre ”Latviešu-latīņu valodas vārdnīca medicīnas studijām” RSU, 2016., (e-studijās)
4,,Latīņu-latviešu-angļu valodas vārdnīca medicīnas studijām" RSU, 2011., (e-studijās)
Citi informācijas avoti
1A.Kalme „Per aspera ad astra” - Latīņu spārnotie teicieni, Zvaigzne ABC, 2008.
2Interneta resursi:
3http://www.tezaurs.lv/
4http://www.unifr.ch/ifaa/Public/EntryPage/ShowTA98LA.html
5http://en.pons.com
6https://en.wiktionary.org/wiki/Latin
7http://www.freedict.com/onldict/lat.html
8http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Latin+name
9http://ablemedia.com/ctcweb/showcase/wordsonline.html