Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Viktorija Pogodina

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_082LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Valsts tiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Viktorija Pogodina
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas.
Mērķis:
Sniegt priekšstatu par dažādu sabiedrības dzīves regulu, valsts, sabiedrības iedalījuma un juridiskā statusa, tiesību nozaru, institūtu un tiesu vēsturisko ģenēzi un attīstību līdz pat jaunākajiem laikiem, apzināt galvenos faktus Latvijas un ārvalstu tiesību vēsturē, svarīgākos tiesību pieminekļus un avotus un izprast Latvijas un ārvalstu tiesību attīstības vēsturisko procesu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Latvijas tiesību vēstures priekšmets. Pirmie valstiskie veidojumi un tiesības Latvijas teritorijā. Livonijas valstiskā iekārta un tiesības 13. – 15. gs. (sociālais, politiskais un tiesiskais aspekts).Lekcijas1.00auditorija
2Vispārējs vēstures un tiesību vēstures pārskats par Latvijas teritorijas atrašanos Polijas, Zviedrijas un Krievijas sastāvā 10. gs. – 1918. g.Lekcijas1.00auditorija
3Tiesības pirmajos valstiskajos veidojumos un Livonijā 13. – 15. gs. Tiesības laikā, kad Latvijas teritorijas atradās Polijas, Zviedrijas un Krievijas sastāvā 10. gs. – 1918. g. (grupu darbs).Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Pirmais pasaules karš. Zemnieku, kā šķiras, stāvoklis laika gaitā līdz neatkarīgas valsts izveidei. „Iskolata republika” – jēdziens, tiesiskais regulējums, attīstība. Vispārējs pārskats par Latvijas republikas rašanos, neatkarīgas valsts pastāvēšanu. Latvijas Republikas nacionālās sistēmas attīstība.Lekcijas1.00auditorija
5Latvijas Republikas parlamentārais posms. Agrārā reforma – virzība, problēmjautājumi, tiesiskais regulējums. Nacionālās sistēmas izveides pamati un pēctecība – kopīgais un atšķirīgais ar normatīvajiem aktiem, kuri pastāvējuši līdz 1918. g. Vispārējs pārskats par parlamentārā posma norietu – K. Ulmaņa apvērsums.Lekcijas1.00auditorija
6K. Ulmaņa apvērsums un autoritārā laika tiesību sistēma (1934. – 1940. g.) II Pasaules karš.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
7Padomju un vācu okupācijas periods Latvijā. II Pasaules karš, pārvalde, normatīvais regulējums Latvijas teritorijā. Latvijas iekļaušana Padomju Savienības sastāvā – PSRS posms. Tiesību sistēma, normatīvā bāze, administratīvā pārvalde.Lekcijas1.00auditorija
8Latvijas iekļaušana Padomju Savienības sastāvā – PSRS posms. Tiesību sistēma, normatīvā bāze, administratīvā pārvalde.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
9PSRS pastāvēšanas beigas – tiesiskie, ekonomiskie, sociālie un citi aspekti. Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana, tās nozīme. 1990.g. 4.maija deklarācijas starptautiskie un iekšpolitiskie aspekti.Lekcijas1.00auditorija
10Latvijas valstiskuma un tiesību sistēmas atjaunošana, izveidošana un attīstība pēc neatkarības atgūšanas. Publisko un privāttiesību normatīvo aktu analīze.Lekcijas1.00auditorija
11Latvijas valstiskuma un tiesību sistēmas atjaunošana, izveidošana un attīstība pēc neatkarības atgūšanas.Lekcijas1.00auditorija
12Publisko un privāto tiesību attīstība, tiesību vēstures terminu skaidrojumi, kā arī pārvaldes tiesību un iedzīvotāju sociālā stāvokļa regulējošie tiesību akti Latvijas vēsturē no pirmajiem valstiskajiem veidojumiem līdz mūsdienām.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Latvijas tiesību vēstures priekšmets. Pirmie valstiskie veidojumi un tiesības Latvijas teritorijā. Livonijas valstiskā iekārta un tiesības 13. – 15. gs. (sociālais, politiskais un tiesiskais aspekts).Lekcijas1.00auditorija
4Pirmais pasaules karš. Zemnieku, kā šķiras, stāvoklis laika gaitā līdz neatkarīgas valsts izveidei. „Iskolata republika” – jēdziens, tiesiskais regulējums, attīstība. Vispārējs pārskats par Latvijas republikas rašanos, neatkarīgas valsts pastāvēšanu. Latvijas Republikas nacionālās sistēmas attīstība.Lekcijas1.00auditorija
5Latvijas Republikas parlamentārais posms. Agrārā reforma – virzība, problēmjautājumi, tiesiskais regulējums. Nacionālās sistēmas izveides pamati un pēctecība – kopīgais un atšķirīgais ar normatīvajiem aktiem, kuri pastāvējuši līdz 1918. g. Vispārējs pārskats par parlamentārā posma norietu – K. Ulmaņa apvērsums.Lekcijas1.00auditorija
10Latvijas valstiskuma un tiesību sistēmas atjaunošana, izveidošana un attīstība pēc neatkarības atgūšanas. Publisko un privāttiesību normatīvo aktu analīze.Lekcijas1.00auditorija
12Publisko un privāto tiesību attīstība, tiesību vēstures terminu skaidrojumi, kā arī pārvaldes tiesību un iedzīvotāju sociālā stāvokļa regulējošie tiesību akti Latvijas vēsturē no pirmajiem valstiskajiem veidojumiem līdz mūsdienām.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga rakstu darbu sagatavošana pēc nodarbībās norādītajiem tematiem un izvirzītajām prasībām – sagatavot eseju (apkopojumu) (2 –3 lpp. tīrā teksta, Wp 12 punkti, 1,5 space) par kādu konkrētu publisko vai privāto tiesību jomu Latvijas teritorijā laika posmā no 10. gs. – 1918. g. vai 1918. – 2019. g. (Piemēram, „Laulību tiesības Latvijas teritorijā no 10. gs. – 1918. g.” vai „Krimināltiesības Latvijas teritorijā no 1918. – 2019. g.”), patstāvīga norādītās vēsturiskās literatūras studēšana, patstāvīga prezentācijas sagatavošana par izvēlēto tēmu, kontroldarbs kursa gaitā apgūtās vielas pārbaudei.
Vērtēšanas kritēriji:
Eksāmens – 25%, patstāvīgais darbs – 25%, darbs nodarbībās – 25%, referāts – 25%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Izpratne par Latvijas valsts un tiesību attīstības saistību ar sociālajiem, politiskajiem, ekonomiskajiem u.c. procesiem sabiedrībā.
Prasmes:Prot analizēt, salīdzināt un strādāt ar dažādiem tiesību pieminekļiem, zinātnisko un juridisko literatūru, prot analizēt dažādas vēsturiskās valsts, sabiedrības un tiesību attīstības likumsakarības, prot saskatīt problēmjautājumus un to risinājumus, izprot Latvijas nacionālo tiesību sistēmu kā Kontinentālās tiesību saimes sastāvdaļu, prot atrast saistību starp pagātni un tagadni.
Kompetences:Spēj orientēties mūsdienu jaunākajās tiesību aktualitātēs un to vēsturiskajās likumsakarībās, spēj izstrādāt zinātnisko darbu, izklāstot savu viedokli, to pamatojot, izvirzot jaunas idejas, spēj paplašināt savu redzesloku un vispārināt vēsturiskās zināšanas sasaistot tās ar mūsdienu tiesību sistēmu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Kalniņš V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture. I d. - Rīga: Zvaigzne, 1972.
2Kalniņš V., Apsītis Rīga Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture. II d. - Rīga: Zvaigzne, 1980.
3Latvijas tiesību vēsture (1914 - 2000): Mācību grāmata juridiskajām augstskolām un fakultātēm. - Rīga: LU žurnāla "Latvijas vēsture" fonds, 2000.
4Latvijas tiesību avoti. Teksti un komentāri. Seno paražu un Livonijas tiesību avoti 10.gs. I6.gs. I sēj. / Prof. E.Meļkišared. Autori J.Lazgiņš, V.Blūzma., S.Osipova. - R., 1998.
5Kalniņš V. Kurzemes hercogistes valsts iekārta un tiesības (1561. - 1795.). Mācību līdzeklis. -R.:LVU, 1963.
6Lazdiņš J. Baltijas zemnieku privāttiesības (XIX gs.). R.: Biznesa augstskola Turība, 2000.
7Pleps J., Lazdiņš J., Kučs A., Kusiņš A. Latvijas valsts tiesību avoti. Valsts dibināšana - neatkarības atjaunošana. Dokumenti un komentāri. R.: Tiesu namu aģentūra, 2015.
8Apsitis R., Birziņa L., Grīnbergs O. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture (1917. - 1970.)- -R.: Zvaigzne, 1970.
91990.gada 4.maija Latvijas Neatkarības deklarācija: starptautiskie un iekšpolitiskie aspekti. R.: LU Akadēmiskais apgāds. 2011
10Latvijas valsts un tiesību vēsture : Palīgs studiju kursa apguvē. - Rīga : P&K, 2000
Papildus literatūra
1Švābe A. Latvijas tiesību vēsture. Pēc 193 L/32. m.g. Latvijas Universitātē lasītām lekcijām atreferējis stud. iur. A.Sīrons. l daļa- Rīga; LU Studentu padomes grāmatnīca, 1932.
2Švābe A. Latvijas tiesību vēsture. Pēc 1932./33. m.g. Latvijas Universitātē lasītām lekcijām atreferējis stud. iur. A.Sīrons. 2.daļa. - Rīga: LU Studentu padomes grāmatnīca, 1933.
3Švābe A. Latvijas tiesību vēsture. Pēc 1932./33. m.g. LU lasītām lekcijām atreferējis stud. iur A.Sīrons. 3.daļa. - Rīga: Latvijas Universitātes Studentu padomes grāmatnīca, 1934.
4Strods H. Kurzemes kroņa zemes un zemnieki 1795. - 1861. — Rīga: Zinātne, 1987.
5Ābers В. Latvijas tiesību vēsture. Pēc doc. B.Ābera 1938./39.g. lekcijām. - Rīga: b.v.
6Ābers В. Vidzemes zemnieku stāvoklis 19.gs. pirmajā pusē. - R.: Gulbis, 1936.
7Balodis A. Latvijas un latviešu tautas vēsture. – R.: [b.i.], 1991.
8Brežgo B. Latgales zemnieki pēc dzimtbūšanas atcelšanas, 1961. - 1914. - R.: LVI, 1954.
9Padomju tiesības / V. Paegles red. - R.: Zvaigzne, 1987.
10Padomju tiesības/ V. Millera, E. Meļķiša red.- R.: Zvaigzne, 1978.
11Švābe A. Kurzemes muižas tiesības. R.: Gulbis, 1933.
12Švābe A. Livonijas senākās bruņinieku tiesības. - R.: Gulbis, 1932.
13Švābe A. Pagasta vēsture. - R.:Roze, 1926.
14Zemzaris T. Vilkaču prāvas Vidzemē. - R.: Gulbis, 1939
15Калнынь В. Очерки истории государства и права Латвии в X - XIX веках. - Р.: Звайгзне, 1980
16Nepārtrauktības doktrīna Latvijas vēstures kontekstā. R.: LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2017.
17Švarcs F. (Schwartz P.) Latvijas 1937.gada 28.janvāra Civillikums un tā rašanās vēsture. R.: Tiesu namu aģentūra, 2011.
181933.gada 24.aprīļa Sodu likums ar likumdošanas motīviem un sīkiem komentāriem. R.: Limited Company, SIA, 2016.
19Čakste K. Civilprocess. R.: Limited Company, SIA, 2016.
20Ducmanis K. Iz Baltijas provinču tiesībām. R.: Limited Company, SIA, 2016.
21Bukovskis V. Civīlprocesa mācības grāmata. R.: 2015 Limited Company, SIA, 2015
22Latvijas Satversmes Sapulces stenogrammu izvilkums (1920 – 1922). Latvijas Republikas Satversmes projekta apspriešana un apstiprināšana. R.: Tiesu namu aģentūra, b.g.
23Tieslietu Ministrijas Vēstnesis (1920 - 1940) 11.sējums: 1932. R.: Tiesu namu aģentūra, 2004
24Tieslietu Ministrijas Vēstnesis (1920 - 1940) 8. sējums: 1929. R.: Tiesu namu aģentūra, 2004
25Tieslietu Ministrijas Vēstnesis (1920 - 1940) 9. sējums: 1930. R.: Tiesu namu aģentūra, 2004
26Tieslietu Ministrijas Vēstnesis (1920 - 1940) 7. sējums: 1928. R.: Tiesu namu aģentūra, 2004
27Tieslietu Ministrijas Vēstnesis (1920 - 1940) 10. sējums: 1931. R.: Tiesu namu aģentūra, 2004
28Tieslietu Ministrijas Vēstnesis (1920 - 1940) 6. sējums: 1927. R.: Tiesu namu aģentūra, 2003
29Spekke A., Latvijas vēsture. R.: Jumava. 2003, 2008.
Citi informācijas avoti
1Osipova S., Vēsture, tiesību vēsture un nacionālā identitāte Latvijā XX gadsimtā. Jurista vārds 2009.gada 17.novembris, Nr. 46 (589).
2Blūzma V., Latvijas konstitucionālo tiesību vēstures teorētiskās problēmas. Jurista vārds 2008.gada 10.jūnijs, Nr. 22 (527).
3Osipova S., Latvijas Republikas konstitucionālā identitāte Satversmes tiesas spriedumos. Jurista vārds 2018.gada 3.jūlijs, Nr. 27 (1033).
4Ziemele I., Valsts pēctecība un pilsonības un bezvalstniecības jautājumi. Jurista vārds 2018.gada 8.maijs, Nr. 19 (1025).
5Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālās bibliotēkas katalogs (laikraksti, attēli, kartes u.c.)
6Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters - 2,papildin. izd. - P Divergens, 2001