Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Henrijs Kaļķis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.12.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_133LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadībaMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Henrijs Kaļķis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, C-215, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)7Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas14
Nodarbības (numurs)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas14
Kopā kontaktstundas28
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas22
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Informātikā.
Mērķis:
Sniegt studentiem priekšzināšanas lietotājiem draudzīgā un intuitīvā mobilo aplikāciju un citu platformu dizaina veidošanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Dizaina vēsture.Lekcijas1.00auditorija
2Logo izveide biznesa idejai.Nodarbības1.00auditorija
3Lietotājsaskarnes pamatprincipi.Lekcijas1.00auditorija
4Dažādu aplikāciju lietotājsaskarņu salīdzinājums.Nodarbības1.00auditorija
5Lietotājsaskarne no lietotāja puses.Lekcijas1.00auditorija
6Biznesa idejas lietotājsaskarnes skice.Nodarbības1.00auditorija
7Lietotājsaskarnes izveides programmatūras.Lekcijas1.00auditorija
8Savas biznesa idejas lietotājsaskarnes skices uzlabošana.Nodarbības1.00auditorija
9Lietotājsaskarne no praktiskās puses.Lekcijas1.00auditorija
10Biznesa idejas logo un skices pilnveidošana un attīstīšana.Nodarbības2.00auditorija
11Lietotājsaskarne kā būtiskākā produkta sastāvdaļa.Lekcijas1.00auditorija
12Dažādi lietotājsaskarnes piemēri.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Dizaina vēsture.Lekcijas1.00auditorija
2Logo izveide biznesa idejai.Nodarbības1.00auditorija
3Lietotājsaskarnes pamatprincipi.Lekcijas1.00auditorija
4Dažādu aplikāciju lietotājsaskarņu salīdzinājums.Nodarbības1.00auditorija
6Biznesa idejas lietotājsaskarnes skice.Nodarbības1.00auditorija
7Lietotājsaskarnes izveides programmatūras.Lekcijas1.00auditorija
8Savas biznesa idejas lietotājsaskarnes skices uzlabošana.Nodarbības1.00auditorija
9Lietotājsaskarne no praktiskās puses.Lekcijas1.00auditorija
10Biznesa idejas logo un skices pilnveidošana un attīstīšana.Nodarbības1.00auditorija
12Dažādi lietotājsaskarnes piemēri.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Projekta izstrāde – savas mobilās aplikācijas lietotnes dizainēšana (interface) radīšana, situācijas analīze saistībā ar mobilo aplikāciju radītājiem Rovio, Supercell. Veic padziļinātu dažādu telefona aplikāciju lietotājsaskarnes analīzi.
Vērtēšanas kritēriji:
Akumulētā atzīme un gala darbs – eksāmens. Akumulēto atzīmi procentuāli veido: aktivitāte semināros (35%); mājas darbi (35%); eksāmens (30%). Ja nav iesniegti visi rakstu darbi, tad pasniedzējam ir tiesības studentu nepielaist pie eksāmena līdz tam brīdim, kad tiks iesniegti visi rakstu darbi, bet ne vēlāk kā līdz 1. janvārim I semestrī. Darbi, kuros tiks konstatēts plaģiāts vai citu studentu darbu izmantošana, tiks novērtēti ar 0. Par plaģiātu students var saņemt Rektora rājienu vai var būt atskaitīts no studējošo skaita. Dažādu neatļautu palīglīdzekļu izmantošanas eksāmenos gadījumā, eksāmena darbs tiks novērtēts ar 0 bez iespējām kārtot eksāmenu atkārtoti.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti beidzot šo kursu spēs: • izskaidrot ar lietotājsaskarni saistītos terminus; • novērtēt dažādu aplikāciju un programmu lietotāju interfeisa ērtumu; • definēt, kas ir nepieciešams programmu intuitīvai un veiksmīgai lietotājsaskarnes radīšanai; • salīdzināt dažādu programmu un aplikāciju lietotājsaskarnes.
Prasmes:Studenti beidzot šo kursu pratīs: • atrast un apkopot būtiskākās un aktuālākas lietotājsaskarnes īpašības un trendus; • lietot dažādus ar lietotājsaskarni saistītus jēdzienus un terminus; • veikt nepieciešamos priekšdarbus, lai izveidotu intuitīvu lietotājsaskarni jebkuram interesentam; • atlasīt būtiskāko par ideju, lai tā nepazaudētu savu identitāti, taču tajā pašā laikā radot klientam draudzīgu lietotājsaskarni.
Kompetences:Studenti pēc šī kursa: • Spēj noformulēt organizācijai izvēlētajam produktam/ pakalpojumam nepieciešamo aplikāciju/ mājaslapu/ programmu interfeisa dizainu; • var kritiski analizēt un uzlabot dažādu organizāciju jau esošās aplikāciju lietotājsaskarnes; • brīvi var radīt savu lietotājsaskarnes interfeisa skici; • brīvi var noformulēt, kas ir lietotājsaskarne un kādai tai ir jābūt.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Garrett J.J., The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond (2nd Edition) (Voices That Matter), 2010.g., New Riders
2Tidwell J., Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design, 2011.g., O'Reilly Media.
3Risch M., Functionality and Graphical User Interface Design Patents, 2014.g., Stanford Technology Law Review, vol. 17, p. 53 (2014)
4Sendpoints.GUI: Graphical User Interface Design, 2015.g. Sendpoints
Papildus literatūra
1Levy J., UX Strategy: How to Devise Innovative Digital Products that People Want, 2015.g., O'Reilly Media
2N. Eyal, Hooked: How to Build Habit-Forming Products, 2014.g., Portfolio
3McKay M., UI is Communication: How to Design Intuitive, User Centered Interfaces by Focusing on Effective Communication, 2013.g., Morgan Kaufmann
4Weinschenk S., 100 Things Every Designer Needs to Know About People (Voices That Matter), 2011.g., New Riders
5Cooper A., Reimann R., Cronin D., About Face: The Essentials of Interaction Design, 2014.g., Wiley
Citi informācijas avoti
1goodui.org
2www.medium.com
3www.99design.com