Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Valdis Savickis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:10.06.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_083LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Tiesību teorija un vēstureMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Valdis Savickis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)1Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)1Kopā nodarbību kontaktstundas1
Kopā kontaktstundas5
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ievads civiltiesībās.
Mērķis:
Aplūkojot lietu tiesību institūtu tiesisko regulējumu, sniegt iespēju studentiem gūt zināšanas par svarīgākajiem lietu tiesību jautājumiem; attīstīt prasmi risināt (gan studentam patstāvīgi, gan grupās) dažādas liettiesiska rakstura problēmsituācijas, piemērojot atbilstošas tiesību normas, tiesu praksi (judikatūru); veicināt izpratni par lietu tiesību normu iztulkošanas īpatnībām un praktisko piemērošanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievadjautājumi par studiju kursa nozīmi, prasībām. Lietu tiesību jēdziens/raksturojums. Lietas un to klasifikācija.Lekcijas4.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Valdījums. Īpašums. Īpašuma iegūšana un izbeigšanās. Pamati/veidi.Lekcijas4.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Aprobežojumi, kas attiecas uz īpašumu visā tā apjomā (kopīpašums). Pirmpirkuma un izpirkuma tiesības.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Īpašuma atsavināšanas tiesības aprobežojumi. Īpašuma lietošanas tiesības aprobežojumi. Servitūti. Reālnasta. Ķīlas tiesība.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievadjautājumi par studiju kursa nozīmi, prasībām. Lietu tiesību jēdziens/raksturojums. Lietas un to klasifikācija.Lekcijas1.00auditorija
2Valdījums. Īpašums. Īpašuma iegūšana un izbeigšanās. Pamati/veidi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Aprobežojumi, kas attiecas uz īpašumu visā tā apjomā (kopīpašums). Pirmpirkuma un izpirkuma tiesības.Lekcijas1.00auditorija
4Īpašuma atsavināšanas tiesības aprobežojumi. Īpašuma lietošanas tiesības aprobežojumi. Servitūti. Reālnasta. Ķīlas tiesība.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga rakstu darbu sagatavošana pēc nodarbībās norādītajiem tematiem un izvirzītajām prasībām, ievērojot studiju reglamentā noteikto. Patstāvīga norādītās juridiskās literatūras un prakses materiālu studēšana, patstāvīga prezentāciju sagatavošana.
Vērtēšanas kritēriji:
Studentu darbs tiek vērtēts saskaņā ar RSU iekšējiem normatīvajiem aktiem. Pie eksāmena var netikt pielaists students, kurš ir apmeklējis mazāk par pusi no lekcijām un nav sekmīgi nokārtojis starppārbaudījumu praktiskos darbus. Kursa gala vērtējumu veido eksāmena atzīme, kuras galvenais kritērijs ir iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte (atbilstoši EKI 6.līmenim).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Students spēj parādīt tiesību teorijas un vēstures apakšnozares – lietu tiesībām raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst augstāko sasniegumu līmenim. Students spēj parādīt tiesību teorijas un vēstures apakšnozares – lietu tiesībām svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni. Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis teorētiskas zināšanas un izpratni par studiju kursa plānojumā ietvertiem tematiem.
Prasmes:Students spēj, izmantojot apgūtos lietu tiesību teorētiskos pamatus un prasmes, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus tiesību teorijas un vēstures apakšnozarē – lietu tiesībās, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Students spēj, izmantojot apgūtos lietu tiesību teorētiskos pamatus un prasmes, veikt jurista profesionālu darbību lietu tiesību jomā, proti pielietot lietu tiesības reglamentējošās tiesību normas un tiesu praksi, risināt problēmsituācijas. Patstāvīgi orientēties lietu tiesību sistēmā, izmantot iegūtās zināšanas juridisko problēmu praktiskai risināšanai, prezentēt sagatavoto materiālu, paust savu viedokli un aizstāvēt pozīciju.
Kompetences:Students spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju gan apgūtajā studiju kursā, gan arī citās tiesību nozarēs un apakšnozarēs un to izmantot. Students spēj pieņemt lēmumus un risināt problēmas tiesību teorijas un vēstures apakšnozarē – lietu tiesībās un jurista profesijā. Apgūstot studiju kursu, students spēj orientēties lietu tiesību institūtu reglamentējošās tiesību normās un praktiski piemērot tās, izstrādāt attiecīgos dokumentus, pielietot lietu tiesībām raksturīgos terminus, izstrādājot dokumentus un argumentējot savu viedokli.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Civillikums. Trešā daļa. Lietu tiesības. 1067.– 1075.p. Ziņotājs, Nr.29, 30.07.1992. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=90221
2Čakste K. Civiltiesības. 1938., [b.i.].
3Grūtups A., E. Kalniņš. Civillikuma komentāri. Trešā daļa. Lietu tiesības. Īpašums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002.
4Rozenfelds J. Lietu tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.
5Sinaiskis V. Latvijas civiltiesību apskats. Lietu tiesības. Saistību tiesības. Rīga: Latvijas Juristu biedrība, 1996.
6Višņakova G., Balodis K. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Lietas. Valdījums. Tiesības uz svešu lietu (841.–926.p., 1130.–1400.p.). Rīga: Mans Īpašums, 1998.
Papildus literatūra
1Būvniecības likums. Latvijas Vēstnesis, Nr.131 (414), 30.08.1995. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=36531
2Medību likums. Latvijas Vēstnesis, Nr.107, 23.07.2003. Pieejams: http://www.vmd.gov.lv/?sadala=298
3Meža likums. Latvijas Vēstnesis, Nr.98/99 (2009/2010), 16.03.2000. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=2825
4Par kultūras pieminekļu aizsardzību: LR likums: Ziņotājs, Nr. 10, 05.03.1992. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551
5Zvejniecības likums. Latvijas Vēstnesis, Nr.66 (349). Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=34871
6MK 26.08.2003. noteikumi Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša" objekta statusa piešķiršanu
7MK 13.12.2016 noteikumi Nr. 790 "Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos"
8Par autoceļiem: LR likums. Ziņotājs Nr.13, 02.04.1992. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=65363
9Zemesgrāmatu likums. Ziņotājs, Nr.16, 29.04.1993. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=60460
10Par ostām: LR likums. Latvijas Vēstnesis, Nr.80 (211) 12.07.1994. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=57435
11Dinsberga J. Servitūti un ar to nodibināšanu saistītās problēmas. Latvijas Policijas akadēmijas raksti, Nr.10, 2003.gads.
12Stopiņa M. Ceļu servitūtu strīdi. Mans Īpašums, Nr.4., 2003.g.
13Stopiņa M. Servitūti. Praktiskais Latvietis, 30.04.1999.
14Dinsberga J. Tālmācības studiju kurss. “Civiltiesības. Lietu tiesības.” 2.daļas. Rīga: SIA “Biznesa vadības koledža”, 2017.
Citi informācijas avoti
1www.lvportals.lv
2www.latvijasvestnesis.lv
3www.likumi.lv
4https://manas.tiesas.lv/eTiesas
5Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāls
6LR Augstākās tiesas Judikatūras nolēmumu arhīvs
7LR Augstākā tiesa. Senāta Civillietu departaments. KOPĪPAŠUMS. TIESU PRAKSES APKOPOJUMS. 2011.
8LR Augstākā tiesa. Senāta Civillietu departaments. TIESU PRAKSE LAULĀTO KOPĪGAS MANTAS DALĪŠANĀ. 2012.
9LR Augstākā tiesa. TIESU PRAKSE PRASĪBAS NODROŠINĀŠANAS LIETĀS. Tiesu prakses apkopojums. 2015.
10Būvju klasifikācijas noteikumi