Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Inga Kudeikina

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_385LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātneMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inga Kudeikina
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ievads tiesībās un civiltiesībās.
Mērķis:
Sniegt studējošajiem paplašinātas zināšanas par svarīgākajiem lietu un saistību tiesību institūtiem, tiesiskajām attiecībām, kas veidojas to sakarā; attīstīt prasmi atpazīt un piedāvāt tiesiski un faktiski pamatotus risinājumus problēmsituācijām lietu un saistību tiesību jomā, piemērojot atbilstošas tiesību normas, kopsakarā ar tiesu praksi (judikatūru), sagatavot atbilstošus procesuālos dokumentus.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Vispārīgie noteikumi. Lietas, to klasifikācija un vieta tiesību sistēmā.Lekcijas1.00auditorija
2Valdījums. Tā aizsardzība un atjaunošana.Lekcijas1.00auditorija
3Īpašuma tiesība. Tās saturs, aizsardzība un ierobežošana.Lekcijas1.00auditorija
4Tiesības uz svešu lietu.Lekcijas1.00auditorija
5Lietu tiesību vieta civiltiesību sistēmā.Nodarbības1.00auditorija
6Saistību izcelšanās pamati.Lekcijas1.00auditorija
7Tiesisks darījums.Lekcijas1.00auditorija
8Delikts.Lekcijas1.00auditorija
9Saistību pastiprināšanas līdzekļi. Saistību izbeigšanās.Lekcijas1.00auditorija
10Saistību tiesību aktuālie problējautājumi.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Tiesību aktu un literatūras patstāvīga apgūšana, pārsprieduma sagatavošana par studiju kursā iekļautajiem tematiem padziļinātai tēmas izpētei, praktiska uzdevuma (kāzusa) atrisināšana, dokumentu projektu sagatavošana.
Vērtēšanas kritēriji:
Gala vērtējumu veido pārspriedums lietu tiesībās (10%), pārspriedums saistību tiesībās (10%), procesuāla dokumenta sagatavošana lietu tiesībās (15%), procesuāla dokumenta sagatavošana saistību tiesībās (15%) un eksāmena vērtējums (50%). Patstāvīgo darbu vērtēšanā tiek ņemti vērā prasību izpildes pilnīgums, argumentācijas kvalitāte, izteiksmes stila atbilstība gramatikas un profesionālas juridiskās valodas prasībām.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Padziļinātas zināšanas par lietu un saistību tiesību institūtiem, to attīstības tendencēm, vietu un nozīmi tiesību sistēmā, zināšanas par īpašuma un valdījuma tiesību aizsardzību. Zināšanas par tiesiskiem darījumiem, to veikšanas procesu.
Prasmes:Prasmes konstatēt tiesisko attiecību juridisko sastāvu, saskatīt problēmas un izvēlēties piemērotāko situācijas risinājumu, pielietot attiecīgās tiesību normas, sagatavot dokumentu projektus, izprast lietu un saistību tiesības kopsakarībā ar citu tiesību nozaru normām, analizēt problēmjautājumus un dot tiem patstāvīgu, motivētu novērtējumu.
Kompetences:Identificēt un izmantot lietu un saistību tiesību avotus, judikatūru, piemērot zināšanas un prasmes profesionālajā darbībā, sistēmiski un racionāli piemērot juridiskās metodes, patstāvīgi paaugstinot savu kvalifikāciju, analizēt juridisko informāciju, sniegt priekšlikumus tiesiskā regulējuma uzlabošanai, analizēt praksē aktuālos problēmjautājumus, saskatīt attīstības tendences.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Rozenfelds, Jānis, Lietu tiesības , 4.izdevums, Rīga : Zvaigzne ABC, c2011
2Torgāns, Kalvis, Saistību tiesības,Otrais papildinātais izdevums. Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018.
3Torgāns, Kalvis, Līgumu un deliktu problēmas Eiropas Savienībā un Latvijā. Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2017.
4Civillikums. Lietu tiesības. Valdības Vēstnesis, 44, 24.02.1937.
5Civillikums. Saistību tiesības. Valdības Vēstnesis, 46, 26.02.1937.
Papildus literatūra
1Sachenrecht / Wolfgang Brehm/Christian Berger. Tübingen : Mohr Siebeck, c2014.
2Birks, Peter. The Roman law of obligations : the collected papers of Peter Birks. Oxford University Press, 2014.
3Kudeikina, Inga Kopīpašuma institūta problemātika darījumos ar nekustamo īpašumu.
4Rinmane, Zane. Globalizācijas ietekme uz līgumsodu piemērošanu. Socrates, 2018, Nr. 2 (11) - RSU
Citi informācijas avoti
1www.at.gov.lv
2www.manas.tiesas.lv
3www.latvijasnotars.lv