Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Elīna Roze

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_085LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; CiviltiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Elīna Roze
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešams.
Mērķis:
Sniegt priekšstatu par lietvedības pamatfunkcijām un procedūrām, to vietu un sakarību ar pārvaldes darba nodrošinājumu, tās nozīmi jurista profesionālo iemaņu nostiprināšanā un pilnveidošanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Lietvedības jēdziens, uzdevumi un reglamentējošie tiesību akti. Lietvedības organizācija pārvaldes sistēmā.Lekcijas2.00auditorija
2Dokumenta jēdziens un funkcijas. Dokumenta veidi un grupēšana.Lekcijas2.00auditorija
3Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība. Dokumenta vispārīgās izstrādāšanas prasības.Nodarbības2.00auditorija
4Dokumenta juridiskais spēks. Dienesta atzīmes.Lekcijas2.00auditorija
5Iekšējo normatīvo aktu projektu sagatavošana. Pavēles un iekšējās sarakstes.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
6Elektroniskais dokuments. Elektroniskais paraksts. Elektronisko dokumentu izstrāde, noformēšana un aprite. Dokumentu sagatavošana.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Lietvedības jēdziens, uzdevumi un reglamentējošie tiesību akti. Lietvedības organizācija pārvaldes sistēmā.Lekcijas1.00auditorija
2Dokumenta jēdziens un funkcijas. Dokumenta veidi un grupēšana.Lekcijas1.00auditorija
4Dokumenta juridiskais spēks. Dienesta atzīmes.Lekcijas1.00auditorija
5Iekšējo normatīvo aktu projektu sagatavošana. Pavēles un iekšējās sarakstes.Lekcijas1.00auditorija
6Elektroniskais dokuments. Elektroniskais paraksts. Elektronisko dokumentu izstrāde, noformēšana un aprite. Dokumentu sagatavošana.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga rakstu darbu sagatavošana pēc nodarbībās norādītajiem tematiem un izvirzītajām prasībām, patstāvīga norādītās juridiskās literatūras un prakses materiālu studēšana, patstāvīga prezentācijas sagatavošana par lietvedību un dokumentu arhivēšanu.
Vērtēšanas kritēriji:
Eksāmens – 25%, patstāvīgais darbs – 25%, darbs nodarbībās – 25%, divi patstāvīgi rakstu darbi – 25%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie ir ieguvuši zināšanas: 1. un izpratni par lietvedības organizāciju, dokumenta veidiem un grupēšanu pārvaldes sistēmā; 2. par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām (rekvizītu, teksta un dienesta atzīmju juridiski precīzu izvietošanu); 3. par elektronisko dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie: 1. izprot lietvedības pamatus un juridiskās tehnikas būtību; 2. prot izstrādāt un noformēt rīkojuma, organizatoriskos, iekšējās sarakstes, personāla u.c. dokumenta veidus; 3. prot sagatavot iekšējo normatīvo aktu projektu, izstrādāt zinātniskus pētījumus.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie: 1. spēj pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas praktiskā dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā; 2. spēj iesaistīties radošās un kritiskās diskusijās par dokumentu izstrādē un noformēšanā esošām problēmām; 3. spēj izvērtēt un analizēt dokumenta juridisko spēku.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Ieva Kalve, Jānis Augucēvičs. Dokumentu datorizēta sagatavošana – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002 – (Datorzinību bibliotēka; 15). – 76 lpp.
2Ieva Kalve. Jaunās paaudzes lietvedība. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. – (Uzņēmējdarbības bibliotēka; 32) – 228 lpp.
3Treiguts Egmonts. Ievads datorzinībās : Microsoft Word, maketē¬ša¬nas automatizācija, objekti / Egmonts Treiguts; rec. Jānis Augucēvičs. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2000. – (Datorzinību bibliotēka; 9) 2. daļa. – 79 lpp. (MĀC–487, ABO–10).
4Augucēvičs Jānis. Praktiskie uzdevumi datorzinībās un risinājumi / Jānis Augucēvičs, Juris Ozols, Egmonts Treiguts; red. Vija Vāvere. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2000. – (Datorzinību bibliotēka; 8) – 118 lpp. (MĀC–342, ABO–10).
5Dukulis llmārs. Aprēķini un datu grafiskais attēlojums. Programma Microsoft Excel 2000. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. – (Datorzinību bibliotēka; 12) – 160 lpp.
6Periodika un interneta avoti